Organizační struktura SOČ

Co je SOČ a čím se řídí

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěž autorů odborných prací v osmnácti soutěžních oborech. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, garantem od ledna 2020 pak Národní pedagogický institut České republiky. Průběh soutěže SOČ řídí Ústřední komise SOČ, kterou na návrh odstupující ÚK jmenuje NPI ČR.

Soutěže SOČ se mohou zúčastnit žáci a žákyně denního studia všech typů středních škol, případně nadaní žáci základních škol a studenti prvního ročníku vyšších odborných škol, kteří v době konání soutěže nepřekročí 21 let věku. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které autoři osobně obhajují před porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

SOČ se řídí organizačním řádem SOČ a Vyhláškou č. 55/2005 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Porotci na všech úrovních se pak řídí Kodexem porotce. Soutěžící dodržují Kodex účastníka SOČ. Pro zjišťování plagiátů mají poroty k dispozici pomůcku 5P, postup při odhalení plagiátorské práce upravují zvláštní opatření.

Zodpovědným za uskutečnění okresních a krajských přehlídek SOČ je kraj, který pro řízení SOČ v okresech a krajích zřizuje okresní a krajské komise SOČ. Na úrovni ústředí jmenuje NIDV z pověření MŠMT Ústřední komisi SOČ, která je odborným řídícím orgánem soutěže a metodicky vede činnost krajských a okresních komisí SOČ.

SOČ dodržuje zásady zpracování a ochrany osobních údajů NPI ČR.

Ústřední komise SOČ 2021-2026

Níže najdete seznam členů Ústřední komise SOČ jmenovaných od 1. 9. 2021. Podněty pro práci Ústřední komise se podávají cestou tajemnice – sevcova@npi.cz.

Předsednictvo:

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (předseda ÚK SOČ) – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D. (předseda ÚP SOČ a 1. místopředseda ÚK SOČ, hodnotící činnost, mezinárodní aktivity SOČ) – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (místopředseda ÚK SOČ, webmaster, SNPTM ČR); Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Ing. Petr Mazouch, Ph.D. (místopředseda ÚK SOČ, spolupráce s VŠ, PR) – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Ing. Jana Ševcová (tajemnice SOČ) – Národní pedagogický institut, odd. mládeže a podpory nadání

Členové:

RNDr. Kateřina Cibulková (regionální otázky SOČ, přírodovědně technické obory středního vzdělávání) – předsedkyně krajské komise SOČ Jihomoravského kraje; Gymnázium Brno-Řečkovice
Ing. Zdeněk Drvota (elektronické zpracování dat celostátní přehlídky SOČ, technické obory) – Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Ing. Miloslav Hlaváček (spolupráce se SNPTM)
Ing. Jan Hrabovský (spolupráce s Alumni Scientiae Bohemicae, NFJH)
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. (přírodovědné obory, SŠ, VŠ) – Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta; Slovanské gymnázium Olomouc
PaedDr. Pavel Jankovský (humanitní obory, SOŠ, krajská sféra)
Ing. Ondřej Mandík (elektronické zpracování dat, technické obory) – SPŠ elektrotechnická Praha
doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. (humanitní a společenskovědní obory) – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
JUDr. Jiří Pleva, Ph.D. (právní problematika)
Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. (spolupráce s AV ČR, v.v.i., spolupořadatelství na vyhlášení a předání cen Jaroslava Heyrovského)
Ing. Zora Vidovencová (spolupráce s ČSVTS)
prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. (spolupráce s AV ČR a Učenou společností) – Akademie věd ČR, Fyziologický ústav

Čestný poradní sbor:

Mgr. Jitka Macháčková
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
PaedDr. Milan Škrabal