SOČ krok za krokem

Pokud jste se rozhodli soutěžit, rozhodli jste se dobře. V následujícím průvodci naleznete základní informace o tom, jak postupovat. Časový harmonogram postupu slaďte s harmonogramem aktuálního ročníku soutěže SOČ.

Co musíte udělat určitě?

Co budete muset udělat možná?

Co byste měli také vědět

Výběr tématu, konzultanta, pracoviště

Každá práce SOČ musí mít konkrétní téma, kterým se soutěžící zabývá. Vyberte si proto něco, co vás zajímá a baví. Pokud vlastní téma nemáte, obraťte se na své učitele, zkuste kontaktovat garanty, nějaké pracoviště ve vašem okolí (nemusí to být nutně pracoviště vědecké), nebo si prohlédněte stránku s nabídkou témat.

Práci můžete zpracovat sami, ale vhodnější je najít si konzultanta, kterým může být Váš učitel, odborník na pracovišti, na kterém budete svoji práci dělat.

V této fázi se rovněž rozhodněte, zda bude na tématu pracovat sami nebo v kolektivu. Obojí má své výhody i nevýhody. Samostatná práce obvykle přináší méně výsledků, zato je řešení zcela ve vašich rukou a případný úspěch a ocenění jsou jenom vaše. Práce v kolektivu učí spolupráci, výsledků je více, obhajoba práce kolektivu je ale svázána určitými pravidly a o případný úspěch a ocenění se dělí celý kolektiv. Soutěžící navíc nemusí pocházet z jedné školy.

Téma by mělo být zvoleno tak, aby ho bylo možno realizovat. Obecně jsou vhodnější témata velmi specificky zaměřená, specializovaná. Nemusíte například zkoumat výskyt všech zvířat v rámci celé Evropy, zaměřte se na jen raka potočního v dolním toku řeky Moravice.

Výběr soutěžního oboru

V SOČ lze soutěžit v 18 oborech. Podle tématu své práce se snažte vybrat soutěžní obor, do kterého tematicky vaše práce zcela nebo převážně spadá. Pokud se neumíte rozhodnout, obraťte se na svého konzultanta nebo garanty SOČ. Důležité je, že práci SOČ do soutěžního oboru přihlašuje autor práce, což stvrzuje i svým podpisem.

Nesnažte se taktizovat, např. podle počtu soutěžících v jednotlivých soutěžních oborech, nevyplácí se to. Více k tématu naleznete např. v kapitole Kritéria a specifika hodnocení studentských odborných prací. Pozor, jakmile přihlásíte práci do některého oboru, bude ji porota posuzovat výhradně z hlediska vašeho oboru. U prací v oboru věnujícímu se didaktickým pomůckám bude porotu zajímat hlavně návrh didaktických postupů a jejich ověření ve třídě. Pokud přihlásíte robotické vozítko do oboru elektrotechnika, ohodnotí porota jen řídící část, nebude se věnovat kvalitě převodovky nebo složitému svařování těla robota.

Případná změna soutěžního oboru je při splnění stanovených podmínek až do krajského kola možná. V této věci sledujte aktuální organizační podmínky platné pro příslušný ročník SOČ.

Samostatná práce na tématu

Soutěžící obvykle začínají pracovat na tématu se začátkem školního roku, kdy je soutěž SOČ vyhlášena. U některých témat vyžadujících větší množství experimentů, manuální práce, prostudování většího množství zdrojů nebo u témat sezonně vázaných to ale může být pozdě. Pokud jste se rozhodli soutěžit, začněte pracovat co nejdříve.

Zvažte, kolik času budete moci práci v SOČ věnovat, a tomu podřiďte formulaci cílů.  Práci si předem rozmyslete a naplánujte, své návrhy konzultujte s vaším konzultantem. Dopředu zvažte nejen jednotlivé kroky, které budete muset realizovat, ale také jejich případnou finanční náročnost. Pracujte pokud možno systematicky a metodicky, dbejte rad svého konzultanta.

V případě, že zpracováváte téma v některém z technických oborů, nezapomeňte dodržovat základní bezpečnostní pravidla.

Napsání soutěžní práce

Napsání soutěžní práce je dalším krokem. Práce SOČ má povahu práce odborné, musí tedy splňovat určité požadavky a náležitosti odborné, vědecké práce. Inspirovat se můžete i obhájenými soutěžními pracemi z minulých ročníků, které naleznete v Archivu prací.

Počet stran soutěžní práce jistě závisí na zvyklostech oboru a množství výsledků, pro soutěžní práci SOČ je ale stanoven doporučený rozsah 20 až 30 normostran (cca 36 000 až 54 000 znaků včetně mezer) bez příloh. Soutěžní práce SOČ má závaznou formální strukturu, při psaní se proto řiďte šablonou SOČ a zásadami tvorby součástí odborných textů a prezentací. Citace literatury se povinně řídí normou ČSN ISO 690 (lze využít generátor citací na www.citace.com).

Při psaní práce mějte na paměti, že méně znamená někdy více. Úvodní část proto zredukujte jen na informace nezbytné pro pochopení toho, čím jste se zabývali či toho, co je k tématu známo. Stěžejní část soutěžní práce by měla zahrnovat to, co jste sami dělali, k jakým výsledkům a závěrům jste došli.

Bohužel se každoročně setkáváme v soutěžních pracích s plagiátorstvím. Plagiát je umělecké nebo vědecké dílo, jež někdo jiný než skutečný autor neprávem vydává za své. Může se také jednat o neoprávněné použití části cizího díla. Vězte, že odborné komise SOČ mají účinné postupy a nástroje jak plagiát odhalit. Pokud bude práce hodnotiteli označena jako plagiát, budou přijata příslušná opatření.

Natočení videa s prezentací práce

Větší část obhajoby probíhá v SOČ formou videí. Soutěžící mohou v klidu a bez stresu připravit max desetiminutové video, ve kterém představí svou práci – téma, metodické postupy i hlavní zjištění. V rámci prezentace před porotou už pak jen ve 2-5 min rychle zopakuje svoje téma a hlavní výsledek. Porota i ostatní soutěžící se mohou s videi dopředu seznámit a není tak třeba ztrácet cenný čas neustálým opakováním.
Video nahrajde na Youtube a odkaz vložte do přihlášky SOČ. Video je možné po jednotlivých soutěžních kolech upravit a v přihlášce vyměnit. K jedné práci je vloženo pouze jedno video.

Přihlášení do soutěže

Účast v soutěži je podmíněna včasným přihlášením v souladu s harmonogramem SOČ pro aktuální ročník, obvyklý termín je začátek kalendářního roku. Pro přihlášení musíte vyplnit webový formulář přihlášky SOČ, který naleznete na https://prihlaska.soc.cz, bližší informace pak na stránce Jak vyplnit přihlášku SOČ. Přihlášku je možné po odeslání ještě nějakou dobu editovat, v klidu si tedy nejprve pročtěte, co všechno budete muset vyplnit.

Pozn.: Pro celostátní přehlídku SOČ není  od 43. ročníku soutěže požadována tištěná verze práce, pouze elektronická. Doporučujeme organizátorům nižších kol, aby se tohoto doporučení drželi také, rozhodnutí je ale na nich.

Příprava na obhajobu soutěžní práce

Přihlášenou soutěžní práci SOČ budete obhajovat před odbornou porotou ve školním a okresním kole (pokud budou organizovány), případně v krajském a celostátním kole, pokud do nich postoupíte. Obhajoba spočívající v ústním vystoupení s výsledky práce a zejména v diskusi k nim.

Pro ústní vystoupení si připravte prezentaci, nejlépe v PowerPointu. Pokud bude nutné použít speciální software, přineste si vlastní počítač s kompatibilním konektorem, stejně to platí i pro jiná speciální zařízení.

Při přípravě prezentace dodržujte zásadu jeden snímek – jedno téma uvedené nadpisem v záhlaví. Na prvním snímku bez záhlaví uveďte název práce, jméno či jména autorů a název a místo vaší školy. Na dalším snímku uveďte cíle práce a případně krátkou osnovu vystoupení. Na předposledním snímku uveďte krátké shrnutí výsledků, na posledním pak bývá zvykem poděkovat posluchačům za pozornost.

Důraz klaďte zejména na vaše vlastní výsledky a jejich interpretaci. Připomínky poroty v nižších kolech zahrňte do prezentace v kolech vyšších.

Vyhněte se uvádění nadměrného množství textu, při přednesu to svádí k doslovnému čtení, a to je považováno za chybu. Vhodné je u každého tématu uvést krátká hesla jako opěrné body pro přednes. Pokud je to účelné, použijte v prezentaci obrázky a grafy, které často nesou více informací, než prostý text nebo mluvené slovo. Dbejte na využití a grafické uspořádání plochy snímku, dostatečnou velikost písma (nejméně 26 bodů), dodržujte stejný grafický styl v celé prezentaci. Při přípravě prezentace se řiďte zásadami tvorby součástí odborných textů a prezentací.

Pokud budete předvádět nějaký výrobek či zařízení, je to možné pouze v rámci videa nebo úvodního vystoupení. Připravte se i na to, že se předvedení výrobku nemusí hned podařit podle vašich představ.

Pokud se jedná o práci týmovou, prezentovat může pouze jeden člen týmu, v diskusi pak mohou vystupovat všichni členové týmu. Prezentaci si připravte tak, aby nepřesáhla 5 minut. Vystoupení si předem nacvičte a ověřte si i dobu přednesu. Porota je předem seznámena s vaším videem a potřebuje od vás jen krátké úderné shrnutí.

Obhajoba soutěžní práce před odbornou porotou

Obhajoba začíná přednesem výsledků vaší práce před odbornou porotou a přítomnou veřejností. V úvodu se nemusíte představovat (to udělá předseda poroty), nezapomeňte ale oslovit porotu a přítomné posluchače. Následně uveďte název vaší práce a stručně i cíle práce. Vaše vystoupení ukončete krátkým shrnutím výsledků a poděkováním za pozornost.

Při přednesu hovořte nahlas a hovořte k porotě, k plátnu s prezentací se otáčejte jen tehdy, pokud budete na něco ukazovat. Pro ukazování používejte ukazovátko (zajistí organizátor).

Diskuse s odbornou porotou vychází z písemné soutěžní práce a vašeho ústního vystoupení a je pro hodnocení vaší práce klíčová. Obtížnost diskuse spočívá v tom, že sice víte, čeho se asi bude týkat, ale neznáte konkrétní dotazy. Nemáte se však čeho bát – pokud jste práci udělali a napsali sami, pak máte pravděpodobně i odborné znalosti s prací související. Diskuse pak pro vás bude zajímavá i poučná.

Pokud se jedná o práci týmovou, mohou diskutovat všichni členové týmu. Připravte se také na to, že během diskuse mohou porotci ověřovat vaše jazykové dovednosti kladením otázek v angličtině. Cílem je zjistit vaše jazykové kompetence pro případné vyslání na zahraniční soutěže.

Připomínáme, že naprostá většina prezentace probíhá formou videa nahraného na YouTube (viz výše). Porotci jsou povinni se s ním soutěžním kolem seznámit. Vy tak nemusíte opakovat znovu totéž, jen během 3-5 min shrnete svoje téma a hlavní výsledky. Většina času osobního setkání musí být věnována diskuzi. V SOČ se aktuálně obhajuje ve schématu 10-5-15, tedy 10min video, 5min prezentace, 15min diskuze.

Příprava posteru

poster3Plakátové sdělení – poster – si připravte jen tehdy, pokud postoupíte do Celostátního kola SOČ konaného prezenčně. Plakát (poster) je jinou formou prezentace soutěžní práce. S běžným plakátem má společnou snahu zaujmout, obsahem se ale samozřejmě liší. Velikost, popřípadě tvar panelu pro prezentaci určuje a zveřejňuje organizátor, v případě SOČ pořádající škola. Na základě této znalosti si pak rozvrhněte plochu a členění posteru. Obvykle v horní části se uvádí název vaší soutěžní práce, vaše jméno a škola. Sdělení by mělo obsahovat formulaci řešeného problému a cílů, kterých jste chtěli dosáhnout, metodu zpracování, výsledky práce a její přínos, v neposlední řadě pak hodnotící závěr.

Posterové prezentace na zahraniční soutěže mají závaznou podobu určenou pořadatelem. Pro každou zahraniční soutěž je rozměr posteru jiný. Jednu z možných variant uvádíme na přiloženém obrázku.

poster1poster2

Při přípravě posteru upřednostňujte obrázky a grafy, text jen pro zásadní sdělení, vysvětlivky a komentáře. Vše na ploše musí být uspořádáno ve vazbě na grafické členění přehledně a logicky, aby sdělení bylo srozumitelné i bez vašeho komentáře. Text musí mít dostatečnou velikost fontu, aby byl čitelný i z větší vzdálenosti. Prezentaci určitě oživí i třírozměrné předměty uložené před panelem.

poster4

Pro prezentaci u posteru si připravte tři druhý projevů. První z nich (tzv. pitch) má zaujmout okolo jdoucí porotce a ostatní soutěžící. Neměl by trvat více než minutu a jeho cílem je stručně shrnout hlavní obsah vaší práce. Druhý typ projevu by měl trvat několik minut (nanejvýš pět) a jeho cílem je podat bližší informace tomu, koho vaše první představení práce zaujme, a chtěl by vědět více. Obě tyto formy nejsou určeny pro odborníky v dané oblasti, tomu přizpůsobte formu i obsah svého projevu. Třetí druh projevu je naopak určen odborníkům a můžete proto používat všechny pojmy a koncepty běžné v oboru vaší práce.

Pozn.: V případě, že se zahraniční soutěže konají online, jsou pravidla upravena tak, aby vyhovovala novým podmínkám realizace soutěží. Informace vám s předstihem předá tajemnice soutěže.

Příprava na zahraniční soutěž

Na zahraniční soutěže jsou soutěžící nominováni do širšího výběru na základě úspěšné obhajoby soutěžní práce v celostátním kole, obvykle z předního místa v daném oboru. Nezbytným předpokladem pro nominaci je velmi dobrá znalost angličtiny jako mezinárodního komunikačního jazyka.

Výběr soutěžících na konkrétní mezinárodní soutěž provede hodnotící komise na základě osobní prezentace soutěžní práce na soustředění nominovaných z celostátního kola.

Nedílnou součástí účasti na zahraniční soutěži je příprava prezentace v závazné podobě určené pořadatelem.

Velmi užitečné je i absolvování kurzů Sdružení na podporu Talentované mládeže ČR. Informace k zahraničním soutěžím lze získat od spolku Alumni scientiae Bohemicae.

Odborné poroty, hodnotící kritéria SOČ a postup do vyššího kola soutěže

Porotu tvoří učitelé středních a vysokých škol, vědečtí pracovníci a odborníci z praxe. Všichni členové příslušné odborné poroty mají vaši práci předem k dispozici k prostudování a s předstihem se s ní mohou seznámit. Odborné poroty se při své práci řídí Kodexem porotce.

Hodnotící kritéria SOČ, jimiž se odborné poroty při hodnocení řídí, jsou komplexní, stěžejními pak jsou:

  • originalita výběru tématu, novost pohledu
  • jasná a jednoznačná formulace cíle práce
  • metodika práce a její adekvátnost vzhledem k vytčenému cíli
  • vlastní podíl a přínos autorů k řešení tématu
  • množství vlastní vykonané práce, a to i s ohledem na počet autorů
  • přínos a využitelnost výsledků práce v daném oboru
  • věcná správnost a formální úprava soutěžní práce, styl, gramatika
  • prezentace, včetně vizuálních pomůcek, kvalita projevu, vystupování
  • úroveň obhajoby, schopnost věcně správně, pohotově a s odborným přehledem reagovat v diskusi s odbornou porotou

Celkové hodnocení je průnikem hodnocení písemné soutěžní práce, prezentace a obhajoby. Zatímco z písemné soutěžní práce nelze vždy poznat vlastní přínos, znalosti, dovednosti a další schopnosti soutěžícího, na základě prezentace a obhajoby soutěžní práce to odborná porota zjistí a posoudí vždy. Z tohoto pohledu je obhajoba soutěžní práce pro objektivní hodnocení klíčová.

Postup do vyšších kol se řídí tzv. postupovým klíčem, který pro postup z okresních kol do krajského stanovuje příslušná krajská komise, a pro postup z krajských kol do celostátního Ústřední komise SOČ. Podle připomínek při obhajobě můžete svou práci opravit či doplnit (kontaktujte okresního či krajského koordinátora) nebo přesouvat mezi obory.

Zejména metodické materiály pro učitele, konzultanty, organizátory a porotce pak najdete v publikaci Přístupy, postupy, praktické rady pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ. I u této knihy platí, že pokud ji nemáte k dispozici v papírové podobě, můžete si ji snadno stáhnout zdarma ve formátu PDF tím, že kliknete na její obálku.

publikace