Kodex účastníka soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Tento kodex formuluje pravidla pro účast žáka/žákyně v soutěži Středoškolská odborná činnost (dále jen „soutěžící“). Jeho dodržování je základním předpokladem pro zajištění vysoce odborné a společenské úrovně soutěže.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Dodržování v Kodexu uvedených pravidel potvrdí soutěžící elektronickým odesláním přihlášky.
 2. Soutěž se řídí platnými propozicemi soutěže vydanými pro daný školní rok a organizačním řádem Středoškolské odborné činnosti Čj. MŠMT20 410/2016-1.

II. DODRŽOVÁNÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA

 1. Soutěžící postupuje při zpracování práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským v platném znění. Soutěžící je povinen ctít pravidla etiky vědecké a odborné práce.
 2. Soutěžící nemůže vydávat cizí myšlenky za vlastní, zkreslovat či falšovat výsledky a názory jiných autorů.
 3. Pokud soutěžící použili k napsání části textu generativní AI, nebo technologii podporovanou AI, uvedou toto v příslušném odkazu jako zdroj.

III. ÚČAST NA PŘEHLÍDKÁCH SOČ

 1. Pokud se soutěžící nemůže ze závažných důvodů soutěže účastnit, nahlásí neprodleně neúčast organizátorovi příslušného soutěžního kola a umožní tak případnou účast náhradníka.
 2. Soutěžící dodržuje pokyny vedoucího delegace SOČ při dopravě na přehlídku SOČ a zpět a v průběhu celé přehlídky.
 3. Soutěžící dodržuje pravidla organizátora přehlídky – hostitelské školy, případně jiného pořádajícího zařízení (školní řád atp.), v případě poskytnutí ubytování, pak pravidla ubytovacího zařízení (ubytovací řád).
 4. Soutěžící se účastní všech oficiálních a dalších doprovodných akcí stanovených pro příslušné kolo soutěže.
 5. Soutěžící dodržuje zákaz používání tabákových výrobků, alkoholu a dalších návykových látek po celou dobu konání soutěže, resp. příslušného kola.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. V případě nedodržení výše uvedených pravidel, může být soutěžící vyřazen ze soutěže.
 2. Pokud vzniknou v souvislosti s porušením pravidel tohoto kodexu další finanční náklady, bude jejich úhrada požadována po soutěžícím, který pravidla porušil, u nezletilého soutěžícího pak po zákonném zástupci.
 3. Kodex účastníka soutěže SOČ je schválen Ústřední komisí SOČ. Úpravy a způsob řešení případného porušení pravidel tohoto kodexu je v gesci Ústřední komise SOČ.