Jak na zahraniční soutěže

Zahraniční soutěže jsou ve své podstatě stejné jako SOČ. Tzn., snaží se v soutěžících a jejich projektech objevit novum resp. nápad, kterým vyčnívají nad ostatní soutěžní práce. Na druhou stranu má každá zahraniční soutěž jistá specifika a práci je nutno těmto požadavkům přizpůsobit. Přehled všech (mezi)národních aktivit navazujících na SOČ je uveden zde, ze soutěžních zahraničních přehlídek je jistě nutno zmínit americký Regeneron ISEF, evropský EUCYS nebo čínský BYSCC. Prvně zmíněnou lze bez pochyb považovat za nejprestižnější, a proto si hlavně na jejím případě ukažme „jak to na zahraniční soutěži chodí“. Regeneron ISEF je celosvětová soutěž mladých studentů organizovaná každoročně v USA (Los Angeles, Pittsburgh nebo Phoenix), která se pravidelně koná během druhého květnového týdne, ale příprava na ni začíná již počátkem kalendářního roku. Soutěže se účastní soutěžící z více jak sedmdesáti zemí světa. Je nutno uvážit následující náležitosti účasti na zahraniční soutěži, říkejme jim třeba „desatero zahraničního soutěžícího“:

1. Zásadní rozdíl mezi SOČ a všemi soutěžními i nesoutěžními zahraničními přehlídkami je prezentace a obhajoba soutěžní práce v jazyce anglickém. Potenciální soutěžící tak musí mít nejen skvělý projekt, ale rovněž ho musí umět anglicky představit a obhájit.

2. Soutěžící na zahraniční soutěže jsou vybírání každoročně na podzim předcházejícího roku na základě širších nominací vzešlých z celostátní přehlídky SOČ.

3. Účast v každé soutěži začíná přihláškou (elektronickou), zasláním požadovaných podkladů (abstrakt, anotace, plán projektu atd.), zvolením vhodné soutěžní kategorie (velice důležité!) a dalšími kroky nezbytnými k úspěšné registraci do soutěže.

4. Z tohoto pohledu je nutno hlídat lhůty do kdy lze registraci a jednotlivé kroky provádět resp. jejich následnost. Skvělým pomocníkem vám bude dozajista webová stránka soutěže, lektoři SOČ, sociální sítě nebo minulý soutěžící v dané soutěži sdružení např. v Alumni Scientiae Bohemicae. Mimo to je vždy možno kontaktovat garanta mezinárodních soutěží: prof. Ing. Filipa Bureše, Ph.D.

5. Dalším krokem je příprava posteru (plakátového sdělení), který bude na soutěži prezentován a soutěžícím komentován. Vždy je třeba mít na zřeteli, že zahraniční soutěže jsou fokusované především na aplikovaný výzkum, tzn. je potřeba vždy jasně formulovat sociální dopad projektu. Sociálním dopadem máme na mysli to „co chceme svým projektem ve společnosti změnit“.

6. Rovněž je potřeba se připravit na cestu do zahraničí a předem vyřídit všechny s tím spojené formality. Zatímco letenku a ubytování zabezpečuje SOČ, vízovou povinnost musí splnit každý sám (např. ESTA pro cestu do USA). O aktuálních stavech cestování do jednotlivých zemí světa se lze např. informovat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Několikahodinový zaoceánský let a následný časový posun jsou další negativní aspekty, se kterými je potřeba se vyrovnat.

7. Využitelností výsledků projektu v praxi a jeho přínos celosvětové společnosti je rovněž i to, čím by měl soutěžící vždy začít svou obhajobu. Porotce zprvu nezajímají všechny detaily, spíše se zaměřují na invenci, nápad, aplikovatelnost, vlastní přínos a poté na odbornost a jednotlivé detaily projektu.

8. Především na americkém Regeneron ISEFu je potřeba svou práci prezentovat a podávat velice entuziasticky a s řádným zapálením. Zapojujte verbální i nonverbální projevy, ukazujte, vysvětlujte, demonstrujte. Vlahá prezentace byť sebelepších výsledků nikdy nemůže uspět, naopak soutěžící s výbornými prezentačními dovednostmi mnohdy předčí i kolegy s odbornějšími projekty.

9. V zahraničí nereprezentujete pouze sebe a svůj projekt, ale také SOČ resp. Českou republiku. Snažte se proto reprezentovat tak, jak nejlépe umíte. Připravte se na zájem médií. Především na Regeneron ISEFu jsou všechny ceremoniály spojeny s velkou show, vítězům se i přes svůj věk dostává poměrně výrazné publicity.

10. Přes všechnu tíhu zodpovědnosti si zahraniční soutěž především užijte, navažte nová přátelství a spolupráce s kolegy napříč všemi kontinenty a odvezte si pouze příjemné zážitky z cesty za hranice naší vlasti.