Organizace okresních a krajských kol SOČ pro 43. ročník v bodech

 1. Soutěžící se s prací SOČ přihlásí do školního kola soutěže prostřednictvím elektronického systému přihlašování. Součástí přihlášky je kromě osobních údajů o soutěžícím a údajů o škole rovněž anotace práce. Přiložena je práce v pdf, případně přílohy v ZIP a odkaz na video na YouTube. (viz info v aktuálním ročníku na soc.cz včetně návodu pro soutěžící a organizátory a návodů, jak natočit video).
 2. Po obhajobě na úrovni školního kola potvrdí školní garant práci k postupu v elektronickém systému a zašle podepsané vytištěné přihlášky soutěžících organizátorovi okresního/krajského kola (případně tištěnou soutěžní práci – záleží na rozhodnutí organizátora příslušného soutěžního kola).
 3. Obhajoby prací na úrovni okresního, krajského a celostátního kola budou probíhat online. Je možné využít fórum SOČ, případně jiné IT nástroje (videokonferenci, MS Teams, skype, Zoom.exe či jiné).
 4. Organizátor OK/KK stanoví termín konání OK a KK SOČ v souladu s harmonogramem soutěže a v návaznosti na předcházející soutěžní kola.
 5. Organizátor OK/KK na základě přihlášek sestaví odborné poroty (jsou možné i sdružené poroty pro více podobných oborů). Porotcům zašle přístup do systému přihlašování k hodnocení prací (přístup pro porotce jen pro čtení zadá administrátor soutěže – J Ševcová, M. Fatková, na vyžádání organizátora). Postup pro práci v databázi – viz příloha níže. Současně si s porotou dojedná, jaké IT nástroje použije pro obhajobu, čas obhajob a stanoví postup (v případě použití fóra SOČ – jaký budou mít soutěžící na odpovědi časový limit, budou odpovídat postupně, všichni najednou, po skupinách s následnými doplňkovými dotazy – viz návody na práci níže).
 6. Garant soutěžního kola v souladu se stanoveným termínem obhajob (den a čas) rozešle soutěžícím podrobné informace ohledně použitého IT prostředí a postupu obhajob. (Podle domluvy s porotou může podrobnou informaci o postupu při obhajobách předat soutěžícím příslušná soutěžní porota.)
 7. Porota po ukončení obhajob stanoví v rámci neveřejného jednání pořadí prací, postup do vyššího kola. Předseda poroty pošle výsledky ke zveřejnění organizátorovi příslušného kola.
 8. Nejlepší tři soutěžící v oboru (1., 2., 3. místo) obdrží diplom, ostatní soutěžící obdrží osvědčení a věcné ceny v souladu s Vyhláškou 55/2005 Sb., případně ceny od sponzorů. Organizátor zveřejní výsledkovou listinu na webu soutěže, zašle výsledky organizátorovi vyššího soutěžního kola SOČ. Potvrdí postupující práce v elektronickém systému přihlašování. Následně zašle tištěné přihlášky postupujících soutěžících s potvrzením k postupu a případně tištěné práce.
 9. Podle připomínek poroty je možné práce soutěžícími upravit a znovu vložit do systému přihlašování (zajistí OK/KK organizátor před potvrzením prací k postupu do dalšího soutěžního kola – viz návody na www.soc.cz). Stejně tak je možné vyměnit odkaz na video (zajistí soutěžící).
 10. Sledujte web SOČ, na kterém jsou a budou všechny potřebné informace postupně zveřejňovány.

Pozn.: Návody pro práci v databázi SOČ pro porotce a na fóru SOČ

(Návod pro práci v databázi SOČ jsou pro  organizátory všech postupových kol a soutěžící na www.soc.cz u přihlášky.)

 

 

Č. 1_Návod pro práci v databázi pro porotce:

Na http://soc.nidv.cz/prihlaska v části „Jsem garant soutěžního kola“ zadejte přístupové jméno pro uvedený okres/kraj a heslo ……….. Otevře se Vám nabídka všech prací. V šedé tabulce „Zobrazit moje přihlášky“ si zvolte příslušný obor, zatrhněte „okresní/krajská přehlídka“ a klikněte na „zobrazit“. Poté klikněte na registrační kód nebo zelenou šipku a otevřou se Vám všechny informace o práci (přihláška, vlastní práce, případně příloha, odkaz na video, hodnocení z jednotlivých kol). Databáze obsahuje pouze práce postupující do příslušného soutěžního kola.

Č. 2_ Návod na práci ve fóru SOČ

Na fóru SOČ je na odkazu https://www.soc.cz/forums/forum/forum-pro-soutezici-soc/ zřízen odkaz pro každý kraj. V rámci uvedeného kraje zadá organizátor pak samostatné fórum pro každou porotu daného kola a vloží informace o složení poroty. Vlastní doplňující otázky pak zpravidla zadává porota (předseda či pověřený člen), který zadá pro každou soutěžní práci následující údaje: Jméno a příjmení autora, název práce, seznam doplňujících otázek poroty. (Jedna tabulka pro jednu soutěžní práci.) Předem si porota s organizátorem domluví stanovený postup, o kterém bude informovat soutěžící (jaký budou mít na odpovědi časový limit, zda budou odpovídat postupně, nebo všichni najednou, případně po skupinách a pak budou následovat ještě další doplňkové dotazy).

Postup práce ve fóru pro organizátory:

 1. Na základě odkazu https://www.soc.cz/forums/forum/forum-pro-soutezici-soc/ vstoupíte do fóra SOČ a zřídíte samostatné fórum pro každou porotu daného kola. Téma (název) označíte podle vzoru: ročník – /okres/kraj XX – obor YY, např. 43. – kraj JmK – obor 10, nebo 43 – okres Bruntál – obory 1,2.
 2. Zaregistrujete se, tj. vyplníte jméno, příjmení, email a web soc.cz, zadáte první příspěvek (např. informaci pro soutěžící), označíte políčko „nejsem robot“ a odešlete. (Pozor: bez zadání prvního příspěvku nelze fórum založit).
 3. Pro každý soutěžní obor vyplníte do tabulky složení poroty.
 4. Můžete si práci ve fóru vyzkoušet na odkazu https://www.soc.cz/forums/topic/42-cp-obor-10-zkouska/ Pro lepší představu ohledně práce ve fóru SOČ doporučuji podívat se na https://www.soc.cz/forums/topic/42-kk-soc-spojeny-obor-04-a-08/, kde jsou vložené dotazy a zaslané odpovědi v rámci realizovaného loňského krajského kola SOČ.

Postup práce ve fóru pro porotce

 1. Předseda a členové poroty dostanou odkaz do fóra SOČ pro příslušný obor. V odkazu bude předem organizátorem OK/KK soutěže vyplněno složení poroty.
 2. Předseda/ pověřený člen poroty se zaregistruje, tj. vyplní tabulku s jménem, příjmením, emailem a webem soutěže soc.cz , zadá první příspěvek – např. úvodní informaci pro soutěžící k obhajobám v uvedeném oboru, označí „nejsem robot“ a odešle.
 3. Ve stanovený den vloží předseda/zástupce poroty na fórum pro každou soutěžní práci: jméno autora, název práce, otázky poroty a odešle. Postupně vloží otázky ke všem pracím v daném oboru tak, aby byly všem soutěžícím k dispozici ve stanoveném čase. Soutěžící budou mít vymezený čas na vypracování odpovědí.
 4. Po ukončení stanoveného limitu budou odpovědi od soutěžících na fóru k dispozici k další diskuzi a stanovení konečného pořadí prací. Ostatní členové poroty se díky odkazu pro příslušnou porotu dostanou do fóra SOČ k odpovědím soutěžících.

Postup práce ve fóru pro soutěžící:

 1. Na základě odkazu zaslaného OK/KK organizátorem (nebo odbornou porotou) vstoupíte do fóra SOČ pro uvedený soutěžní obor, kde je uvedeno složení poroty.
 2. Zaregistrujete se, tj. vyplníte jméno, příjmení, email a web soc.cz, zadá první příspěvek, označíte políčko „nejsem robot“ a odešlete.
 3. Budete odpovídat na zadané dotazy pro Vaši práci (nejlépe pomocí tlačítka „Odpovědět“, ale ne ve všech prohlížečích funguje).
 4. Můžete si fórum vyzkoušet na odkazu https://www.soc.cz/forums/topic/42-cp-obor-10-zkouska/