Navazující (mezi)národní aktivity

Úspěšným zvládnutím SOČky všechno nekončí, ba naopak! SOČka je skvělým odrazovým můstkem pro další (mezi)národní aktivity jako jsou soutěže, ocenění, letní školy, semináře a přijímací pohovory.

Co můžete zažít v Česku

Akce a ocenění Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

Vyhledává nadané středoškolské studenty, podporuje jejich další odborný i osobní růst a tvůrčí klima, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí.

Akce a ocenění Sdružení na podporu talentované mládeže ČR (SNPTM ČR)

SNPTM ČR je dobrovolnou organizací, jejímž cílem je podpora talentované mládeže České republiky. Tento cíl je naplňován především podporou Středoškolské odborné činnosti udělením ceny Talent roku, dále pak pořádáním pravidelných akcí pro nadané studenty – letních škol a celostátních seminářů o základech vědecké práce.

Cena Učené společnosti

Soutěž o ceny v kategorii „středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Cílem je podpora talentovaných studentů a rozvíjení jejich zájmů o vědu. Návrhy na ocenění jsou podávány prostřednictvím SNPTM ČR.

Ocenění Česká hlava

Laureáti SOČky se mohou rovněž ucházet o cenu České hlavičky a to hned v několika kategoriích. České hlavičky je prestižní soutěž navazující na národní cenu Česká hlava.

Cena České nukleární společnosti

V rámci SOČ jsou oceňovány práce zabývající se mírovým využitím jaderné energie.

Spolupráce s vysokými školami

Spolupráce s VŠ probíhá na několika úrovních. Představitelé vysokých škol přebírají již několik let záštity nad obory soutěže a současně udělují ceny nejlepším autorům soutěžních prací. Odborníci z VŠ pracují v porotách SOČ na všech soutěžních úrovních. Vysoké školy nabízejí témata prací SOČ a konzultanty. Vybrané vysoké školy přijímají úspěšné absolventy SOČ bez přijímací zkoušky, nebo alespoň přidělují body do přijímacího řízení.

Spolupráce s Akademií věd ČR

Spolupráce s AV ČR je analogická spolupráci s VŠ, tzn. představitelé AV rovněž přebírají záštitu nad soutěžními koly SOČ, pracovníci AV ČR pracují v porotách SOČ, zpracovávají odborné posudky na středoškolské práce, působí jako lektoři na seminářích SOČ a konzultanti prací SOČ.

Spolupráce se zaměstnavateli

Sponzorská podpora soutěže SOČ je nezbytnou součástí financování soutěže. Účastníci SOČky navíc nalézají možné pracovní uplatnění v rámci sponzorských firem.

Kde se můžete vzdělat

Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky

V rámci Systému podpory nadání jsou NIDV realizovány semináře pro pedagogické pracovníky zaměřené na zpracování, vedení a hodnocení prací SOČ.

Semináře a letní školy SNPTM

V rámci seminářů pro žáky a učitele probíhají tematicky zaměřené aktivity orientované na praktické postupy v oblasti odborné činnosti, které vedou pedagogové vysokých a středních škol a odborníci ze sféry výzkumu a odborné praxe. Účastníci se věnují základům odborné práce, metodám výzkumu, zásadám zpracování získaných poznatků, zásadám úspěšné prezentace výsledků odborné činnosti a dalším aspektům vědecké práce.

 

Co můžete zažít v zahraničí

Ti nejlepší ze SOČky jsou jednotlivými porotami navrhováni do širší nominace na zahraniční soutěže. Nezbytným předpokladem pro úspěch v mezinárodních soutěžích je ambiciózní projekt s vysokým společenským dopadem a entuziastický způsob jeho prezentace v jazyce anglickém. Výběr SOČ prací pro jednotlivé soutěže probíhá zpravidla na podzim každého kalendářního roku.

Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF)

Regeneron ISEF je prestižní soutěž organizovaná v 22 oborech od přírodovědných přes technické až po humanitní. Od roku 2020 má nového sponzora, farmaceutickou společnost Regeneron. Každý rok ji na začátku května pořádá jedno z měst v USA (Los Angeles, Pittsburgh nebo Phoenix). Účastní se jí cca 1 800 studentů z více než 80 států světa. Podívejte se na úspěchy absolventů SOČ na Regeneron ISEF.

European Union Contest for Young Scientists (EUCYS)

Evropská soutěž pro mladé vědce navazující na soutěž Philips Contest, která probíhala v letech 1968 až 1988. Soutěže se účastní mladí zájemci o vědu, kteří zvítězili v národní soutěži především v přírodovědných a technických oborech. Česká republika vysílá studenty od roku 2000. Podívejte se na úspěchy absolventů SOČ na EUCYS.

Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC)

Díky spolupráci s ČSVTS se laureáti SOČ od r. 2014 účastní mezinárodní soutěže odborných prací v Pekingu v Číně. Jedná se o soutěž ve vědeckých objevech a technologických inovacích mládeže. Je to jedna z největších vědeckých, technologických a vzdělávacích aktivit pro středoškolské studenty v Pekingu. V roce 2021 se bude konat již 42. ročník soutěže, kterou organizuje pekingská asociace pro vědu a techniku – Beijing Association of Science and Technology (BAST).

China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC). Ve spolupráci s ČSVTS se od r. 2017 účastní laureáti SOČ mezinárodní badatelské soutěže přírodovědného a technického zaměření v Číně.

International Wildlife Research Week (IWRW)

IWRW je týdenní soustředění mladých biologů organizované švýcarskou organizací Schweizer Jugend Forscht ve švýcarských Alpách v oblasti Valchavy. Studenti řeší ve skupinách úkoly týkající se pozorování přírody, ze svých pozorování vypracovávají skupinový projekt, který na závěrečném setkání představí ostatním účastníkům. Příští ročník se bude konat v červnu 2021.

Swiss Talent Forum

STF je studentská konference organizovaná švýcarskou organizací Schweizer Jugend Forscht. Koná se zpravidla na přelomu ledna a února ve švýcarském městě Nottwil nedaleko Luzernu. V roce 2021 se bude výjimečně konat v létě. Studenti diskutují o aktuálních celosvětových problémech s předními představiteli vědy, výzkumu a praxe.

Expo-Sciences Europe (ESE)

ESE je nesoutěžní přehlídka projektů, kterou organizuje Milset for Europe, což je nestátní organizace, která pomocí přírodovědných projektů a technologických programů pomáhá rozvíjet přírodovědné, technické a kulturní vzdělání dětí a mládeže. Příští ročník ESE se bude konat v červenci 2022 v Rumunsku.

Taiwan International Science Fair (TISF)

Mezinárodní soutěž středoškolských studentů pořádaná National Taiwan Science Education Center v hlavním městě Taipei. Každoročně se v lednu nebo v únoru soutěže účastní téměř 300 finalistů mezi kterými je ca 40 zahraničních studentů z dvaceti zemí světa. Hlavní „Cena mladého vědce“ je udělována porotou vědecky zapáleným studentům za inovativní projekt s mezinárodní perspektivou.

SOČ Slovensko

Mezi SOČ organizované v ČR a SR funguje pravidelná reciproční výměna soutěžících. Tzn. laureáti české SOČ se pravidelně účastní slovenské soutěže a naopak. Slovenská SOČka je organizována Štátnym Inštitútom Odborného Vzdelávania (ŠIOV). Letos proběhl již 39. ročník v Banské Bystrici.

Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS)

Laureáti SOČ mají šanci se účastnit mezinárodní odborné soutěže vědeckých projektů The Beijing Youth Science Creation Competition díky finanční podpoře ČSVTS, který účast na mezinárodní soutěži v čínském Pekingu zajišťuje. Od roku 2014 rovněž poskytuje finanční ceny vítězům celostátní přehlídky SOČ v pěti soutěžních oborech a při příležitosti předávání cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského předává ocenění i jejich učitelům.

Co můžete zažít mimo SOČ

Výše uvedené akce přímo navazují na SOČ a o jejich obsazení rozhodují poroty SOČ. Existuje ale i řada akcí, které se SOČ sice formálně nijak propojeny nejsou, rozhodně tam však svou práci SOČ můžete uplatnit. Jedná se o nejrůznější stáže na vysokých školách či pracovištích Akademie věd ČR, ve firmách a neziskových organizacích. Svou práci můžete prezentovat na dnech pro středoškolské studenty apod.