Jak vyplnit přihlášku SOČ

Při vyplňování webové přihlášky SOČ postupujte podle nápovědy, která je uvedena přímo v přihlašovacím systému. Na tomto místě najdete podrobný souhrnný návod.

Jak se přihlásit do soutěže SOČ?

Soutěžící se přihlašuje do školního kola, pouze v případě, že se školní kolo nekoná, přihlašuje se soutěžící přímo do kola okresního. Každá škola by měla mít svého koordinátora SOČ, který stanoví termín a způsob přihlášení. V případě, že svého školního koordinátora neznáte, kontaktujte nejprve ředitelství školy a teprve v případě neúspěchu okresního koordinátora.

Pro přihlášení je nezbytné vyplnit webový formulář přihlášky SOČ, přihlášku vytisknout, podepsat a připojit tištěnou verzi práce v jenom vyhotovení svázanou alespoň kroužkovou vazbou. Přihlášku a jeden výtisk práce předat v řádném termínu školnímu (případně okresnímu) organizátorovi SOČ (termíny se pro jednotlivé školy a okresy liší!).

Pozn.: Pro celostátní přehlídku SOČ není  od 43. ročníku soutěže požadována tištěná verze práce, pouze elektronická. Ponecháváme na rozhodnutí organizátorů nižších soutěžních kol, zda budou předložení tištěné práce požadovat.

Pokud má vaše práce více autorů z různých škol či dokonce různých okresů, přihlašuje se do školního kola v té škole, ve které studuje hlavní autor práce. Pokud mají autoři práce stejný podíl, přihlašuje se práce do libovolného školního kola, vždy však pouze do jednoho!

Přihláška

Webovou přihlášku SOČ naleznete na http://www.soc.cz/prihlaska. Přihláška má tři části. Části A a B jsou určené pro autora/y práce, Část C je určena pro organizátory SOČ. V přihlášce je uvedena podrobná nápověda.

Přihlášku můžete vyplňovat postupně, přecházet z části A do části B a před finálním odesláním se k ní na základě přiděleného hesla opakovaně vracet. Po zkontrolování a finálním odeslání přihlášky máte ještě tzv. ochrannou lhůtu, která činí 10 dnů. V této době se ještě můžete k přihlášce vrátit a vyměnit práci, případně přílohy, změnu dalších údajů v přihlášce může provést jen garant příslušného postupového kola. Po uplynutí ochranné lhůty může opravit přihlášku a vyměnit práci a přílohu garant příslušného postupového kola. Případně se obraťte na správce databáze (e-mail: jana.sevcova@npi.cz). Při požadování změn je třeba zadat referenční kód vaší přihlášky, který se vám automaticky při vyplňování elektronické přihlášky vypíše.

Vlastní vyplňování přihlášky se skládá ze čtyř kroků:

Krok 1: vyplníte část A

Část A obsahuje základní identifikační údaje o soutěžícím a práci. Vyplňte ji ve všech požadovaných kolonkách (některé kolonky mají nápovědu).

V případě, že práci zpracovalo více autorů, je formulář po vyplnění kolonky „Počet autorů“ automaticky rozšířen. Řazení autorů je obvykle dáno autorským podílem, tzn. prvním autorem bývá autor s největším autorským podílem, atd. Je-li autorský podíl stejný, je zvykem autory seřadit podle abecedního pořadí jejich příjmení. Pokud jsou spoluautoři práce z různých škol, uveďte název a adresu další školy do poznámky.

Do kolonky „Jméno, příjmení a e-mailová adresa organizátora školního kola“ vyplňte jméno, příjmení, e-mail učitele (garanta), který má ve škole SOČ na starosti. Na uvedenou e-mailovou adresu obdrží pak učitel (garant SOČ ve škole) heslo (do 24 hodin po odeslání přihlášky prvního přihlášeného soutěžícího), díky kterému bude mít přístup do databáze SOČ, tzn. k vaší přihlášce.

Krok 2: vyplníte část B

Část B je určena pro strukturovanou anotaci soutěžní práce. Anotaci je třeba vyplnit ve všech požadovaných kolonkách. V kolonce „Reference o autorovi/ech“ uveďte účast v jiných soutěžích. Je to důležitá informace pro výběru soutěžících na navazující mezinárodní soutěž ISEF.

Krok 3: nahrajete soubory

K přihlášce musíte přiložit soutěžní práci včetně všech příloh. Autoři práce ručí za to, že elektronická a papírová verze práce je totožná. Pokud uděláte změny (např. po krajském kole) v papírové verzi práce, musíte požádat koordinátora tohoto kola, aby vyměnil i elektronickou verzi práce.

Práci nahrávejte ve formátu PDF s doporučenou velikostí 10-15 MB. U příloh dbejte na to, aby byly čitelné na počítači s běžným programovým vybavením. Různé proprietární formáty (typicky výkresová dokumentace, zdrojové kódy) převeďte do formátu PDF. Pro zvukové záznamy volte formát MP3. Více příloh zabalte do archivu ZIP.

Po nahrání souborů bude u textu práce v PDF, případně u přípon uvedeno, že soubory byly nahrány v pořádku a uveden datum a čas nahrání.

Krok 4: nahrajete odkaz na video

Povinnou podmínkou přihlášení do soutěže je vložení odkazu na video s prezentací práce. Délka  videa je v rozsahu 7 až 10 minut. Pokyny pro natočení videa s prezentací a návod na vložení na portál YouTube.com naleznete na www.soc.cz v aktuálním ročníku. Video je možné po jednotlivých soutěžních kolech upravit a v přihlášce vyměnit. K jedné práci je vloženo pouze jedno video.

V Části B přihlášky udělujete zároveň souhlas se zveřejněním anotace a vlastního textu práce v elektronickém archivu SOČ. Pokud se zveřejněním v archivu nesouhlasíte, zrušte označení souhlasu (toto rozhodnutí je možné později změnit). V elektronickém archivu budou zveřejněny tři nejlepší práce CP SOČ z každého oboru. Archiv vítězných prací SOČ je součástí webarchivu Národní knihovny ČR. Rovněž v této části udělujete souhlas se zveřejněním vašeho jména, příjmení, názvu a adresy školy ve výsledkové listině soutěže.

Po vyplnění a zkontrolování Části B potvrďte správnost všech vyplněných údajů a přihlášku odešlete. Po odeslání přihlášky se vypíše potvrzení o uložení přihlášky do databáze pod referenčním kódem. Struktura referenčního kódu je popsána v následujícím bodu. Přihlášku vytiskněte, podepište a předejte společně s vytištěnou soutěžní prací v jednom vyhotovení organizátorovi školního (okresního) kola SOČ.

Referenční kód

Přihláška SOČ bude automaticky označena referenčním kódem. Referenční kód se skládá z číslic a znaků velké abecedy bez diakritiky.

Délka řetězce je 14 znaků. 1. a 2. znak představují rok (koncové dvojčíslí roku konání celostátní přehlídky: např. pro školní rok 2020/2021 to je 21), 3. znak představuje kód kraje (Praha A, Středočeský S, Ústecký U, Liberecký L, Karlovarský K, Královéhradecký H, Pardubický E, Plzeňský P, Jihočeský C, Vysočina J, Jihomoravský B, Olomoucký M, Moravskoslezský T, Zlínský Z), 4. a 5. znak představují obor (číslo oboru dle brožury např. pro fyziku to je 02), 6. a 7. znak představují iniciály prvního autora práce (bez diakritiky a v pořadí jméno – příjmení, např. Světlana Nováková má SN), 8. až 13. znak představují datum narození prvního autora práce (ve formátu ddmmrr, tzn. 5. červenec 2002 zapíše se 050702), 14. znak je rezervní a bude vyplněn vždy A (v případě, že se v témž roce v jednom kraji sejdou ve stejném oboru dva soutěžící s totožnými iniciálami i datem narození, což nelze zcela vyloučit, bude prvnímu přihlášenému soutěžícímu přidělen kód A a druhému kód B; případně lze rezervní znak využít na další zatím nestanovené účely).