CP 2024: videoprezentace prací

01 – Matematika a statistika

3n + 1 v přirozených číslech
Trtek Matěj

Analýza kandidátů na Higgsův boson pomocí simulace Delphes
Žitňanská Hana

Cyklometrické a hyperbolické funkce
Uhlíř Matěj

Dělitelnost pro konečná zobrazení
Krejčí Tereza

Matematické modelování interakce viru a imunitního systému uvnitř hostitele
Sýkora Jiří

Matematika a hudba
Gryč Adam

Mřížová kryptografie nad duálními čísly
Doležel Dominik

Rubikova kostka
Klouček Michal

Transcendentní čísla
Gajdoš Pavel

Využití neuronových sítí pro urychlení identifikace vírových struktur
Červinka Eduard

Základy obecné topologie
Boušová Helena

02 – Fyzika

AC korónový výboj a jeho vliv na inaktivaci mikroorganismů
Čermák Tomáš

Dekoherence jednofotonového stavu vlivem sníženého módového překryvu
Křížková Julie

Exoplanety a jejich mateřské hvězdy ve hvězdokupách
Broža Tobiáš

Franckův-Hertzův experiment znovu a lépe
Tománková Linda

Charakterizace vibračních kvantových stavů molekuly amoniaku bez explicitní znalosti jejich vlnových funkcí
Tyrmerová Magdalena

Chlazení elektronických součástek pomocí piezoelektrického jevu
Vítek Robert

Klasifikace slunečních skvrn pomocí umělé inteligence
Plic Eduard

Konstrukce fázového diagramu skyrmionů pomocí strojového učení
Bár Matyáš

Korelace modelů gravitačního pole Měsíce GL1500E a RFM_2519
Perkner Vít

Návrh a vytvoření levného 3D tištěného spektrofotometru
Endlicher Jakub

Plazmový toroid
Hopián Matěj

Princip jednoduchého spektrografu, jeho sestrojení a použití
Modrá Veronika

Průzkum polymerních optických vláken sloužících jako světlo vyzařující prvky
Kadlec Patrik, Peleška Václav

Vybrané laserové technologie – indukované značení skla
Vařeka Karel

Využití Chip DSC pro studium foto-strukturálních změn
Munzar Jakub

Ztráty energie při přenosu operačním optickým vláknem pro endovenózní laserové termální ablace.
Hnátková Tatjana

03 – Chemie

Biodegradace polymeru kyseliny mléčné
Litovčenková Anna

Dielsova-Alderova reakce nových benzochinonů
Matyasková Olivie Maya

Homogenní krystalizace šťavelanů f-prvků
Kozák Petr

Chemická válka mezi člověkem a grepem
Očenášek Marek

Interakce homocysteinu, možného rizikového kardiovaskulárního faktoru, s kobaltem
Novotný Šimon

Kvantově-chemický rozbor dienofilů s halogenmethylovými substituenty pro Dielsovu-Alderovu reakci
Langer Vojtěch

Nanočástice s kurkuminem
Boukalová Gabriela

Netkané textilie
Marek František

Nové inhibitory pro překonání antracyklinové rezistence v nádorových onemocněních
Svoboda Adrian

Příprava elektrochemicky aktivního inkoustu pro tisk biosenzorů
Otyepka Martin

Stanovení polyfenolických látek a stravitelnosti netradičních mouk
Matulová Anna

Studium vazby protinádorových metaloléčiv na supramolekulární nosiče pomocí magnetické rezonance
Rašková Klára

Syntéza a studium 5-deaza-10-oxaflavinu a jeho derivátů pro jejich aplikaci ve fotokatalytických transformacích
Nguyen Tung Anh

Syntéza analogů nostotrebinu 6
Golka Dalibor

Syntéza nesymetricky substituovaných makrocyklických ligandů pro radiomedicínské využití
Císař Viktor

Syntéza substituovaných 1,3-fenylen-močovinových makrocyklů a jejich komplexační vlastnosti
Čech Mikuláš

04 – Biologie a vědy o Zemi

Fenomén mizení bromkresolového purpuru z média olivovníku evropského
Baldýnský Max

Flóra a fauna „Chvaletínské cihelny“ se zaměřením na lokální diverzitu a sukcesi
Musel Hanuš

Laboratorní příprava syntetického analogu percleveitu a jeho charakteristika
Studený Martin

Mapování nepůvodních druhů rostlin na různých typech stanovišť v Brně
Maňoušek Jan

Mery zachycené na vybraných lokalitách České republiky v letech 2020 a 2021
Tománková Zuzana

Morfologická analýza druhového komplexu Gammarus fossarum
Kastlová Anežka

Morfologické epikardiální tukové tkáně a její souvislost s BMI
Machovcová Jana, Machovcová Alena

Rozšíření a příbuznost českých lošákovitých hub
Forman Pavel

Sezonní dynamika zlativek
Svárovská Jana

Starček úzkolistý – krásný, úspěšný a nebezpečný
Šupková Markéta, Šupková Martina

Úloha receptorů červeného světla v toleranci rostlin k osmotickému stresu
Slívová Anna

Uranové zrudnění v tercierních pískovcích v Chebské pánvi: Projev migrace uranu ze smrčinského granitu
Pernický Patrik

Vertikální stratifikace biocenóz členovců nehlubokých podzemních prostor
Vaněk Ondřej

Vliv reliéfu krajiny a množství přirozeného světla na hlasovou aktivitu ptáků
Vyskočil Filip

Využití termografie ve veterinární praxi koní
Trtíková Klára

05 – Molekulární biologie

Buněčný cyklus a jeho synchronizace
Dostálková Hana

Dědičnost chloroplastové DNA u rodu Campanula
Pavelčíková Júlia

Epitelové organoidy jako model nádorových onemocnění iniciovaných mutacemi v genech Apc a Kras
Nedecký Martin

Genetická analýza metabolického syndromu: role chromozomu 4 spontánně hypertenzního potkana
Oliyarnyk Kateřina

Charakterizace interakce lidských proteinů RECQ4 a MCM10
Černá Anna

Optimalizace metody floral dip pro genetickou transformaci rostlin rodu Boechera
Prudil Petr

Příprava krystalů vhodných pro neutronovou strukturní analýzu z nukleáz Sm1 a S1
Mikovcová Tereza

Příprava modelového systému pro testování inhibitorů enzymu APH(3′)-IIIa odpovědného za rezistenci k aminoglykosidům u bakterie Staphylococcus aureus
Veverka Michal

Role GRETCHEN HAGEN 3 (GH3) proteinů v hormonální regulaci klíčení rostlin
Filip Vendelín

Strukturní analýza vazebného místa pro inhibitor phloretin v lidském Na+/H+ antiporteru NHA2
Przeczková Tereza

Studium produkce polyhydroxybutyrátu u Paracoccus denitrificans v závislosti na podmínkách růstu
Drbálková Eliška

Testování cytotoxicity a antiproliferativní aktivity komplexů kovů na nádorových buňkách
Šubová Nela

Testování vlivu signální dráhy WNT na expresi αSMA u fibroblastu mléčné žlázy
Bryknarová Barbora

Vliv prolinu na pozici 229 na ATPázovou aktivitu helikázové domény nestrukturního proteinu NS3 viru klíšťové encefalitidy
Krásnický Václav

Využití 3D organoidů pro výzkum mozkových nádorů
Zelenková Zuzana

06 – Zdravotnictví

Dárcovství kostní dřeně
Lánská Lucie

Dřep: Základní biomechanické principy a funkční anatomie
Petrek Tomáš

Interakce nových bromderivátů přírodního flavonoidu kvercetinu s kovy za fyziologických a patologických podmínek
Lacmanová Lada

Konzumace energetických nápojů u žáků na vyšším stupni základních škol a nižším stupni gymnázia v Mimoni
Různarová Emma

Neuropatická bolest a imunoreaktivní dynamika: Zkoumání vlivu paklitaxelu na makrofágy mozkových komor
Voleská Evelína

Péče o ústní dutinu
Brzáková Adéla

Porovnání toxicity alternativního léčiva na bázi oxidu chloričitého na lidské buňky a patogeny
Skývová Barbora

Potenciál probiotických a patogenních kmenů bakterie Escherichia coli ve vyvolání přirozené imunitní odpovědi
Korecká Magdaléna

Současné problémy v paliativní péči o pacienta s chronickým renálním selháním v terminálním stádiu v České Republice
Rozmánek Tadeáš

Stres endoplazmatického retikula jako cesta za efektivnější imunoterapií u karcinomu ovaria
Vildová Viktorie

Studium retrotranspoziční hypotézy dysregulace exprese genů u poruch autistického spektra
Walletzký Leonard

Šíření povědomí o diabetu mellitu I. typu
Ježková Eva

Vliv hladiny glukózy na agregaci krevních destiček vybranými induktory
Saksunová Ludmila

Význam YM155 v zesílení cílené imunoterapeutické směsi MBTA
Jakima Jakub

Změny uvnitř choroidálního plexu v průběhu Alzheimerovy choroby
Drdová Eliška

07 – Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Alternativní metoda pěstování brambor
Pavlas Jan

Analýza probiotických doplňků pomocí molekularně biologických metod
Králíková Veronika

Biologická ochrana rostlin
Tomancová Jolana

Historický a současný význam vodního toku Zábrdky
Kosťová Agáta

Chov australského ptactva a jeho mezidruhová tolerance, konkurence a spolupráce
Kopecký Jan

Kaštanovník setý
Lefflerová Anna, Válková Monika

Monitoring vybraných genů antimikrobiální rezistence (16S rRNA, sul1, int1 a tetO) ze vzorků městské čistírny odpadních vod a nemocnice
Novotná Klára

Porovnání účinků půdních přípravků na obiloviny
Mičková Lucie

Respirační onemocnění u koní
Slezáková Marie

Stanovení celkové koncentrace chromu v potravinových doplňcích s využitím vybraných metod atomové spektrometrie
Tomas Lukáš

Testování kvality mléka pro návrh mobilní kontejnerové minimlékárny
Švorbová Markéta

Vliv hibernace želv rodu Testudo na jejich zdravotní aspekty a dlouhověkost
Bízek David

Vliv laických úprav na hladinu pesticidů na ovoci
Sukovatý Jiří

Vliv laických úprav na hladiny pesticidů na ovoci
Honková Sára, Mrláková Pavlína

Vliv stájového mikroklimatu na mléčnou užitkovost dojnic v systému robotizovaného dojení
Macurová Claudie

08 – Ochrana a tvorba životního prostředí

Budování zoologické zahrady
Heřmanský Jakub Jan

Burza učebnic
Blatoń Šimon, Budin Adam

Geodiverzita – BOJ ZA PRÁVA KAMENŮ
Špaková Eliška

Monitoring druhové zastoupení ptáků na lokalitě PR Nový rybník a okolí v letech 2020–2023
Benediktová Alena

Monitoring krásivek na rašeliništích v přírodní rezervaci Chvojnov a zhodnocení ekologického stavu lokality před a po její revitalizaci
Plavec Karel

Monitoring šíření invazních druhů rostlin v okolí vodotečí na Lounsku
Srkal Jiří

Motýli lučního mokřadu v údolní nivě Spáleného potoka: vývoj společenstva motýlů během prováděné revitalizace
Maříková Radka Petra

Mužské reprodukční zdraví a látky kolem nás
Synková Klára

Použití rostlinných antimikrobiálně aktivních látek k dezinfekci povrchů
Hladík Kryštof

Problematika módní udržitelnosti: analýza vlivu fast fashion a slow fashion na textilní průmysl, společnost a životní prostředí
Cviková Viktorie

Průzkum a monitoring výskytu modráska očkovaného (Phengaris teleius) a modráska bahenního (Phengaris nausithous) na nových lokalitách NPP Babiččino údolí
Kozlová Doubravka

Řízené vypalování jako efektivní ochranářský management a možnosti jeho využití
Elsnicová Markéta

Screening environmentální kontaminace těžkými kovy v rekultivovaných lokalitách na Karvinsku
Ševčík Michal

Srovnání účinnosti odstranění vybraných léčiv z odpadní vody ve vybraných ČOV Jihočeského kraje
Schafelhoferová Aneta

09 – Strojírenství, hutnictví a doprava

Digitální midi varhany
Vopalecký Martin

Koncepce provozu na trati Rakovník – Mladotice
Velička Jan

Konstrukce 3D tiskárny na beton
Šimeček Lukáš

Konstrukce spalovacího motoru
Bělohoubek Dan, Mareček Ondřej, Pelikán Petr

Model odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy z Lega
Fajkus Adam

Motokára poháněná spalovacím motorem
Dobeš Ondřej

Návrh rakety s integrovaným systémem řízení letu
Kadlec Ondřej, Walla Petr

Pásový minibagr
Dobrovolný Jan, Houdek Jiří, Starý Martin

Robotická linka na výrobu svíček ze včelího vosku
Jurásek Ondřej, Kablásek Filip, Ulčík Martin

Ruční brzda k simulátoru
Paulát Štěpán

Technologie odlévání děloviny
Dařbujan Matyáš

Transsonický bezpilotní letoun (UAV)
Hladík Stanislav, Sekerák Zdeno, Veselý Ondřej

Výroba a návrh inovace soustruhu na dřevo
Kaderka Kamil
https://youtu.be/ZDygjmcVlrY

vysokorychlostní 3D tiskárna
Průcha Jakub

Vývoj speciálních snímačů sil
Pavliš Tomas

10 – Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

AUTOMAT NA MED
Strunz Marek

Autonomní RC autíčko
Holínský Přemysl

Bioplynem k vodíku
Obšil Martin, Orlík David, Tomešek Jonáš

KitchenGuard
Hajný Ondřej

Lidarový skener
Fabián Tadeáš

Návrh rakety s aktivní stabilizací
Čábelka Šimon

Odporová kaskádová zátěž
Bušfy Vojtěch

Redesign elektrovýzbroje stroje „REEL ELECTRO 02“
Cerman Vojtěch

Regulace vlastní spotřeby FVE
Stehlík Vít

RGB Laserový projektor
Hrouda Šimon

Robotické ruce pro humanoidního robota
Matoušek Sebastian

SPBox
Křen Adam, Sankot Jiří

Systém pro přenos dat z automobilu s IoT konektivitou
Novák Milan

VÝVOJ MICRO ROV PRO VÝZKUM EXTRÉMNÍCH PROSTŘEDÍ
Filip Jakub, Beneš František

Vzdálené fyzikální experimenty s Arduinem
Schedivý Michael

Zařízení pro vzdálené průběhové měření spotřeby
Fryčák Tadeáš

11 – Stavebnictví, architektura a design interiérů

Architektonický návrh ornitologické pozorovatelny v oblasti novomlýnských nádrží
Zejdová Klára

Město budoucnosti
Müller Jakub

Multifunkční dětské hřiště v Havlíčkově Brodě
Brovko Anastasiia, Němcova Marcela, Slavětnska Justýna

Návrh na revitalizaci středové části kruhového objezdu v Šumperku
Robotková Valentýna

Návrhy na vyplnění volného prostoru na Papírovém náměstí
John Jan

Papírový model Winternitzovy vily
Němec Filip

Porovnání programů generativní umělé inteligence pro jejich využití v architektuře
Jebáčková Barbora

Rekonstrukce obchodního domu Rozvoj
Slavek Jakub

Revitalizace areálu bývalé hospodářské školy v Klimkovicích
Poláček Jan

Studie polyfunkčného domu
Novotný Patrik

VYUŽITÍ DRONŮ VE STAVEBNICTVÍ A IMPLEMENTACE UMĚLÉ INTELIGENCE
Krofta Daniel

Vzduchotechnika CO krytu
Kačmařík David

12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Astronomická soutěž Supernova
Herzig Jan

Binar
Havránek Marek

Didaktické pomůcky určené pro výuku biologie, ObjevMech
Pečenková Anna, Brychta David

Digitální učebnicová platforma
Beneš Filip, Chalupa Patr, Voplakal Martin

Kolektivizace zemědělství v Nedakonicích
Gabrielová Eliška

Lidské tělo formou komiksu do hodin přírodovědy 5. třídy základní školy
Horák Jindřich

LITTERATUS – didaktická hra pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Bednářová Jana, Břenková Lucie, Březinová Františka

Metodický materiál pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ na příkladu řeky Sázavy a regionu Havlíčkobrodsko
Fichtnerová Rozálie

Příručka pro fotografy vlaků
Tesařík Antonín

SPSLAB – Virtuální laboratoř pro výuku počítačových sítí
Belecký Ondřej, Tichota Kristian

Tvorba pracovních listů k vybraným dílům pořadu Slavné dny (internetová televize STREAM)
Ledroit Barbara

Tvorba učebních materiálů k anglicky psaným textům
Jírová Ema

VISIONED: Zvýšení kvality a efektivity vzdělávání s využitím moderních technologií
Klíma Tomáš

Vytvoření přípravku pro měření parametrů operačních zesilovačů
Frőmel Šimon

Využití ChatGPT jako pomůcky pro vysvětlení konceptů buněčné a molekulární biologie na středních školách
Scheithauerová Anna

Vývoj a aplikace didaktického UV-VIS-NIR spektrometru pro výuku na ZŠ, SŠ a VŠ
Bureš Matěj, Nimrichtr David Theodor

13 – Ekonomika a řízení

Analýza výkonnosti českých penzijních fondů (2013–2023)
Dymeš Miloslav

Aplikace hodnoty klíčové osoby při valuaci firmy
Špilar Šimon

Budoucnost České republiky v eurozóně
Bartošík Marek

Iracionální investor
Bielčík Jakub

Jak skórovat na sociálních sítích: Analýza komunikační strategie na Instagramu v prostředí e-sports
Krátký Radek

Podnikatelský plán pro založení firmy se zaměřením na 3D vizualizace
Jakl Marek

Pojednání o podstatě a původu inflace v České republice (2020–2023)
Drábek Štěpán

Srovnání obchodních modelů v cirkulární ekonomice
Prágr Tobiáš

Tuselie: jak v této době souvisí ekonomika s ekologií
Dufek Adam, Seidlová Hana

Vytvoření podnikatelského záměru reklamního studia KIYO, související manažerské vedení a grafické práce
Fryščoková Vendula, Kotulová Valerie

Vývoj dopravní infrastruktury v Českých zemích
Jurčík Max

Vývoj státního rozpočtu České republiky pro rok 2023: srovnání plánu a skutečnosti
Sýkora Ondřej

14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Blizzard Entertainment jako ikona videoherního průmyslu a její etický úpadek
Derfiňák Jakub

Ekofeminismus v environmentálním a feministickém hnutí v České republice
Bělíčková Klára

Hodnocení kvality interaktivních volebních map pomocí eye-trackingu
Dorušáková Julie

Lucidní snění a jeho využití v praxi
Tímrová Michaela

Metody moderní pedagogiky ve výuce rovnic na středních školách a gymnáziích
Mičková Kristýna

Návrh a vývoj aplikace pro podporu práce na projektech ve školní výuce
Zděnek Michal

Nedostatečný spánek u českých adolescentů
Navrátilová Bára

Neuro-vývojová stimulace
Červová Kateřina

Ochranné mechanismy proti sebepoškozování v adolescenci
Šiková Anděla Marie

Pohled za zrdcadlo: boj s psychickými přízraky v adolescentním věku
Špačková Charlotte

Predikční hodnota jednotné přijímací zkoušky na střední školy
Vaněk Karel

Přechodná pěstounská péče jako institut náhradní rodinné péče a její psychologické aspekty
Kopečná Nikola

Syndrom vyhoření a jeho potenciální protektivní faktory u studentů pražských gymnázií
Pavloková Kristina

Pozitivní přínosy videoher na schopnost učení se cizím jazykům u středoškoláků
Hrubšová Justýna

Tréninkový plán na hip hopový freestyle
Luňáček Matyáš

Vliv sociálních sítí na psychiku mladých lidí
Volfová Anna-Marie

15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Fiktivní jazyky v literatuře
Dusíková Magda

Fotokomiks
Pěkná Lenka

Inspirace lidovou hudbou v díle Bedřicha Smetany a Fryderyka Chopina
Ocelka Vojtěch

Malé ženy – tvorba rozhlasové hry na motivy knižní předlohy
Marková Alžběta

Oblékání ve dvacátých letech, srovnání 15. a 21. století
Synák Vojtěch

Pop-artové prvky ve výtvarné tvorbě Eduarda Ovčáčka
Radev Ondřej

Preprodukce krátkometrážního filmu
Machálka Tomáš

Překlad renesančního díla Eufues: Anatomie důvtipu
Horák Václav

Psyché fikce: Zkoumání relace abstraktních fotografií a lidského vědomí
Berková Tereza

Růže, druh a slovo – lyrická poezie Vladimíra Holana prizmatem stylometrických metod
Michejda Filip

Současná podoba dívčího slavnostního kroje ve Velkých Bílovicích se zaměřením na pokrývky hlavy
Babadžanjan Jola

Tvorba jevištní výpravy pro autorskou hru
Bencková Bronislava

Tvorba zpěvníku písní Jana Blahoslava
Eibel Vojtěch

Vyšebrodský cyklus a jeho malířská technika
Hadová Viktorie

Vývoj postavy emigranta v exilové románové tvorbě Klause Manna
Kunešová Barbora

Zaniklé stavby v Podzámecké zahradě v Kroměříži
Kutálková Anna

16 – Historie

Češi a Čechohrad
Khalupnyk Maksym

Dějiny moravských rodů Petřvaldských z Petřvaldu a Berchtoldů z Uherčic v souvislosti s dějinami panství Buchlov
Marek Tomáš

Jaroslav Pech – Život posledního misijního kazatele ČCE v Banátě
Budil Petr

Jihlavský pěší pluk na východní frontě první světové války (1914-1917)
Fryč Tomáš

Královec – Střípky z dějin zaniklé vsi na pomezí Čech a Moravy
Očenáš Jakub

Křemežský mlýn, aneb co přinesla voda a vzal čas
Čížková Lenka

Litoměřice 9. května 1945: Nový pohled díky extrapolační analýze a umělé inteligenci v historickém výzkumu
Wünsch Tobias

Mělnický rukopis
Hladký Štěpán, Jelínek Šimon

Němečtí sociální demokraté v Teplicích v první polovině 20. století
Bartschová Sára

O čem přemýšlela Milena Jesenská (očima její publicistiky a korespondence)
Marešová Luisa Marie

Osud legionáře Bernarda Steinera
Zikmund Jaroslav

Služební číslo 788368: příběh sudetského Němce v britském královském letectvu RAF
Klůc Vojtěch

Stéla C 12 egyptského úředníka Amenyseneba v kontextu
Halas Lukáš

Zámek Horní Domaslavice – zaniklé panské sídlo na Těšínsku
Vičar Petr

Zapomenuté osudy obětí kolektivizace, příběhy V. Šmahy a F. Pakosty
Bačinová Markéta, Ludvíková Valerie

Ženy útěchy – Socha dívky připomínající straré křivdy
Lee Anežka Hae-sol

17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Analýza problematiky institutu dohody o vině a trestu v praxi jako prvku restorativní justice
Formánek Václav, Juránek Ondřej

Dezinformace očima české mládeže
Jahnová Michaela

Jak vůle k pravdě vede k nihilismu: analýza znaků a fenoménů
Příklenk Oldřich

Konzumace médií a fanouškovství mezi studujícími na Gymnáziu Brno, Vídeňská
Belzová Klára

Multilingvismus a jeho dopady na politiku
Varšíková Adéla

Populistické tendence v českém politickém systému
Zedníček Jindřich

Problematika domácího násilí ve společnosti
Provazníková Štěpánka

Redefinice trestného činu znásilnění
Chaloupková Barbora

Římské právo, zejména trestní, očima studenta střední školy
Broulík Jan

Specifika rodinného života s autistickým dítětem
Brančík Štěpán J.

Studentské samosprávy pod drobnohledem aneb Příručka pro budoucí předsedy
Bačinský Štěpán

Svoboda projevu: nenávistný projev v demokratické společnosti
Vodičková Lucie

Transgender dospívající v české společnosti
Švendová Kamila

TRESTNÁ ČINNOST MLADISTVÝCH V LETECH 2020–2022 V OKRESECH PLZEŇ MĚSTO, PLZEŇ SEVER A PLZEŇ JIH A MOŽNOSTI JEJÍHO ŘEŠENÍ
Vondryska Filip Josef

Změny postojů občanů Ukrajiny k Rusku v průběhu 20. a 21. století
Dyakovych Liza

18 – Informatika

Analýza obrazů sítnice
Mika Dalibor

Aplikace do VR na zobrazování vizualizací nemovitostí
Pecival Ondřej

Digitalizace burzy učebnic
Křipač Michal

Domácí EKG s automatickou indikací srdečních chorob
Hanus Marek

Dungeoneer – Jednoduchá Hra
Vik Tomáš

Frontanim – otevřený systém pro predikci polohy atmosférických front
Pernička Pavel

Genetický algoritmus aplikovaný na neuronovou síť
Rubeš Adam

Herní engine pro PlayStation 1
Ráček Jan

ChordSeqAI: Generování akordových sekvencí pomocí hlubokého učení
Ivan Petr

Kedarium, Grafický Engine
Sloup Robin Patrik

Odpadová expedice
Svoboda Petr

Použití chytré elektroniky v automatické závlaze
Farsa Pavel

Programování Rust
Kaspar Dominik

Prohlížeč 3D modelů
Pazdera Dominik

Simulování epidemií za pomoci multiagentních modelů
Mészáros Štěpán, Neckář Tomáš

Tvorba evidenčního a pokladního systému
Koča Marek, Nagy Adam