2023-videoobhajoby oboru 05

Cytologická diverzita jarních modřenců (Muscari, Asparagaceae) ve střední Evropě

Hledání původu světélkování u ostnokožce hadice vláskovité (Amphiura filiformis)

Izolace alkaloidů Zephyrantes candida (Lindl.) Herb. a jejich neuroprotektivní aktivita

Vliv transkripční aktivity proteinu YAP1 na expresi srdečních biomarkerů v in vitro diferencovaných kardiomyocytech

Testování prodinádorových účinků unikátních nově syntetizovaných organometalických sloučenin

Genetické modifikace mikrořas pomocí technologie CRISPR/Cas9 pro zlepšení jejich biotechnologického využití

Přeprogramování luciferin-substrátové specifity u NanoLuc luciferázy

Synaptická dysfunkce Huntingtonovy choroby na myším modelu zQ175

Analýza variant DNA-vazebných proteinů a jejich vazebných míst

Testování citlivosti buněk karcinomu prsu k inhibici protein fosfatázy PPM1D

Identifikace a charakterizace sloučenin inhibujících endonukleasu Rift Valley fever viru

Vliv příčin neurovývojových poruch na habituaci u octomilky

Vliv teploty a vybraných aditiv na replikaci DNA