2023: videoobhajoby oboru 03

Interakce vybraných složek cigaretového kouře s koagulačními enzymy in vitro

Multiparametrický monitoring kvality ovzduší s využitím moderních analytických metod

Endokrinní disruptory a neobvyklý způsob expozice

Syntéza nových selektivně-duálních inhibitorů cyklin dependentích kináz

Vývoj elektroanalytické metody pro stanovení vitamínu C v ovocných džusech

Syntéza chirálních sloučenin fofsoru

video nenahráno

Příprava guanidinů z bis(p-nitrofenyl)karbodiimidu a aminů

Vývoj integrované 3D tištěné mikrofluidické platformy pro spektroelektrochemické měření

Značení protilátek nanočásticemi a jejich využití v analýze biologických vzorků

Příprava redukovaného grafenoxidu a jeho využití pro přípravu kompozitních materiálů

Syntéza potenciálních antituberkulotik odvozených od 3-nitropyridinu

Zkoumání helicity C-terminálních fragmentů peptidových deformyláz Jiří Kubíček Praha

Příprava nových rutheniových komplexů s afinitou ke galektinům

Syntéza přírodního isokumarinu 10-hydroxyoospolaktonu užitím tandemové Pd-katalýzy

Vliv přídavku recyklátu na vlastnosti polypropylenu

Využití retenčních závislostí při charakterizaci izomerních forem fosfatidylcholinů v lidské plazmě metodou RP-UHPLC/MS