Organizační struktura SOČ

Co je SOČ a čím se řídí

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěž autorů odborných prací v osmnácti soutěžních oborech. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, garantem od ledna 2020 pak Národní pedagogický institut České republiky. Průběh soutěže SOČ řídí Ústřední komise SOČ, kterou na návrh odstupující ÚK jmenuje NPI ČR.

Soutěže SOČ se mohou zúčastnit žáci a žákyně denního studia všech typů středních škol, případně nadaní žáci základních škol a studenti prvního ročníku vyšších odborných škol, kteří v době konání soutěže nepřekročí 21 let věku. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které autoři osobně obhajují před porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

SOČ se řídí organizačním řádem SOČ a Vyhláškou č. 55/2005 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Porotci na všech úrovních se pak řídí Kodexem porotce. Soutěžící dodržují Kodex účastníka SOČ. Pro zjišťování plagiátů mají poroty k dispozici pomůcku 5P, postup při odhalení plagiátorské práce upravují zvláštní opatření.

Zodpovědným za uskutečnění okresních a krajských přehlídek SOČ je kraj, který pro řízení SOČ v okresech a krajích zřizuje okresní a krajské komise SOČ. Na úrovni ústředí jmenuje NIDV z pověření MŠMT Ústřední komisi SOČ, která je odborným řídícím orgánem soutěže a metodicky vede činnost krajských a okresních komisí SOČ.

SOČ dodržuje zásady zpracování a ochrany osobních údajů NPI ČR.

Ústřední komise SOČ

Níže najdete seznam členů Ústřední komise SOČ. Podněty pro práci Ústřední komise se podávají cestou tajemnice – fatkova@nidv.cz.

Mgr. Jitka Macháčková (čestná předsedkyně ÚK SOČ) – Nadační fond Jaroslava Heyrovského
PaedDr. Milan Škrabal (předseda ÚK SOČ, koncepční a vzdělávací aktivity) – České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. (místopředseda ÚK SOČ, koncepční a vzdělávací aktivity)
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (místopředseda ÚK SOČ, předseda Ústřední poroty SOČ) – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D. (místopředseda ÚK SOČ, hodnotící činnost, mezinárodní aktivity SOČ) – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Ing. Jana Ševcová (tajemnice SOČ) – Národní pedagogický institut, odd. mládeže a podpory nadání

Ing. Miloslav Hlaváček (spolupráce v oblasti podpory talentované mládeže) – Sdružení na podporu talentované mládeže ČR
PaedDr. Ivo Martinec, CSc. (spolupráce s VŠ – humanitní obory) – Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
PaedDr. Pavel Jankovský (metodická a koncepční práce) – SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební, Hradec Králové
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. (spolupráce se SŠ a VŠ) – Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta; Slovanské gymnázium Olomouc
PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. (spolupráce s VŠ, regionální problematika SOČ, humanitní a společenskovědní obory) – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
RNDr. Kateřina Cibulková (regionální otázky SOČ, přírodovědně technické obory středního vzdělávání) – předsedkyně krajské komise SOČ Jihomoravského kraje; Gymnázium Brno-Řečkovice
Ing. Petr Liškutín, CSc. (spolupráce s VŚ – technické obory)
PaedDr. Oldřich Kovář (spolupráce s regionální a místní společenskou sférou) – Kulturní centrum města Boskovice
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (šéfredaktor časopisu SOČkař, webmaster) – DK Media Net s.r.o; Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Ing. Zdeněk Drvota (elektronické zpracování dat celostátní přehlídky SOČ) – Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Ing. Ladislav Chmela, Ph.D. (spolupráce s VŠ; vzdělávací aktivity, konzultační a poradenské činnosti ke zpracování, prezentaci a hodnocení výsledků odborných prací) – Honeywell Aerospace
JUDr. Jiří Pleva, Ph.D. (právní problematika)
Ing. Petr Mazouch, Ph.D. (spolupráce s VŠ) – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Ing. Radek Štefan, Ph.D. (spolupráce s VŠ – technické obory), České vysoké učení technické, Fakulta stavební
prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. (spolupráce s AV ČR a Učenou společností) – Akademie věd ČR, Fyziologický ústav
Ing. Miroslava Fatková – Národní pedagogický institut
Marek Novák (spolupráce s Alumni Scientiae Bohemicae) – student VŠ
PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D. (humanitní a společenskovědní obory středního vzdělávání) – Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl
Ing. Ondřej Mandík (spolupráce se SŠ) – SPŠ elektrotechnická Praha