SOČ a přijímačky 2019

Akademie múzických umění v Praze

Filmové a televizní fakulta
Uznává SOČ? Ne

Hudební a taneční fakulta
Uznává SOČ? Ne

Divadelní fakulta
Uznává SOČ? Ne

Akademie výtvarných umění v Praze

Uznává SOČ? Ne

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Uznává SOČ? Ano
viz odkaz, „Podrobné informace o přijímacím řízení do bakalářského studia…“, strana 8

Česká zemědělská univerzita v Praze

Technická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Fakulta životního prostředí
Uznává SOČ? Ne

Fakulta lesnická a dřevařská
Uznává SOČ? Ano
viz odkaz, „Směrnice rektora – podpora talentovaných uchazečů“ a „Podmínky přijímacího řízení FLD 2020/2021“

Fakulta tropického zemědělství
Uznává SOČ? Ano
viz odkaz, „Směrnice rektora č.17/2012 – Podpora talentovaných uchazečů o studium na ČZU“

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební
Uznává SOČ? Ne
viz odkaz, strana 2, k výsledkům SOČ je přihlédnuto (zájem studenta o obor architektura a stavitelství)

Fakulta strojní
Uznává SOČ? Ne

Fakulta elektrotechnická
Uznává SOČ? Ano
viz. odkaz, část III. B. 2. b.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Uznává SOČ? Ano
viz. odkaz, 2. část s číselnými odrážkami, bod 4

Fakulta architektury
Uznává SOČ? Ne

Fakulta dopravní
Uznává SOČ? Ne

Fakulta biomedicínského inženýrství
Uznává SOČ? Ne

Fakulta informačních technologií
Uznává SOČ? Ano
viz. odkaz, část 7. 1. e (…úspěšným řešitelem krajského kola středoškolské olympiády…nebo se úspěšně zúčastnil obdobné celostátní soutěže v ČR nebo jiné zemi za poslední 4 roky…)

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta
Uznává SOČ? Ne

Hudební fakulta
Uznává SOČ? Ne

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Fakulta rybářství a ochrany vod
Uznává SOČ? Ne

Filozofická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Pedagogická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Přírodovědecká fakulta
Uznává SOČ? Ano

Teologická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Zdravotně sociální fakulta
Uznává SOČ? Ne

Zemědělská fakulta
Uznává SOČ? Ne

Masarykova univerzita

Právnická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Lékařská fakulta
Uznává SOČ? Ano
pozn.: napravo se nachází 2 odkazy

Přírodovědecká fakulta
Uznává SOČ? Ano

Filozofická fakulta
Uznává SOČ? Ano
velmi pěkně a přehledně zpracováno

Pedagogická fakulta
Uznává SOČ? Ano

Farmaceutická fakulta
Uznává SOČ? Ne
informace o možnosti přijetí za SOČ nenalezena

Ekonomicko-správní fakulta
Uznává SOČ? Ano

Fakulta informatiky
Uznává SOČ? Ano
informace se nachází ve „formuláři žádosti“

Fakulta sociálních studií
Uznává SOČ? Ano
informace se nachází v sekci „Všeobecné dotazy“ nabídka psaní SOČ na webu (viz odkaz ve sloupci „Dodatky“)

Fakulta sportovních studií
Uznává SOČ? Ne

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Lesnická a dřevařská fakulta
Uznává SOČ? Ne

Provozně ekonomická fakulta
Uznává SOČ? Ano
„Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 21. srpna 2020, pokud: … dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. umístění v rámci krajského kola SOČ).“

Zahradnická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Uznává SOČ? Ne

Ostravská univerzita

Fakulta sociálních studií
Uznává SOČ? Ne

Fakulta umění
Uznává SOČ? Ne

Filozofická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Lékařská fakulta
Uznává SOČ? Ne

Pedagogická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Přírodovědecká fakulta
Uznává SOČ? Ne

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Uznává SOČ? Ne

Fakulta veřejných politik v Opavě
Uznává SOČ? Ano

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Uznává SOČ? Ne

Matematický ústav v Opavě
Uznává SOČ? Ne

Fyzikální ústav v Opavě
Uznává SOČ? Ne

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní
Uznává SOČ? Ne

Fakulta textilní
Uznává SOČ? Ne

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Uznává SOČ? Ne

Ekonomická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Fakulta umění a architektury
Uznává SOČ? Ne

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Uznává SOČ? Ne

Fakulta zdravotnických studií
Uznává SOČ? Ne

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu
Uznává SOČ? Ano
pro obor: Aplikovaná informatika, Informační management

Filozofická fakulta
Uznává SOČ? Ano
na většinu oborů

Pedagogická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Přírodovědecká fakulta
Uznává SOČ? Ano

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta strojního inženýrství
Uznává SOČ? Ne

Fakulta životního prostředí
Uznává SOČ? Ano
pro obor: Aplikovaná geoinformatika

Fakulta umění a designu
Uznává SOČ? Ne

Filozofická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Fakulta zdravotnických studií
Uznává SOČ? Ne

Přírodovědecká fakulta
Uznává SOČ? Ne

Pedagogická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Fakulta sociálně ekonomická
Uznává SOČ? Ne

Univerzita Karlova

Katolická teologická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Evangelická teologická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Husitská teologická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Právnická fakulta
Uznává SOČ? Ano
pouze bonifikace

1. lékařská fakulta
Uznává SOČ? Ne

2. lékařská fakulta
Uznává SOČ? Ne

3. lékařská fakulta
Uznává SOČ? Ano
pro obor: Fyzioterapie (pouze bonifikace), Všeobecné ošetřovatelství (pouze bonifikace), Všeobecné lékařství

Lékařská fakulta v Plzni
Uznává SOČ? Ne

Lékařská fakulta v Hradci Králové
Uznává SOČ? Ne

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Uznává SOČ? Ano

Filozofická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Přírodovědecká fakulta
Uznává SOČ? Ano

Matematicko-fyzikální fakulta
Uznává SOČ? Ne

Pedagogická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Fakulta sociálních věd
Uznává SOČ? Ano
pro obor: Ekonomie a finance

Fakulta tělesné výchovy a sportu
Uznává SOČ? Ne

Fakulta humanitních studií
Uznává SOČ? Ne

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Lékařská fakulta
Uznává SOČ? Ne

Filozofická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Přírodovědecká fakulta
Uznává SOČ? Ano
pro obor: Chemie

Pedagogická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Fakulta tělesné kultury
Uznává SOČ? Ne

Právnická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Fakulta zdravotnických věd
Uznává SOČ? Ne

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera
Uznává SOČ? Ne

Fakulta ekonomicko-správní
Uznává SOČ? Ano
pouze bonifikace

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Uznává SOČ? Ne

Fakulta chemicko-technologická
Uznává SOČ? Ano
pouze bonifikace

Fakulta filozofická
Uznává SOČ? Ano
obor: Kulturní dějiny, Spisová a archivní služba, Ochrana hmotných památek, Historie

Fakulta restaurování
Uznává SOČ? Ne

Fakulta zdravotnických studií
Uznává SOČ? Ne

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická
Uznává SOČ? Ne

Fakulta managementu a ekonomiky
Uznává SOČ? Ne

Fakulta multimediálních komunikací
Uznává SOČ? Ne

Fakulta aplikované informatiky
Uznává SOČ? Ne

Fakulta humanitních studií
Uznává SOČ? Ne

Fakulta logistiky a krizového řízení
Uznává SOČ? Ne

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Fakulta veterinárního lékařství
Uznává SOČ? Ne

Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Uznává SOČ? Ano
pouze bonifikace

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Fakulta stavební
Uznává SOČ? Ne

Fakulta strojní
Uznává SOČ? Ne

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Uznává SOČ? Ano

Hornicko-geologická fakulta
Uznává SOČ? Ne

Fakulta materiálově-technologická
Uznává SOČ? Ne

Fakulta bezpečnostního inženýrství
Uznává SOČ? Ne

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta financí a účetnictví
Uznává SOČ? Ne

Fakulta mezinárodních vztahů
Uznává SOČ? Ne

Fakulta podnikohospodářská
Uznává SOČ? Ne

Fakulta informatiky a statistiky
Uznává SOČ? Ano

Národohospodářská fakulta
Uznává SOČ? Ano

Fakulta managementu
Uznává SOČ? Možná
Děkan Fakulty managementu může dále individuálně rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky u uchazečů, kteří se s výbornými výsledky účastnili fakultou akceptovaných odborných soutěží (SOČ, olympiády)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta chemické technologie
Uznává SOČ? Ne

Fakulta technologie ochrany prostředí
Uznává SOČ? Ne

Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Uznává SOČ? Ne

Fakulta chemicko-inženýrská
Uznává SOČ? Ne

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Uznává SOČ? Ne

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Uznává SOČ? Ne

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Uznává SOČ? Ne

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební
Uznává SOČ? Ne

Fakulta strojního inženýrství
Uznává SOČ? Možná
V dalších výjimečných případech (uchazeči s vynikajícími výsledky v odborných olympiádách, Středoškolské odborné činnosti, dalších soutěžích a činnostech souvisejících soborem studia, případně ve výběrové zkoušce z matematiky, úspěšní absolventi vysokoškolského studia vpříbuzných oborech apod.) rozhodne oprominutí přijímací zkoušky děkan.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Uznává SOČ? Ne

Fakulta architektury
Uznává SOČ? Ne

Fakulta chemická
Uznává SOČ? Ano

Fakulta podnikatelská
Uznává SOČ? Ne

Fakulta výtvarných umění
Uznává SOČ? Ne

Fakulta informačních technologií
Uznává SOČ? Ano
viz. odkaz Článek 4, bod 1, část e

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd
Uznává SOČ? Ne

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Uznává SOČ? Ne

Fakulta ekonomická
Uznává SOČ? Ano
pouze bonifikace

Fakulta elektrotechnická
Uznává SOČ? Ne

Fakulta filozofická
Uznává SOČ? Ne

Fakulta pedagogická
Uznává SOČ? Ne

Fakulta právnická
Uznává SOČ? Ne

Fakulta strojní
Uznává SOČ? Ano
pouze bonifikace

Fakulta zdravotnických studií
Uznává SOČ? Ne

Policejní akademie České republiky v Praze

Fakulta bezpečnostně právní
Uznává SOČ? Ne

Fakulta bezpečnostního managementu
Uznává SOČ? Ne

Univerzita obrany

Fakulta vojenského leadershipu
Uznává SOČ? Ne

Fakulta vojenských technologií
Uznává SOČ? Ano
prominutí jedné ze součástí příjímací zkoušky (testu studijních předpokladů)

Fakulta vojenského zdravotnictví
Uznává SOČ? Ne