Poroty 2024

1. Matematika a statistika

prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. – předseda
Univerzita Palackého v Olomouci
statistika, data science
Mgr. Jan Pavlík, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně
algebra, diskrétní matematika
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
lineární algebra a geometrie
prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
numerická matematika, matematická analýza
doc. Ing. Lubomíra Dvořáková, Ph.D.
České vysoké učení technické
kombinatorika, teoretická informatika

2. Fyzika

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. – předseda
Vysoké učení technické v Brně
radiační defektoskopie
RNDr. Vladimír Vícha
Gymnázium, Pardubice; České vysoké učení technické v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky
fyzika, matematika
Ing. Zdenka Pávková
ČEZ
Ing. Jan Hrabovský
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
materiálové inženýrství, fyzika a chemie pevných látek
RNDr. Ing. Michal Jex, Ph.D.
České vysoké učení technické

3. Chemie

prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. – předseda
PřF UK, Praha
anorganická chemie
Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
Gymnázium Haviřov
organická chemie, didaktika
Ing. Marcela Tkadlecová, CSc.
FCHI, VŠCHT Praha
analytická chemie, fyzikální chemie
Mgr. Miroslav Pniok
Advande Labs
farmaceutická analýza
Ing. Milan Klikar, Ph.D.
FCHT, Univerzita Pardubice
organická chemie

4. Biologie, geografie a geologie

RNDr. Jakub Jelen, Ph.D. – předseda
Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova
geografie
RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita
biologie
doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita
biologie
PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D.
VOŠSŘMR Praha; IPE Kamnik
geologie a paleontologie
Radek Hampl

5. Molekulární biologie

RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. – předseda
Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i.; Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
biochemie
Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK, katedra ekologie
molekulární biologie, prokaryotická mikrobiologie
prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Univerzita Pardubice
molekulární biologie, imunologie
RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
molekulární biologie
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
molekulární biologie, embryologie

6. Zdravotnictví

MUDr Roman Pajdlhauser
Protonové centrum Praha
onkolog
MUDr. Eva Čehovská
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
hygiena a epidemiologie, hygiena obecná a komunální
PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
patologická fyziologie, histologie, anatomie
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
infekční lékařství
prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav anatomie
anatomie, histologie a embryologie

7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. – předseda
Český modrý mák z.s.
rostlinná produkce, Drug CashCrops
prof. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
ČZU v Praze
agrochemie, přírodní zdroje
Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D.
ČZU v Praze
potravinářství, dietetika
MVDr. Darja Musilová, Ph.D.
VOŠ a SZeŠ Benešov
veterina, kynologie
PhDr. Mgr. Petr Němeček, Ph.D.
Gymnázium Kutná Hora
zootechnika, hipologie

8. Ochrana a tvorba životního prostředí

Mgr. Václav Dvořák – předseda
Botanická zahrada PřF UP v Olomouci
botanika, ochrana přírody
Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Fakulta tropického zemědělství ČZU Praha
tropické zemědělství, etologie
Ing. Kateřina Sýkorová, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
chemie ŽP
RNDr. Jiří Hadrava, Ph.D.
Katedra zoologie PřF UK Praha
entomologie, biostatistika
Mgr. Adam Bednařík, Ph.D.
CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny klimatu AV ČR
hydrobiologie, ekologie

9. Strojírenství, hutnictví a doprava

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. – předseda
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
strojírenství, elektrotechnika, automatizace
Ing. Martin Řezáč
CUTTER Systems, spol. s r.o.
strojírenství, automatizace
Jan Nezval
N-ROTE Mechanical, s. r. o.
strojírenství
prof. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
Univerzita Pardubice; České vysoké učení technické v Praze
doprava
Ing. Miroslav Žilka, CSc.
Střední průmyslová škola strojnická Betlémská
strojírenství, automatizace

10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. – předseda
Masarykova univerzita
IT, telekomunikace
Ing. Bc. David Matoušek, Ph.D.
Univerzita Pardubice
mikroprocesorová technika, elektronika
Ing. Tomáš Lázna, Ph.D.
CEITEC VUT
robotika, kybernetika, automatizace, řízení
Ing. Marek Novák, Ph.D.
3. LF UK
lékařská elektronika, radioelektronika
Ing. Radim Špetík, Ph.D.
On Semiconductors
mikroelektronika, mikroprocesorová technika

11. Stavebnictví, architektura a design materiálů

doc. Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D. – předseda
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
stavebnictví, inženýrství
Ing. arch. Tomáš Eckschlager
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; soukromá praxe
architektura, development
Ing. Radek Štefan, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
pozemní stavby, statika a dynamika staveb, stavební mechanika
Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D.
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury
architektura
Ing. Alžbeta Bublová
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
pozemní stavitelství

12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Mgr. Karel Neumann – předseda
PdF UP v Olomouci, SPŠS Olomouc
matematika, informační technologie, automatizace, didaktika techniky
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Akademie věd České republiky; Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin
historie, didaktika dějepisu
RNDr. Věra Krajčová, Ph.D.
Gymnázium Jana Nerudy; Smíchovská střední průmyslová škola; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
učitelka fyziky a matematiky, didaktička fyziky
Mgr. Martin Havelka. Ph.D.
PdF UP v Olomouci
elektrotechnika, fyzika, technická výchova a oborová didaktika uvedených disciplín
Mgr. Ondřej Kapuš, Ph.D.
PřF UP v Olomouci
antropologie, biologie člověka, obecná biologie, ekologie

13. Ekonomika a řízení

doc. Mgr. Ing. Petr Mazouch, Ph.D. – předseda
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ekonomie, ekonomická statistika, demografie
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
management, marketing
Ing. Zdeněk Pospíšil
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
didaktika ekonomie, managemet, marketing
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
management, marketing
Ing. Petra Vaňačová
SOŠ a SOU Beroun – Hlinky
didaktika ekonomie, managemet, marketing

14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. – předsedkyně
DYS-centrum Praha, z.ú.; ZŠ Poznávání, s. r. o.
pedagogická psychologie, školní psychologie, poradenství, diagnostika
Mgr. Jan Žufníček
Pražské centrum primární prevence – CSSP
etoped, adiktolog (prevence rizikového chování, podpora duševního zdraví)
PaedDr. Zdeňka Kašparová
P*P*P*K – Pedagogické, psychologické a právní poradenství
pedagogika, psychologie, specíální pedagogika, poradenství, APS
Mgr. Pavel Dosoudil
Pražské centrum primární prevence – CSSP
etoped, psychoterapeut, supervizor ve školství
Mgr. Petr Nečina
Pražský inovační institut
pedagog, projektový manažer, pedagog volného času

15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D. – předseda
PedF UK Praha
hudba, kulturní historie
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
PedF UK Praha
výtvarné umění, historie
Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
PedF Univerzita Hradec Králové
pedagogika
Mgr. Roberto Gaínza
PedF UJEP Ústí nad Labem
lingvistika
PhDr. Jan Pirner
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), ZUŠ Praha 7
hudba, lingvistika, literární věda

16. Historie

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. – předseda
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
dějiny raného novověku a 19. století, soudobé dějiny, církevní dějiny a dějiny kultury
Mgr. Ludmila Bursíková
Gymnázium Opatov
dějepis– český jazyk
PhDr. Jiří Zoul Sajbt
Muzeum Českého ráje v Turnově
historik starších dějin
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
historie, pedagogika, humanitní a společenskovědní předměty
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
Moravské zemské muzeum, Brno
historik

17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

PaedDr. Pavel Jankovský – předseda
emeritní ředitel střední školy, rybníkář
pedagogika, historie, český jazyk a literatura
PhDr. Otakar Jíra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta; JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
andragogika, sociologie, psychologie
JUDr. Jiří Pleva, Ph.D.
Nejvyšší státní zastupitelství, Brno
právo a právní věda
Mgr. Gabriela Cingelová. Ph.D.
Siemens, s. r. o., Ostrava
společenské vědy
Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
politologie, mezinárodní vztahy

18. Informatika

Mgr. Roman Neruda, CSc. – předseda
ÚI AV ČR
informatika, VŠ pedagog
Ing. Bc. et Bc. Ondrej Mandik Ing. Paed. IGIP
SPŠE Ječná, Praha
software engineering
Mgr. Ing. Jaroslav Hodál, Ph.D.
SPŠ a VOŠ Brno
informatika, právo, SŠ pedagog
Radim Čerešňák
Kyndryl
IT architekt
prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
VUT Brno FSI ÚAI OAI
aplikovaná informatika