Obor 3 – Chemie

Název: Čtyřřetězcové struktury v DNA a RNA
Autor: Jaroslav Kříž

Název: Studium elektrochemického chování sekundárních struktur oligonukleotidů adsorbovaných na povrchu elektrody z pyrolytického grafitu
Autor: Ondřej Chytrý

Název: Vývoj imidazopyrimidinů jako inhibitorů cyklin dependentních kinas
Autor: Tereza Havlíková

Název: Testování enzymů pro degradaci yperitu
Autor: Nikola Velátová

Název: Detekce grafen oxidu v různých oxidačních stupních v HeLa buňkách s možností studia nosičů léčiv
Autor: Jiří Šalajka

Název: Cílené strukturování křemenných povrchů – silný nástroj naznačující nové možnosti existujících separačních metod
Autor: Pavel Karásek

Název: Fotochemické zpracování negativního materiálu na pozitiv alternativní metodou
Autor: Vojtěch Dvořák

Název: Měření kinetiky vylučování telmisartanu
Autor: Ondřej Šimon

Název: Analýza zdrojů chyb u výpočtů konformační energie pomocí semiempirických metod
Autor: Martin Nováček

Název: Využití stromových gum pro výrobu sorpčních struktur
Autor: Zdeněk Rokoský

Název: Přesmyky methansulfonátů N-aryl hydroxamových kyselin
Autor: Veronika Martinková

Název: Syntéza zeolitů obsahujících rhodiové nanočástice metodou ADOR a jejich použití v katalýze
Autor: Tomáš Mašek

Název: Stanovení biologicky aktivních látek v kustovnici čínské
Autor: Karolína Jasanská

Název: Studium mechanismu oxidace a redukce terpenu citralu pomocí elektrochemických a spektroskopických metod
Autor: Marek Beneš

Název: Syntéza N-methylkarbamoyl-derivátů cysteinu a valinu pro toxikologické studium proteinových aduktů odvozených od N,N-dimethylformamidu
Autor: Vít Turčin

Název: Syntéza elektronově ochuzených [3] dendralenů a jejich využití v Diels-Alderově reakci
Autor: Jarmil Nikolas Hynek