Kodex účastníka soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Tento kodex formuluje pravidla pro účast žáka/žákyně v soutěži Středoškolská odborná činnost (dále jen „soutěžící“). Jeho dodržování je základním předpokladem pro zajištění vysoce odborné a společenské úrovně soutěže.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Dodržování v Kodexu uvedených pravidel potvrdí soutěžící svým podpisem na tištěné přihlášce, kterou musí připojit k práci při postupu ze školního kola soutěže.
 2. V případě nezletilého soutěžícího (nezletilost ke dni podání přihlášky do soutěže SOČ) musí prohlášení o dodržování kodexu účastníka potvrdit podpisem na tištěné přihlášce rovněž zákonný zástupce soutěžícího.
 3. U týmové práce potvrdí dodržování kodexu účastníka podpisem na tištěné přihlášce všichni členové soutěžního týmu a u nezletilých soutěžících rovněž jejich zákonní zástupci.
 4. Soutěž se řídí platným organizačním řádem Středoškolské odborné činnosti čj. MŠMT20 410/2016-1.

II. DODRŽOVÁNÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA

 1. Soutěžící postupuje při zpracování práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským v platném znění. Soutěžící je povinen ctít pravidla etiky vědecké a odborné práce.
 2. Soutěžící nemůže vydávat cizí myšlenky za vlastní, zkreslovat či falšovat výsledky a názory jiných autorů.

III. ÚČAST NA PŘEHLÍDKÁCH SOČ

 1. Pokud se soutěžící nemůže ze závažných důvodů soutěže účastnit, nahlásí neprodleně neúčast organizátorovi příslušného soutěžního kola a umožní tak případnou účast náhradníka.
 2. Soutěžící dodržuje pokyny vedoucího delegace SOČ při dopravě na přehlídku SOČ a zpět a v průběhu celé přehlídky.
 3. Soutěžící dodržuje pravidla organizátora přehlídky – hostitelské školy, případně jiného pořádajícího zařízení (školní řád atp.), v případě poskytnutí ubytování, pak pravidla ubytovacího zařízení (ubytovací řád).
 4. Soutěžící se účastní všech oficiálních a dalších doprovodných akcí stanovených pro příslušné kolo soutěže.
 5. Soutěžící dodržuje zákaz používání tabákových výrobků, alkoholu a dalších návykových látek po celou dobu konání soutěže, resp. příslušného kola.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. V případě nedodržení výše uvedených pravidel, může být soutěžící vyřazen ze soutěže.
 2. Pokud vzniknou v souvislosti s porušením pravidel tohoto kodexu další finanční náklady, bude jejich úhrada požadována po soutěžícím, který pravidla porušil, u nezletilého soutěžícího pak po zákonném zástupci.
 3. Kodex účastníka soutěže SOČ je schválen Ústřední komisí SOČ. Úpravy a způsob řešení případného porušení pravidel tohoto kodexu je v gesci Ústřední komise SOČ.
 4. Kodex účastníka soutěže SOČ je platný od 40. ročníku SOČ, školní rok 2017/2018.