Jak má vypadat krajská přehlídka

Ústřední komise SOČ se na svém posledním zasedání shodla na tom, jak má vypadat krajská přehlídka. Pokyny byly předány krajským garantům a zveřejňujeme je i na webu SOČ.

Obhajoba

Čas obhajoby a následné diskuse je jasně určen na 5+15 min. Každý soutěžící dopředu připraví prezentační video v rozsahu maximálně 10 min. Během obhajoby soutěžící krátce představí hlavní teze a výsledky své práce v rozsahu maximálně do 5 min a následuje diskuse do 15 min. Zastaralý formát 10+10 nebo covidový nouzový formát 2+10 nejsou přípustné.

Hodnocení

  1. Porotci zjišťují, diskutují, hodnotí a rozhodují.
  2. Porotci NEgativně nekritizují, NEzkouší, NEradí, NEprosazují a NEsnižují žádnou práci (5NE). Zbytečně negativní kritika není vhodná, konstruktivní naopak velice vítána. Rozprava se soutěžícím není zkoušení ve smyslu středoškolského testování, hloubku znalostí lze zjistit
    i vhodně formulovanými dotazy k práci. Během obhajob porota neradí, nicméně to neznamená, že neposkytuje zpětnou vazbu a možnosti dalšího směřování výzkumu. Každý porotce hodnotí objektivně bez prosazování a snižování práce. Eventuální konflikt zájmu porotce oznámí předseda před obhajobou a porotce z diskuse/hodnocení vyloučí.
  3. Porota hodnotí práce pomocí IOVP (Invence, Odbornost a Vlastní Přínos). Porota hodnotí aktuálnost a vysvětlení řešeného problému a jeho rešerše, zpracování a výsledky vlastních experimentů, odbornost, prezentaci (youtube), psanou verzi práce a samotnou obhajobu.
  4. Porota rovněž přihlíží k zařazení práce do oboru. Bohužel řada autorů a škol v této oblasti „kalkuluje“. Pokud je práce zařazena nevhodně, hodnotí se pouze část spadající do daného oboru. Pozor na mezioborové práce, kde bude potřeba, spolupracuje více porot.
  5. Výsledné hodnocení je jednomyslným průnikem hodnocení jednotlivých porotců, které porota musí být schopna jasně zdůvodnit.
  6. Plagiátorství není v SOČ tolerováno. Při podezření na plagiát je využíván systém Odevzdej.cz, který má ale také své limity. Konečné posouzení je vždy na porotě, která může originálnost práce ověřit právě důkladnou rozpravou s autory. V přípaě potřeby je možná konzultace s celostátní porotou.