2023-videoobhajoby oboru 08

Příprava certifikovaného referenčního materiálu z mořského sedimentu pomocí ICP-MS a ICP-OES pro University of Plymouth

Monitoring makrozoobentosu a obojživelníků v uměle vytvořených tůních CHKO Brdy

Stanovení množství rozložené hmoty modelové celulózy v půdě na základě vnějších vlivů

Expoziční experimenty na stratosférických balónech jako metoda detekce limitů života řas

Ověření predace umělých hnízd v místech s reintrodukcemi tetřívka obecného (Lyrurus tetrix)

Výroba filamentu z PET lahve

Vliv managementových zásahů na hadcovou vegetaci v NPP Hadce u Želivky

Mikrobiální degradace aktivních farmakologických látek extremofilními bakteriemi

Mykologický průzkum lokalit PP Kaliště a PP Ohrazení

Biomanipulace na vodní nádrži Žlutice

Degradace tetracyklinů pomocí dřevokazných hub

Vzdušný welfare ve studentské třídě se zaměřením na kritické hodnoty CO2

Monitoring hnízdišť čejky chocholaté Vanellus vanellus v ČR v letech 2012 – 2021: výsledky projektu občanské vědy

Rafinace oleje lničky seté a její vliv na epoxidaci esterů

Mapování rozmnožovacích stanovišť obojživelníků v člověkem pozměněné krajině

Algologický průzkum horního toku Říčky