2023: videoobhajoby oboru 02

Měření a simulace polohy plazmatu na tokamaku GOLEM

Nearspace experimenty na balonových sondách, měření regener-pfotzerova maxima

Efekt paprskového kola

Efekt intenzity excitačního paprsku v tranzientní absorpční spektroskopii karotenoidů

Termomechanická analýza polymerových fólií

Měření směrovosti difúze plynu v simulovaném lavinovém sněhu a fotodokumentace sněhu

Vliv tvaru a výšky karoserie na rychlost modelu auta

Návrh a konstrukce dalekohledu

Charakteristika gama záblesku GRB210306A

Výpočet poloh nebeských těles

Baryonové rezonance ve fotoprodukci kaonů

https://youtu.be/kfH-f277BRw

Vlastnosti nově syntetizovaných kapalných krystalů

Zkoumání efektu tvarové paměti prostřednictvím obnovy vtisků v plazmaticky nanášené slitině Ni-Ti

Měření polovodičových struktur připravených MOVPE metodou

Analýza proudění krve s využitím Dopplerovské ultrasonografie a zpracování obrazu

Hledání nových proměnných hvězd pomocí družice TESS