Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08

 • Toto téma obsahuje celkem 25 odpovědí. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel a poslední změna proběhla 5 měsíci, 3 týdny.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 22 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #21774 Odpovědět
   Drahoslav Viktorýn
   Host

   Porota oboru 04 – biologie, 07 – zemědělství, 08 – ochrana ŽP
   Složení poroty:
   RNDr. Vladislava Zubrová (předseda)
   Mgr. Alena Ježková
   Mgr. Svatava Benešová
   Ing. Stanislava Pospíšilová

  • #21831 Odpovědět
   Drahoslav Viktorýn
   Host

   Anna Hýsková
   Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod
   Úloha fytochromů v regulaci exprese auxinových transportérů v hypokotylech rajčete Solanum lycopersicum L.
   obor 04
   Videoprezentace: https://youtu.be/6_WR0vEdWbM
   Otázky poroty:

  • #21832 Odpovědět
   Drahoslav Viktorýn
   Host

   JAN GAJDOŠÍK
   Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod
   Analýza jedlého hmyzu
   obor 07
   Videoprezentace: https://youtu.be/Y0SeH0yFes8
   Otázky poroty:

  • #21833 Odpovědět
   Drahoslav Viktorýn
   Host

   Ondřej Florián, Karel Špaček
   Gymnázium Uherské Hradiště
   Perfluorované látky a jejich monitorování v řece Moravě u Uherského Hradiště pomocí pasivních vzorkovačů
   obor 08
   Videoprezentace: https://youtu.be/JkBPkdi6ZgQ
   Otázky poroty:

  • #21834 Odpovědět
   Drahoslav Viktorýn
   Host

   Zuzana Siudová
   Arcibiskup. gymnázium v Kroměříži
   Sucho a možnost jeho řešení pomocí permakulturního designu
   obor 08
   Videoprezentace: https://youtu.be/_I2FuGTQ3gQ
   Otázky poroty:

  • #21835 Odpovědět
   Drahoslav Viktorýn
   Host

   Vendula Martincová
   Gymnázium JP Slavičín
   Fast fashion – vysoká cena za levné oblečení
   obor 08
   Videoprezentace: https://www.youtube.com/watch?v=7Im7zalAyZE
   Otázky poroty:

  • #21980 Odpovědět
   Vladislava Zubrová
   Host

   Anna Hýsková
   Dobrý den, hodnotící komise krajského kola SOČ si pro Vás připravila následující otázky:
   1. Co to značí: vzorek byl vortexován? Jak jste to prováděla?
   2. Jaké fluorescenční barvivo bylo použito? Proč?
   3. Kolik vzorku je skutečně v mikrozkumavce? Když se má dělat kvantitativní analýza, je třeba znát přesnou hmotnost. A ta rozhodně není 250-260 mg.
   4. Kyselina abscisová má dva optické izomery (to je patrné i z obr. 8, kde je vzorec). Mají oba enantiomery stejný vliv a účinek v rostlinách? Nebo se to nějak liší?
   5. Z Vašich výstupů vyplynulo několik dalších doporučení, kam by se mohl ubírat další možný výzkum tohoto tématu. Co by dle Vašeho názoru bylo jako předmět dalšího studia nejpřínosnější?
   6. Jak vysvětlíte žákům 5. třídy ZŠ princip metody PCR?

   • #22346 Odpovědět
    Anna Hýsková
    Host

    Dobrý den,
    moc děkuji za vaše dotazy, pokusím se na ně odpovědět co nejlépe.

    1) Slovo „vortex“ znamená v angličtině „vír“ a mezi vědci se tento výraz vžil jako označení pro jednoduchý přístroj používaný pro míchání malých objemů roztoků v mikrozkumavkách. Uvnitř přístroje je elektromotor, který roztáčí gumový kalíšek zvolenou rychlostí (já jsem používala cca 1600 otáček za minutu). Vortexování vzorku probíhá tak, že se mikrozkumavka se vzorkem přitlačí dnem na dno roztočeného kalíšku vortexu a její obsah je tak homogenizován.

    2) Při qRT-PCR bylo použito fluorescenční barvivo SYBR Green. Tato látka se navazuje na jakoukoliv dvouřetězcovou DNA a fluoreskuje pouze v navázaném stavu, díky ní tedy můžeme vyhodnotit množství dvouřetězcové DNA ve vzorku. Při qRT-PCR je možné používat i fluorescenční sondy, které se na rozdíl od SYBR Green vážou pouze na konkrétní sekvenci DNA a díky tomu můžou být přesnější. Výhodou SYBR Green je ale možnost univerzálního použití a nižší cena.

    3) Ačkoliv jde o kvantitativní analýzu, přesná hmotnost sklizeného vzorku není důležitá, při homogenizaci vzorku a následné izolaci a přečištění RNA stejně dochází ke ztrátám. Proto jsem měřila až koncentraci získané RNA a ze zjištěných výsledků jsem pak spočítala objem RNA použitý k syntéze cDNA tak, aby cDNA každého vzorku byla syntetizována ze stejného množství RNA.

    4) Enantiomery kyseliny abscisové se označují jako S-(+)-ABA a R-(−)-ABA. V přírodě se vyskytuje pouze forma S, a to ve dvou konformačních izomerech cis a trans, které mohou přecházet jeden ve druhý. Fyziologicky aktivní je pouze forma cis. R forma kyseliny abscisové se v přírodě nevyskytuje a je obecně považována za neaktivní.

    5) Mě osobně by nejvíc lákalo zkoumání vlivu světla na expresi ostatních genů ze skupin SlLAX a SlPIN jak na úrovni mRNA, tak na úrovni proteinů. Tento výzkum by totiž pomohl objasnit, jak přesně světlo ovlivňuje transport auxinu a které fotoreceptory a přenašeče auxinu jsou při tomto procesu nejdůležitější. Na tyto výsledky by pak mohl případně navazovat aplikovaný výzkum.

    6) Dětem v 5. třídě bych princip metody PCR vysvětlovala pomocí obrázků nebo videa, dobrou pomůckou by mohlo být také puzzle. Zde se ale pokusím shrnout PCR slovně:
    PCR je metoda, pomocí které můžeme „vyrobit“ spoustu kopií určitého kousku molekuly DNA.
    Každá molekula DNA se skládá ze dvou řetízků nukleotidů (které si můžeme představit jako písmenka) a tyto dva řetízky se k sobě přesně hodí, asi jako puzzle. Máme totiž celkem čtyři typy nukleotidů (A, G, C a T). A patří na druhém řetízku vždycky k T, k C patří vždycky G.
    PCR se skládá celkem ze tří kroků:
    Nejprve DNA zahřejeme a dva řetízky se rozpojí. Po ochlazení se na konec obou řetízků se naváže primer (začátek nového řetízku), který přiláká DNA polymerázu. DNA polymeráza je bílkovina, která má za úkol přiřadit každému písmenku na původním řetízku písmenko, které k němu patří, a vytvořit tak nový řetízek DNA.
    Jakmile je nový řetízek hotový, máme úplně nový kousek DNA, který se skládá ze dvou řetízků. Ty můžeme zase zahřát, rozpojit a ke každému vytvořit jeho vlastní nový řetízek. To můžeme opakovat tak dlouho, dokud nemáme kousků DNA dostatek.

  • #21981 Odpovědět
   Vladislava Zubrová
   Host

   Jan Gajdošík
   Dobrý den, hodnotící komise krajského kola SOČ si pro Vás připravila následující otázky:
   1. Kde jste prosím získal informaci, že se pepsin vstřebává v malém množství do krve a tam štěpí proteiny? (str. 18)
   2. V literatuře máte uveden zdroj, který se zabývá aminokyselinovým profilem hmyzu. Jaká je biologická hodnota hmyzího proteinu?
   3. Jaký byl podíl hmyzu v testovaných potravinách (kolik % hmotnosti surovin tvořil hmyz v jednotlivých testovaných potravinách)?
   4. Pro stanovení stravitelnosti bylo údajně použito 7 vzorků – ale všechny byly od stejného výrobce, tedy 7 stejných vzorků. Lišily se vůbec něčím tyto vzorky? Třeba aspoň jinou šarží nebo čímkoliv?
   5. Nejsou uvedeny žádné naměřené hodnoty pro výpočty, není žádný příklad výpočtu, jsou tam pouze jakési závěry ve formě procent. Tyto výsledky jsou zaneseny do grafů č. 9 a 10 – co to má ukázat?
   6. Dotazníkové šetření – pouze ve 4 třídách na gymnáziu (114 žáků), většina respondentů z tohoto malého počtu byla ve věku 15 – 18 let. Taková vypovídací hodnota je velice sporná. Proč nebyl použit širší vzorek respondentů?
   7. Když přihlédnete k Vašemu výzkumu, je dle vás reálně možné, že by mohl být hmyz stravou budoucnosti?

  • #21982 Odpovědět
   Vladislava Zubrová
   Host

   Ondřej Florián, Karel Špaček
   Dobrý den, hodnotící komise krajského kola SOČ si pro Vás připravila následující otázky:
   1. Které organické sloučeniny jsou dalšími polutanty ve vodních tocích, případně v řece Moravě?
   2. Když vzorkovače z lokality Kostelany byly porušeny a nevhodné k odběru, proč jste nezopakovali sběr vzorků znovu?
   3. Odkud jste získali izotopicky značené analogy látek? Jaký izotop byl použit pro značení?
   4. Str. 29 – z analýzy jsme obdrželi …… Kdo prováděl analýzu? Jaká metoda byla použita pro analýzu?
   5. Proč jste neprovedli sběr vzorků vícekrát? V různých obdobích (tady jen jednou – červen)?

   • #22309 Odpovědět
    Ondřej Florián
    Host

    Dobrý den,

    Odpovídám na otázky týkající se práce Perfluorované látky a jejich monitorování v řece Moravě u Uherského Hradiště pomocí pasivních vzorkovačů.

    1) Látek, které jsou organickými polutanty, je mnoho a odkázal bych především na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013, kde lze v příloze X naleznout seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky, který je všechny jmenovitě uvádí. Česká republika ratifikovala Stockholmskou úmluvu, která následně vstoupila v platnost dne 17. května 2004. Zde lze vidět, že ze skupiny perfluorovaných látek je zastoupen pouze PFOA a její deriváty, jako je PFOS. Mezi další organické polutanty bychom tedy mohli například zmínit DDT, hexachlorbenzen (HCB), polychlorované bifenyly nebo třeba lindan. Jako příklad dalších látek POPs v řece Moravě lze uvést bromové zhášeče plamene, které byly monitorovány v projektu https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB030MZP001.

    2) Důvodem pro to bylo především časové omezení. Praktickou část naší práce SOČ jsme prováděli během školního roku a odběr vzorků a následné zpracování proběhlo na začátku letních prázdnin. Bylo by pro nás komplikované domlouvat další vzorkování, protože centrum RECETOX se nachází v Brně, museli bychom najít další dva termíny (pro odběr a instalaci vzorkovačů) s panem docentem Vranou a vzorkovacím technikem, a i tak jsme zameškali kus školní docházky, kterou jsme si museli ve volném čase doplňovat. Důvodem bylo také to, že jsme na lokalitě Kostelany odebrali bodové odběry, které nám poskytly data z této lokality.

    3) Izotopicky značené analogy byly od firmy Wellington Laboratories Inc. (Guelph, Ontario, Canada). Strukturně šlo o analogy, kde byly všechny atomy uhlíku 12C nahrazeny izotopem 13C. Označují se jako M8PFOA a M8PFOS a jejich molární hmotnost je o 8 g/mol vyšší, než u neznačených látek a proto je od sebe lze rozlišit pomocí hmotnostního spektrometru. Chemické vlastnosti analogů a neznačených látek jsou téměř totožné.
    4) Vzorky jsme odeslali na analýzu do Laboratoře stopové analýzy Centra RECETOX (https://www.recetox.muni.cz/sluzby/laboratore-recetox/stopove-analyzy)

    5) Jedná se o stejný důvod, jako u otázky č. 2, tedy časové omezení především školní docházkou. Určitě by bylo zajímavé, kdybychom získali data o vývoji situace, avšak to je už mimo rozsah naší práce.

    6) Samotná práce v terénu nezabrala dlouhou dobu. Čas při začátku a při konci expozice/odběru vzorkovačů jsme zapisovali do protokolů a samotný úkon netrval déle než 20 minut. Více času nám zabralo přejíždění mezi jednotlivými lokalitami. Časově mnohem náročnější bylo laboratorní zpracování a vyhodnocení získaných dat. Osobně pro nás bylo časově náročné také dojíždění do laboratoře, protože každá cesta nám trvala kolem dvou hodin a svou roli hrálo také to, že se jednalo o naše první zkušenosti se seriózní laboratoří a pracovali jsme radši pomaleji, ale s větší pečlivostí. Proto věříme, že při rutinním využitím stejných metod zkušenými laboranty lze zpracovat velké množství vzorků v relativně krátké době.

    Děkuji za otázky a přeji hezký den.

  • #21983 Odpovědět
   Vladislava Zubrová
   Host

   Ondřej Florián, Karel Špaček
   Dovolte mi ještě jednu otázku:
   6. Jak byla časově náročná práce v terénu a jak práce při vyhodnocování vzorků?

  • #21984 Odpovědět
   Vladislava Zubrová
   Host

   Zuzana Siudová
   Dobrý den, hodnotící komise krajského kola SOČ si pro Vás připravila následující otázky:
   1. Zahrada velikosti 1 ha je poměrně velká a určitě pracovně náročná. Zvažujete do budoucna koupit další mechanizaci? Jakou?
   2. Zvažujete možnost např. pěstovat část zeleniny (brambory) pro přátele, na výměnu, na prodej?
   3. Proč je skleník spojený se kurníkem? Proč vznikla tato kombinace?
   4. Jak jste přišla zrovna na tento pozemek? Patří někomu z rodiny?
   5. Jak současný stav pozemku, bydlení atd., hodnotí majitel?
   6. Jak majitel pozemku reaguje na navrhované změny?
   7. Máte představu, jak finančně náročná by byla úprava pozemku? (vím, že v závěru práce je napsáno, že výpočet investic by byl dalším krokem, ale zajímá mě celková výše investic)

  • #21985 Odpovědět
   Vladislava Zubrová
   Host

   Vendula Martincová
   Dobrý den, hodnotící komise krajského kola SOČ si pro Vás připravila následující otázky:
   1. Samozřejmě chápeme výběr respondentů, ale aby dotazník měl nějakou vypovídací hodnotu, bylo by vhodné rozšířit věkovou skupinu. A také rozlišit respondenty podle jejich možností (příjmu) a možná i podle dalších hledisek – kde pracují (tedy jaké oblečení potřebují pro svůj život), kde bydlí (venkov, velké město…). Proč jste nezkusila do dotazníku zapojit i starší věkové skupiny?
   2. Jak Vás napadlo zrovna tohle téma? Ovlivnila Vás samotná práce nějak ve výběru oblečení?
   3. Mohla byste doporučit, kam odevzdávat již nenošené oblečení, které nechci vyhodit do koše? (aby bylo opravdu využito na charitu)
   4. Co považujete za největší přínos své práce?

  • #22300 Odpovědět
   Jan Gajdošík
   Host

   Dobrý den,

   Posílám odpovědi na otázky od hodnotící komise k práci s názvem Analýza jedlého hmyzu

   1) Informaci, že pepsin se v malém množství dostává do krevního řečiště, kde může štěpit malé či velké fragmenty nestrávených proteinů, jsem získal ze internetové stránky Encyclopedia Britannica. „Small amounts of pepsin pass from the stomach into the bloodstream, where it breaks down some of the larger, or still partially undigested, fragments of protein that may have been absorbed by the small intestine.“ (https://www.britannica.com/science/pepsin)

   2) Hodnota proteinu v jedlém hmyzu závisí na daném druhu, například u Rusa domácího je uvedena hodnota 80 % proteinu. Má práce se však zabývala stravitelností sušiny a organické hmoty. Výzkum bílkovin v jedlém hmyzu má práce neřeší.

   3) Tyčinky z listového těsta byli pouze ozdobené usušenými larvami potemníka moučného, takže obsahovali jednu či dvě larvy, V celém perníku jsou zhruba dvě lžíce homogenizovaných larev potemníka moučného, takže množství v jednom kousku není příliš velké.

   4) Cílem práce bylo zjistit rozdíl stravitelnosti mezi larvou, kuklou a svlekem, takže to, že jsou vzorky od stejného dodavatele nemá vliv na konečný výsledek. Počet vzorků není zásadní. 7 vzorků je vytvořeno u každé možnosti, aby se následně mohly výsledky zprůměrovat a výsledek byl přesnější

   5) V metodice stravitelnosti je uvedeno, jak se stravitelnost vypočítá, průběh svého výpočtu jsem bral jako bezvýznamný. Celkové výsledky jsou uvedeny v tabulce a následně pro větší přehlednost jsou zaznamenány do dvou grafů. V grafu č. 9 je stanoveno procento strávené sušiny vzorků a ukazuje, že sušina se nejvíce stráví u kukly a následně u larvy. Nízká stravitelnost sušiny je svleku. V grafu č.10 je uvedeno procento strávené organické hmoty vzorků. Můžeme pozorovat, že výsledky jsou téměř totožné, výsledky se liší pouze o pár procent. V závěru jsem tedy zjistil, že kukly, svleky a larvy mají různé nutriční hodnoty a do potravin by se z výsledků měla přidávat kukla potemníka moučného, protože je pro člověka nejvíce stravitelná, avšak larvy se vyskytují delší dobu než stádium kukly, takže se v praxi spíše využívají méně stravitelné larvy. Svleky jsou pro nás nejméně stravitelné a využívají se proto spíše jako živočišná vláknina.

   6) Dotazník byl zaměřen na mladou generaci, takže jsem dotazníkové šetření prováděl ve čtyřech třídách různého ročníku od 11 do 25 let. výzkumu. Na svém gymnáziu jsem ho prováděl, jelikož to byla pro mě nejsnadnější forma, jak získat několik respondentů na jednom místě. A počet byl taky limitován připravenými vzorky z jedlého hmyzu.

   7) Rozhodně je možné, že bude hmyz potravinou budoucnosti, je ve velkém množství, snadno se pěstuje (chová), je mnoho druhů a dá se různě připravit. Již v dnešní době je hmyz součástí našich potravin (např. v Penny je mnoho potravin s obsahem hmyzu, nebo můžeme najít tyto potraviny i ve zdravé výživě). Jen společnost musí jedlý hmyz přijmout, což s čím dál větší popularitou food festivalů je dosti možné. V závislosti s mou prací bych řekl, že hmyz nebude potravinou budoucnosti, ale rozhodně se brzy stane potravinou znovu objevené minulosti.

  • #22302 Odpovědět
   Vendula Martincová
   Host

   Dobrý den, děkuji za položené otázky, budu se snažit na ně co nejlépe odpovědět:
   1. Jsem si vědoma toho, že pro každý dotazník je výhodné zaměřit se na co nejširší spektrum lidí a věkových skupin. Snažila jsem se otázky rozšířit i mezi starší skupiny, než je ta moje. Ptala jsem se své rodiny a známých a při rozesílání dotazníku jsem prosila i o další poslání například rodičům, babičkám atd.. Bohužel ale naprostá většina lidí v mém okolí, kterým jsem měla možnost dotazník poslat, spadá právě do skupiny 16 – 29 let a podle toho také vypadaly výsledky. Příště bych však nejspíš zkusila i jiné formy dotazování než jen internet a snad by se tak mé otázky dostaly k širší věkové skupině. Přiznávám se, že rozlišit respondenty podle jejich příjmu a ostatních hledisek mě nenapadlo. Rozhodně by bylo zajímavé vidět, jak se odpovědi liší vzhledem k těmto hodnotám.
   2. Na problematiku rychlé módy poslední dobou velmi často narážím v různých článcích, dokumentech a samozřejmě také v samotných obchodech s oblečením. Byla jsem zvědavá a začala se o fast fashion více zajímat a čím více (často šokujících) informací a zajímavostí jsem zjišťovala, tím více mě toto téma lákalo. Jelikož rychlá móda je komplexní pojem a týká se jí více problémů, rozhodla jsem se jim začít věnovat více do hloubky a vše pak shrnout do práce SOČ. Díky této práci jsem zjistila, jak se co nejlépe vyhnout nakupování rychlé módy a tím se také snažím řídit. Po všem, co jsem o běžných známých obchodech s oblečením zjistila, již nadále nechci tento systém podporovat a rozhodně jsem při výběru oblečení všímavější a opatrnější.
   3. Při zbavování se starého oblečení je nejdůležitější vědět, kde konkrétně námi darovaný textil skončí. Charity, které slibují, že oblečení doručí například do chudých zahraničních zemí nebo na jiná místa, působí sice hezky, ale pokud není možné najít konkrétní místo nebo člověka, kterému bude oblečení doručeno, nelze organizaci plně důvěřovat. Nejjednodušší je tak hledat lokální společnosti, které zveřejňují konkrétní místa, na kterých darované oblečení končí. Známým příkladem je například Charita Česká republika, která má po několika městech v ČR své kontejnery na textil. Vybrané oblečení potom daruje lidem bez domova a obyvatelům konkrétního města, kteří ho potřebují. Já sama využívám kontejner ve Slavičíně a věřím této organizaci. Důvěryhodný je dle mého také Ekologický institut Veronica, který nabízí hned několik možností pro využití starého oblečení.
   4. Přínos pro mě samotnou jsem uvedla již v 2. otázce. Mimo to jsem také získala nové zkušenosti díky celkovému procesu tvoření práce a videa na youtube. Ovšem za ten největší cíl celé práce jsem si od začátku kladla jakousi osvětu. Je škoda, že velké množství lidí před tímto problémem zavírá oči nebo o něm dokonce vůbec neví. Pomocí této práce a také obyčejné konverzace s mými známými se snažím rychlou módu představit lidem. Doufám, že si mého videa na youtube nebo práce všiml také někdo, kdo třeba SOČ vůbec nezná a donutilo jej to se zamyslet nad tím, jakým způsobem konzumuje módu. To by pro mě bylo tím největším přínosem a zadostiučiněním.

  • #22326 Odpovědět
   Stanislava Pospíšilová
   Host

   Dobrý den,
   tento příspěvek je pro Jana Gajdošíka.
   Nutriční hodnota potraviny je dána obsahem živin (tomu se vůbec nevěnujete) a stravitelností jednotlivých živin.
   Hodnocení smyslových vlastností potraviny je neobjektivní, pokud není přesně stanoven podíl hmyzí složky ve výsledném produktu. Myslím, že vaše práce hodnotí spíše jistou míru předsudku a na druhé straně ochotu opustit běžné stravovací zvyklosti u mladých lidí.
   Stanislava Pospíšilová

  • #22327 Odpovědět
   Zuzana Siudová
   Host

   Dobrý den, děkuji za Vaše dotazy, zde uvádím odpovědi.
   1) Co se týče zavádění nové mechanizace, myslím si, že za zvážení stojí například pořízení motorové pily, která by byla využita při práci se dřevem a také při tvorbě některých navržených prvků. Mechanizaci potřebnou k provedení některých stavebních úprav by bylo vhodné zajistit spíše zapůjčením. O zemědělské mechanizaci zatím neuvažuji, zejména kvůli preferenci bezorebných metod pěstování.
   2) Možnost pěstování zeleniny pro širší okruh lidí zvažuji; jakmile bude pozemek produkovat dostatek zeleniny pro své obyvatele, bude určitě na místě nabízet přebytky dalším zájemcům, přátelům, sousedům. Díky prodeji či výměně přebytků bude možné získat výrobky či plodiny, které pozemek nebude produkovat. Dělení se o úrodu či výměna s ostatními zahradníky odpovídá také etice a principům permakultury, které jsem ve své práci zmiňovala.
   3)Kombinace kurníku a skleníku je v permakultuře často využívaná kombinace. Výhoda tohoto propojení spočívá například v tom, že namísto dvou staveb vznikne jedna, která plní více funkcí; ze skleníku, který vyhřívá kurník, můžeme také vybírat vejce či krmit slepice. Dojde tak k zefektivnění některých činností a prací na pozemku, což je také typické pro permakulturní design.
   4) Ano, pozemek patří někomu z rodiny, proto mám již delší dobu možnost jej pozorovat a pracovat s ním.
   5) Majitelé hodnotí současný stav jako provizorní; vidí zde řadu omezení, které jsem také zahrnula mezi limitující faktory. Vidí ale také určitá pozitiva a potenciál pozemku, který je však mnohdy třeba lépe využít.
   6) Majitelé pozemku na navrhované změny reagují poměrně pozitivně; některé s nimi byly také konzultovány. Během tvorby designu jsem například zjišťovala, co vidí jako limitující faktory a jaká jsou jejich přání a očekávání od pozemku. Tyto informace jsem následně zohlednila při tvorbě designu, protože je důležité, aby výsledný návrh uživatelům vyhovoval.
   7) O finanční náročnosti nemám přesnou představu a netroufám si ji odhadovat. Některé úpravy s sebou kromě práce a investovaného času neponesou téměř žádné další náklady; jedná se například o rozšíření výsadeb, kdy budou využity vlastní vypěstované sazenice. Navrženy jsou nicméně také prvky, které budou vyžadovat vyšší investici; patří k nim systém pro sběr dešťové vody, kořenová čistička a zejména kurník kombinovaný se skleníkem. Domnívám se, že některé náklady mohou být již v průběhu práce částečně vynahrazeny užitkem, který budou některé části pozemku přinášet. Myslím si, že celková výše investic může být značně variabilní, bude totiž záležet na majitelích, zda v dané chvíli využijí například ekonomičtější a dostupnější variantu, anebo variantu nákladnější a v něčem lepší.

  • #22394 Odpovědět
   Jan Gajdošík
   Host

   Dobrý den,

   Pro: Ing. Stanislava Pospíšilová

   Jak je napsané v práci, tak žáci kromě výrobků z jedleho hmyzu ochutnavali I samotné sušené larvy potemnika močného. Takže hodnocení se týkalo jak výrobků, tak samotných larev.

   Jinak nutrcnim hodnotám se v práci nevěnuji, věnuji se pouze stravitelnosti a dotaznikovemu šetření. Z výsledků stanovené stravitelnosti, však můžu vyvodit, že v daných vývojových stádiích a ve svlecích jsou různé nutriční hodnoty.

  • #22476 Odpovědět
   tomas
   Správce

   Odpověď pro J. Gajdošíka od paní Svatavy Benešové:
   K odpovědi č. 5: V práci jsou sice uvedené vzorce pro výpočet, ale veličiny uvedené ve vzorcích a v legendě nesouhlasí. Konkrétní příklad:
   Str. 30: Pozn. Korekce byla vypočítána ze vzorce: c1=mi/m1 kde: m1 hmotnost prázdného sáčku, (g) Mně hmotnost vysušeného sáčku po inkubaci (g)

   K odpovědi č. 4: nikde není uvedeno, že se jedná o sedm stejných vzorků. A to je dost podstatné. A to, že se výsledky liší pouze v řádu procent, je podmínka (z chemického hlediska), aby se vůbec takové výsledky mohly zprůměrovat.

   • #22515 Odpovědět
    Jan Gajdošík
    Host

    Dobrý den,

    Děkuji za upozornění, bohužel jsem si těchto chyb nevšiml. Uznávám, že napsat, že se jedná o 7 vzorků od každé možnosti je velmi podstatné a omlouvám se za nedoplnění. Určitě do budoucna napravím.

    Děkuji
    Jan Gajdošík

  • #22527 Odpovědět
   Jan Gajdošík
   Host

   Dobrý den,

   teď jsem se díval do práce a napsané to tam je – „Od každého vývojového stádia či formy bylo vytvořeno 7 vzorků a jeden vzorek korekční“ (str.27)

  • #22641 Odpovědět
   Vladislava Zubrová
   Host

   Dobrý den, milí účastníci krajského kola SOČ,
   hodnotící komise zhodnotila Vaše práce, obhajoby i odpovědi na otázky a rozhodla takto:
   obor č. 04:
   1.místo: Anna Hýsková – Úloha fytochromů v regulaci exprese auxinových transportérů v hypokotylech rajčete Solanum lycopersicum L.
   + postup do celostátního kola

   obor č. 07:
   1. místo: Jan Gajdošík – Analýza jedlého hmyzu
   + postup do celostátního kola

   obor č. 08:
   1. místo: Ondřej Florián, Karel Špaček – Perfluorované látky a jejich monitorování v řece Moravě u Uherského Hradiště pomocí pasivních vzorkovačů
   + postup do celostátního kola
   2. místo: Zuzana Siudová – Sucho a možnost jeho řešení pomocí permakulturního designu
   3. místo: Vendula Martincová – Fast fashion – vysoká cena za levné oblečení

  • #22643 Odpovědět
   Vladislava Zubrová
   Host

   Ještě malý dodatek: odpoledne dostanete na mail hodnocení komise.
   Chtěla bych všem poděkovat za velké úsilí a přeji hezké dny.
   Vladislava Zubrová

  • #22656 Odpovědět
   Svatava Benešová
   Host

   Já děkuji svým kolegyním z poroty. A soutěžícím přeji hodně štěstí v další práci. Udělali jí už pěkný kus.

  • #27118 Odpovědět
   kerrycooper
   Host

   Hello! I found your post and decided to add several words under it. If you see that writing papers take a lot of your time or you have some problems then it’s time to apply to the page that is named white research paper powerpoint presentation examples https://exclusive-paper.net/buy-a-research-paper-powerpoint-presentation.php

Aktuálně je na stránce zobrazeno 22 vláken odpovědí
Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08
Informace o uživateli: