• Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 8 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #20547 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Odborná porota krajského kola SOČ

   Předseda odborné poroty:
   Mgr. Vladislav Zubr – pedagog DDM HK

   Člen poroty:
   Mgr. Vojtěch Horák – ředitel DDM HK

  • #23399 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Jakub Vlk
   Tvorba hydrodynamického radiálního čerpadla jako učební pomůcky
   Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové

   1. otázka – Pokuste se zařadit Vámi zpracované téma do RVP (ŠVP) s hodinovou dotací v ročnících a předmětech.
   2. otázka – Byla Vaše práce ověřována v praxi? Pokud ano s jakou zpětnou vazbou (stručně). Uveďte i počet respondentů při ověřování.

   • #23452 Odpovědět
    Jakub Vlk
    Host

    Odopvěď na otázku č.1:
    Mnou zpracované téma bych zařadil do vzdělávacích oblastí Stavba a provoz strojů a Projektování a konstruování. Ve vzdělávací oblasti Stavba a provoz strojů je to část 3 Stroje a zařízení, konkrétně pracovní stroje a zařízení, hnací stroje a menší měrou i ostatní témata. V oblasti Projektování a konstruování je to část 1 a 4, tedy Strojní součásti a spoje a Technická dokumenatce. V části Strojní součásti a spoje se moje práce vtahuje například k tématu potrubí a jeho příslušenství a spoje a utěsňování strojních součástí. V části Technická dokumentace se jedná skoro o všechna témata. Celkově moje práce zasahuje do více vzdělávacích oblastí a propujuje více témat. V obou oblastech jsme toto téma probírali ve 4. ročníku v předmětu Stavba a provoz strojů a v předmětu Stavba a prvoz strojů – cvičení. Hodinová dotace pro předmět Stavba a provoz strojů je 12 vyučovacích hodin a pro předmět Stavba a provoz strojů – cvičení je to 8 vyučovacích hodin.

    Odpověď na otázku č.2:
    Ano, moje práce byla ověřena v praxi. Svoji práci jsem prezentoval při předmětu Stavba a provoz strojů svým spolužákům, bohužel ale jednom jednou, plány mi zhatila epidemie koronaviru. Počet respondentů byl 19 z celkových 21 žáků v mé třídě, 2 nebyli přítomni. Jejich zpětná vazba, jak už jsem uvedl v mé prezentaci, byla kladná a měl jsem z ní velikou radost. Spolužákům se učební pomůcka líbila a také mi sdělili, že po názorné ukázce, jak čerpadlo pracuje, už problematiku lépe chápou a že se jim princip čerpadla zdá jednodušší, když vidí, co se uvnitř při práci děje.

  • #23400 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Kateřina Klímová
   Výuka dětí k podnikavosti pomocí programu JA mini-firma na základních školách
   Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

   1. otázka – Pokuste se zařadit Vámi zpracované téma do RVP (ŠVP) s hodinovou dotací v ročnících a předmětech.
   2. otázka – Byla Vaše práce ověřována v praxi? Pokud ano s jakou zpětnou vazbou (stručně). Uveďte i počet respondentů při ověřování.

  • #23401 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Jan Nykl
   Webové aplikace pro popdoru výuky číslicové techniky
   VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

   1. otázka – Pokuste se zařadit Vámi zpracované téma do RVP (ŠVP) s hodinovou dotací v ročnících a předmětech.
   2. otázka – Byla Vaše práce ověřována v praxi? Pokud ano s jakou zpětnou vazbou (stručně). Uveďte i počet respondentů při ověřování.

   • #23466 Odpovědět
    Jan Nykl
    Host

    Dobrý den,

    1. otázka
    Tato aplikace je samozřejmě primárně určena pro předmět Číslicová technika (alternativní název: Digitální technika), ale vzhledem k tomu že se jedná o jeden z fundamentálnějších předmětů, informace, které v něm student získá se uplatňují v celé řadě specializovanějších předmětů (Mikroprocesorová technika, Elektronické počítače, atd.).
    S tímto předmětem se můžete setkat na většině středních průmyslových a vysokých technických škol v oborech Elektronika a Informatika.
    Na naší škole se tento předmět vyučuje v 2. ročnících v oborech Informatika a Elektrotechnika (2 hodiny teorie a 1 hodina praxe za týden) a v oboru Strojírenství(Mechatronika) v 3. a 4. ročníku (vždy 2 hodiny týdně).

    2. otázka
    Ano moje práce byla po dobu vývoje průběžně předávána učitelům na naší škole, kteří ji zkoušely se svojí třídou. Po zkoušce jsem dostal od učitelů zpětnou vazbu. Jednotlivé připomínky jak od žáků tak o učitelů samotných jsem se poté pokusil odstranit v další verzi aplikace. Takto proběhlo několik cyklů, ve kterých jsem vždy přidal některé funkcionality a zapracoval do aplikace připomínky.
    Dále jsem o mluvil s některými žáky napřímo. Díky těmto rozhovorům jsem přidal i funkcionality, využitelné i žáky jiných oborů/předmětů (například takto vznikl nápad na umožnění jednoduchého stažení u některých vizualizací).
    Při poslední zkoušce (chvíli před zavřením škol) jsem dostal už jenom pár připomínek, s tím že většina se zaobírala drobnými grafickými chybami (např. v mobilní verzi kus textu vyčnívá z tlačítka). Myslím si tedy že aplikace je připravená na to aby byla využitelná jak učiteli k výuce, tak žáky v samostudiu a procvičení látky.
    Testy nejčastěji prováděli třídy 2. ročníku, konkrétně 2 třídy informatiků a 1 třída elektrotechniků.

    O obou tématech hovořím i ve své práci, pro více informací nahlédněte prosím do ní.
    Přeji vám všem příjemný den.

  • #23402 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Markéta Jančová
   LGBT
   První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, 50003 Hradec Králové 3

   1. otázka – Pokuste se zařadit Vámi zpracované téma do RVP (ŠVP) s hodinovou dotací v ročnících a předmětech.
   2. otázka – Byla Vaše práce ověřována v praxi? Pokud ano s jakou zpětnou vazbou (stručně). Uveďte i počet respondentů při ověřování.

  • #23403 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Matyáš Novotný
   Vliv působení ekologických faktorů na morfologickou a anatomickou stavbu rostlin
   První Soukromé Jazykové Gymnázium, Brandlova, 875, 500 03 Hradec Králové

   1. otázka – Pokuste se zařadit Vámi zpracované téma do RVP (ŠVP) s hodinovou dotací v ročnících a předmětech.
   2. otázka – Byla Vaše práce ověřována v praxi? Pokud ano s jakou zpětnou vazbou (stručně). Uveďte i počet respondentů při ověřování.

   • #23461 Odpovědět
    Matyáš Novotný
    Host

    1. otázka
    Předloženou učební pomůcku lze využít v předmětu biologie, konkrétně při výuce botaniky v těsné návaznosti na ekologii rostlin. Didaktická pomůcka byla zaměřena zejména pro 1. ročník čtyřletého gymnázia. Ve zjednodušené verzi ji lze využít i pro žáky 2. stupně základní školy.

    Primárním účelem interaktivní prezentace je, aby ji žáci mohli využít pro samostudium, které by rozšířilo v návaznosti na RVP (ŠVP) látku z botaniky. Jedná se např. o morfologické a anatomické adaptace rostlin k základním abiotickým a biotickým eko-faktorům. Co se týče využití práce v hodinách botaniky, tak učitel může využít ve své výuce bohatou fotodokumentaci rostlin, které reprezentují jednotlivé ekologické skupiny rostlin (např. hydrofyta, xerofyta, …). Mimo jiné práce obsahuje několik námětů na laboratorní cvičení (např. schopnost rašeliníku udržet vodu z hlediska anatomického tak i morfologického, …). Vzhledem k těmto vlastnostem práce ji lze využít jako zdroj materiálů, či námětů ve výuce, nebo jako pomůcku při domácím samostudiu. Z těchto důvodu lze obtížně rámcově vyhodnotit hodinovou dotaci.

    Další možnost využití nalezneme v přírodovědně zaměřených mimoškolních aktivitách žáků (např. přírodovědný klub v DDM, skauti, apod.).

    2. otázka
    Jako instruktor kajakářského oddílu mládeže VKMHK při DDM v Hradci Králové jsem měl možnost v okolí slepých ramen Orlice seznámit své svěřence (skupina osmi respondentů) s vegetací a zastoupenými druhy rostlin a upozornit na ekologické charakteristiky vegetace. Během této aktivity jsem vycházel z praktických botanických znalostí z práce.
    Skupina žáků (respondentů) vnímala takovouto výplň přestávek v tréninku pozitivně, což dokladovala řada dotazů a následná diskuze.

    Děkuji oponentovi za věnovaný čas a připomínky, otázky k práci.

  • #23476 Odpovědět
   Markéta Jančová
   Host

   1.
   LGBT by mělo být zařazeno do hodinových dotací v rámci rodinné a občanské výchovy, s tím, že by byl vytvořen úplně nový výukový blok, který by se vyučoval v již zavedených hodinách pro šesté až deváté třídy základní školy.

   V šestých třídách by se žáci seznámili s tématem, probrali některé základní pojmy a také si zahráli hry, které jsou umístěny na konci příručky, a přečetli knihu Dva tátové a zvědavá holka od Davida a Michala Vaníčka.

   V sedmých třídách by poté žáci rozšířili své znalosti základních pojmů, které by byly doplněny o orientace (heterosexualitu, homosexualitu i jiné), řekli by si něco o LGBT kultuře (filmech, knihách apod.). Na toto téma by si žáci mohli připravit prezentace. V poslední hodině by si také měli zahrát hry a měl by zbýt čas i na diskusi.

   V osmých třídách by se žáci seznámili více do hloubky s orientacemi. Nově by se měli něco dozvědět o coming outu a také o sexu a genderu, na což by poté navazovala kapitola transsexuál, transgender. Učitelé mohou dát žákům za úkol připravit si prezentace na organizace, které se problematice věnují. Dále by měli být žáci seznámeni s kapitolou Země a místa Evropy, avšak na registrované partnerství a manželství budou vyhrazeny hodiny v deváté třídě. Měl by zbýt čas i na diskuse.

   V devátých třídách by se měli žáci seznámit více do hloubky s kapitolou Země a místa Evropy. V těchto hodinách by také měly zaznít pojmy registrované partnerství a manželství. Dále by v devátých třídách měla být zavedena sexuální výchova, kde by se žáci seznámili s bezpečným sexem, metodami ochrany a také s tím, co lze nazývat rizikovým způsob života. V oddělených diskusích (tedy zvlášť chlapci a dívky) by se poté dále mělo hovořit o všem, co žáky z dané tématiky zajímá.

   Časově v přepočtu na vyučovací hodiny by tedy v šestých třídách LGBT tématiku probírali žáci 4 hodiny, v sedmých třídách 6 hodin, v osmých třídách 12 hodin a v devátých třídách 14 hodin. Vše by mělo být přizpůsobeno věku žáků a také schopnosti soustředit se a porozumět dané problematice, proto se tedy žáci v šestých třídách začínají seznamovat s tématem a v devátých třídách poté probíhá sexuální výchova.

   Příručku žáci získávají již v šestých třídách, avšak v osmé třídě je příručka doplněna ještě o brožuru s kapitolami označenými 14+. Žáci by měli být podporováni v samostudiu po celou dobu studia. Sami si mohou číst jiné kapitoly, než jsou probírány ve škole.

   2.
   Na příručku jsem se zatím soustředila pouze teoreticky. Prakticky jsem ji měla ověřit na základních školách v Hradci Králové. Kvůli koronavirové krizi, kdy jsou veškeré školy uzavřené, to bohužel nebylo možné. Mou práci bych tedy dále mohla rozšířit o ověření v praxi.

  • #23487 Odpovědět
   Kateřina Klímová
   Host

   1. Tento program bych zařadila do sedmé či osmé třídy s dvouhodinovou dotací týdně. Mohl by být samostatně s názvem Mini-firma či spadat například do občanské výchovy.

   2. Výsledky jsem ověřovala u různých učitelů, kteří mají s tímto programem co do činění. V drtivé většině s mými závěry souhlasili. Také mě upozorňovali, že se více méně tato získaná zkušenost dá těžce změřit a že program může být mnohem přínosnější, než se zdá a dá metodicky dokázat.

  • #23510 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Výsledková listina je ke stažení na webových stránkách https://soutezekhk.cz/

Aktuálně je na stránce zobrazeno 8 vláken odpovědí
Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 12
Informace o uživateli: