Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24710
Jaroslav Koleček
Host

Souhrnné hodnocení práce:

1. Úvod čtenáři nabízí stručný taxonomický přehled rodu Periclimenes následovaný přehledem adaptací a specifik biologie krevet a doprovodnými fotografiemi. Je psán poměrně svižně, ovšem postrádá vyústění v cíle a studované otázky.

2. Metodika je příliš stručná – chybí řada podstatných detailů. Vzorek je definován jen obecně a není jasné, jakými druhy a v jakém poměru byly jednotlivé oblasti zastoupeny. Vždy je nutné metodiku psát tak, aby podle ní kdokoli mohl práci zopakovat.

3. Výsledkům dominuje fylogenetický strom rodu Periclimenes doplněný stručným popisem a dalšími převzatými fotografiemi s ukázkami jednotlivých druhů.

4. Stejně jako metodika, také diskuze a zejména závěr jsou dosti stručné. V diskuzi se autor zamýšlí nad získanými výsledky, avšak jen sporadicky je konfrontuje s publikovanými poznatky.

5. Přes uvedené nedostatky oceňuji, že se práce drží tématu a nerozebírá nepodstatné (bohužel však ani některé podstatné) detaily.

Ať se Vám v další práci daří!