Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24706
Jaroslav Koleček
Host

Souhrnné hodnocení práce:

1. V úvodu autor popisuje, jak se dostal k sokolnictví a proč si téma vybral.

2. Následuje (pro plné porozumění jazyku práce nezbytný) slovníček sokolnických výrazů doplněný několika stranami obrazového materiálu. Ten je ovšem charakterem a rozsahem vhodnější do přílohy.

3. V dalším přehledu problematiky zcela dominují sokolnické formulace (s občasnými překlepy) doplněné citacemi sokolnické literatury. Přestože je autorovi tato forma vyjadřování z pochopitelných důvodů blízká, prezentované informace by měly být zasazeny do biologického kontextu.

4. Vysvětlování sokolnických pojmů pokračuje i v metodice, některé výrazy jsou doplněny rovněž autorovým komentářem, nicméně není vždy jasné, kde je hranice mezi (poněkud encyklopedickým) vymezením pojmů a popisem vlastní práce. Objevují se četná doporučení a rady, které se hodí spíše do diskuze v návaznosti na získané poznatky.

5. Výsledky jsou přehledem vlastností a hmotností jednotlivých ptáků. Tabulkám chybí podrobnější popisky a grafům popisy os, metodika měření jednotlivých parametrů není v metodice dostatečně upřesněna a v kapitole není prezentován žádný text, který by se interpretací hodnot zabýval (o popisných a testových statistikách nemluvě).

6. Diskuze a závěr jsou velmi stručné. V diskuzi zcela chybí práce s literaturou (v jejím přehledu je pouze několik položek) a přestože se autor alespoň krátce zamýšlí nad některými okolnostmi, jednotlivé myšlenky na sebe příliš nenavazují.

7. Práce jednoznačně vyniká originalitou a nelze pochybovat o tom, že výsledkem autorova dlouhodobého intenzivního zájmu o problematiku. Výrazné (ale u podobných prací běžné) nedostatky v písemném zpracování kontrastují se zdařilým videoprůvodcem, který je hlavní částí samotné práce. I přes uvedené kritické připomínky tedy hodnotím autorovo úsilí kladně a nepochybuji o tom, že videoprůvodce najde své uplatnění i u dalších zájemců o sokolnictví.

Pozn.: Pozor na výběr fontů – některé, zejména bezpatkové, neumí česká písmena s háčky a čárkami (viz titulní strana práce).

Ať se Vám v další práci daří!