Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24702
Jaroslav Koleček
Host

Souhrnné hodnocení práce:

1. Úvod je podrobný a zabývá se všemi hlavními aspekty biologie želvušek. Hezky promyšlené hypotézy doporučuji prezentovat až na závěr obecného úvodu, aby čtenář věděl, z čeho vycházejí. Také doporučuji neklást si protichůdné hypotézy, ale formulovat hypotézu tak, aby případný “protichůdný” mechanismus odhalilo její testování.

2. Oceňuji, že studie je založena na kombinaci terénní a laboratorní práce. Přesto mohla být zejména podkapitola o statistické analýze dat podrobnější – není např. uvedeno, jaké byly v modelech vysvětlované proměnné. To se čtenář dozví až z kontextu dalších kapitol. Pozor také na používání množného čísla při popisu metod – práce má jen jednoho autora (školitel se nepočítá). Vlastnímu designu studie a interpretaci výsledků by pomohlo rovněž srovnání s výsledky z kontrolních lokalit (např. větší počet nevyužívaných komunikací, řeky a jiné liniové prvky).

3. Ve výsledcích autor bez balastu prezentuje hlavní získané poznatky. V obrázcích doporučuji (dle míry překryvu) zvýraznit překrývající se datové body, aby byla lépe patrná jejich souvislost s proloženými křivkami (definice křivek by měla být součástí popisku obrázku). V grafu 5 nejsou definovány chybové úsečky.

4. Diskuze není pouhou rekapitulací výsledků, autor se v ní skutečně zamýšlí a hledá možné souvislosti. Přesto by jí slušela pečlivější práce s literaturou. Počet sledovaných lokalit byl relativně malý, určitý vliv na výsledky proto mohla mít náhoda, specifické podmínky některých lokalit, nebo jiné, neznámé faktory.

5. I přes některé kritické poznámky hodnotím celou práci velmi kladně – autor prokázal schopnost úspěšně použít různé metody a výsledky vhodnou formou zpracovat.

Ať se Vám v další práci daří!