Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#24538
Jan Zindr
Host

Zindr Jan – Zastoupení jednotlivých mastných kyselin v semínku hořčice bílé a její vliv na organismus.

Videoprezentace: https://www.youtube.com/watch?v=QXOBNa4Cex0
Otázky poroty:
1. Na straně 20 uvádíte, že esterifikace byla prováděna reakcí s methanolickým roztokem KOH s následnou neutralizací nadbytečného KOH pomocí HCl. Principiálně ale nelze provádět bazicky katalyzovanou esterifikaci karboxylové kyseliny alkoholem. Je Vámi využitý postup extrakce a derivatizace mastných kyselin esterifikací standardní? Čerpal jste tento postup z nějaké literatury?
Při postupu jsem své práce jsem čerpal z instrukcí a návodu, daných mi v dané chemické laboratoři VŠCHT. Vzhledem k daným informacem a vašemu opravení předpokládám, že daná extrakce a derivatizace mastných kyselin standartní nebyla.
2. Zkoušel jste alespoň orientačně stanovit rozpustnost vzorku/standardu vybrané mastné kyseliny v heptanu, rozpouštědle použitém pro extrakci?
Nikoliv, tomuto kroku jsem se nevěnoval, jelikož jsem nepředpokládal, že by to mohlo mít na dané výsledky
3. Jaká byla opakovatelnost stanovení obsahu mastných kyselin ve vzorcích? Bylo možno změřit více výrobních šarží od téhož dodavatele? Posuďte to s ohledem na rozdíly pozorované mezi vzorky.
Měření u každého vzorku probíhalo jednou případně ještě několika měření vzorku zředěného. V případě hořčičných semínek značky Vitana se jednalo různé výrobní šarže s různými daty spotřeby od stejného dodavatele. Dané vzorky aktuálně nemám u sebe tak vám nemohu dodat přesnější informace. U daných vzorků značny Vitana byly výsledky celkově velmi podobné, tedy u všech daných vzorků byl podíl příznivých a nepříznivých mastných kyselin velmi podobný.

4. V případě produktů Vitana v různých řetězcích se jednalo o tentýž výrobek?
Ano, jednolo se o stejný produkt. Jediným skutečným rozdílem byly datum spotřeby daných semínek a obchodní řetězec, ve kterém jsem dané semínka zakoupil.

5. Na str. 13 píšete, že hořčičné semena se využívají k přípravě hořčičných olejů. K čemu jsou tyto dobré a jaké mají využití?
Tyto oleje se dají využívat jednak ke konzumaci a jednak jako přípravek aplikovaný na pokožku. Výhodou prvního z již zmíněného využití je, že hořčičné oleje obsahují celou řadu přínosných vitamínu (A,K,P,E,B6 či vitámínu E) a dalších přínosných látek. Při aplikaci na kůži dokáže pokožku regenerovat a působí i jako antioxidant. Rovněž dokáže uvolnit namožené svaly či pomoci od bolesti kloubů. Rovněž příznivě účinkuje na vlasové kořínky.

6. Jaký je důvod k existenci konstantního členu v lineárních kalibračních funkcích ukázaných na Obr. 2 a 3? Nebylo by vhodnější kalibrační křivky fixovat do bodu [0,0]?
Začnu druhou otázkou. Nelze, přesně určit danou kalibrační křivku vzhledem k pouze několika kalibračním bodů. Předpokladem, díky kterému bychom mohli určit danou křivku v bodě [0,0], bychom se mohli dopustít omilu a nepřesností, jelikož tato kalibrační křivka byla kalibrována z těchto bodů nelze přesně předpokládat její podobu mezi prvním bodem a [0,0].Existence lineárního členu je způsobena relativně malým počtem kalibračních bodů, které naznačují, že z daných výsledků vyhází kalibrační křivka lineárně.

7. Myslíte, že se bude složení lišit i v různých letech?
Ano, myslím, že v průběhu času se bude složení lišit, jelikož dochází k různým reakcím, které způsobují změnu jednotlivých látek, převážně způsobené vnějšími vlivy,např dodáním energie ve formě tepla či vystavěním jiným vlivům.

děkuji za zajimavé otázky