Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#24400
Karolína Mrzílková
Host

Dobré ráno,
děkuji za dotazy.

1. Jak byly voleny sekvence AK, které byly připojovány na C-konec B-řetězce?
Sekvence byly odvozeny od běžné struktury nemodifikovaného insulinu. Modifikace tyrosinu v pozici B26 byla například vybrána kvůli své důležitosti při navázání na insulinový receptor. Během syntéz nedošlo ke změně sekvence C-konce B-řetězce (pořadí AK nebylo přehozeno, postupnost byla zachována), došlo pouze k jeho zkrácení, popřípadě k nahrazení aminokyseliny jejím opačným enantiomerem či N-substituovanou AK.

2. Co Vás vedlo k derivatizaci opačným enantiomerem lysinu v případě peptidu VH-057?
Snaha zjistit dopad této změny na schopnost daného analogu se navázat na insulinový receptor a tento receptor stimulovat. V podstatě zde byla snaha zjistit alespoň rozsah dopadu této modifikace na biologickou aktivitu insulinu.

3. Jaké byly vedlejší produkty O-alkylace fenolu 3 na meziprodukt 4 (Obr. 9)?
Při syntéze peptoidu příliš vedlejších produktů nevznikalo, jak dokázala i finální kontrola pomocí HPLC (vysokoúčinné kapalinové chromatografie).

4. Jak byste srovnala jednotlivé provedené syntézy (manuální/automatická, pevná fáze, enzymatická) z pohledu experimentální náročnosti a časové náročnosti?
Z mého úhlu pohledu byla manuální syntéza výrazně časově i experimentálně náročnější(kroky bylo nutné povádět „ručně“ v injekční stříkačce, s čímž jsem ze středoškolských hodin chemie neměla žádnou zkušenost), zatímco automatická syntéza byla jednodušší hlavně experimentálně (bylo nutné navážit jednotlivé výchozí látky a stroj podle instrukcí správně nastavit): stroj provádí coupling samosatně, ale i tak bylo nutné přůběh automatické syntézy čas od času zkotrolovat, abychom se přesvědčili, že nedošlo k chybě ze strany stroje.

5. Jaký průběh se předpokládá u esovitých křivek při stanovení enzymové aktivity?
Tuto kinetiku mají allosterické enzymy. Právě allosterické enzymy mají více katalytických a regulačních míst, na která se mohou vázat aktivátory či inhibitory. Přechod z jednoho stavu do druhého způsobuje vazba allosterického efektoru, nebo několika efektorů, kdy jeden působí aktivačně a jiný inhibičně. Právě závislost rychlosti allostericky regulované enzymatické reakce na koncentraci substrátu má esovitý průběh. Příkladem allosterického proteinu je hemoglobin.

6. V čem spočívá výhoda „silně se vázat na IGF-1 receptor“?
Výhoda může spočívat v selektivitě daného analogu. V posledních letech se syntéza receptorově selektivních analogů stala jistým trendem, jelikož byla dokázána souvislost diabetu 2. typu a vývoje tumorů (analogy, které se silněji vážou na IR-A, tedy receptor s proliferační funkcí, mohou způsobovat nekontrolovatelný růst). Nicméně se spíše cílí na syntézu analogů, které budou mít větší schopnost se vázat na IR-B než na IR-A a IGF-1R.
Nicméně i analog se schopností silně se vázat na IGF-1R může mít své využití v klinické praxi, které namusí plně souviset s původní funkcí insulinu. Například IGF-1 se používá jako krátkodobá léčba infarktu myokardu, jelikož napomáhá rychlejší regeneraci a růstu poškozené srdeční tkáně.

7. Co znamenají „2x, 4x“ v tabulkách shrnujících syntézu oktapeptidů? Kolik oktapeptidu (hmotnost) bylo typicky izolováno?
Čísla udávají, kolikrát byla daná aminokyselina při syntéze na pevné fázi použita. Pro větší jistotu navázání aminokyseliny na vznikající petidový řetězec se coupling dané aminokyseliny opakuje dvakrát až třikrát (v mém případě dvakrát) a to někdy i se změněnými podmínkami nebo aktivačním činidlem. Například u fenylalaninu je číslo „4x“, jelikož se tato AK v řetězci oběvuje dvakrát, přičemž pokaždé byly k jejímu navázání použity dva couplingy.
Výsledné výnosy nebyly nijak velké. V prvním případě šlo o jednotky miligramů. U druhého oktapeptidu byly výnosy o trochu vyšší.

Velmi děkuji za Vaše dotazy a možnost svou práci prezentovat.
Účast v SOČ mě velmi bavila.

Děkuji a přeji krásný víkend.