Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika

#24341
Barbora Baštářová
Host

Barbora Baštářová
Vliv morfologie, druhu materiálu a aktivace povrchu na smáčivost
Gymnázium Blovice
Otoázky poroty:
Vy jste prováděla měření na křemíku. Lze tuto metodu použít i na textilní materiály?
Na str. 47 a 57 jsou uveden chyby ovlivňující měřená. Jak se pozná, že výsledek je těmito chybami ovlivněn?

Vážená poroto,

Vy jste prováděla měření na křemíku. Lze tuto metodu použít i na textilní materiály?
Zjištění morfologie textilních materiálů se může provádět pomocí AFM (mikroskop atomárních sil), protože mikroskop je založen na interakci mezi atomy vzorku a hrotu, i když se jedná o nevodivý materiál.

Zjištění smáčivost u textilní materiálů se provádí z důvodu zjištění prodyšnosti nebo naopak odolnosti vůči kapalinám.

Na str. 47 a 57 jsou uvedeny chyby ovlivňující měření. Jak se pozná, že výsledek je těmito chybami ovlivněn?
Chyby uvedené na str. 46 se většinou projevují sešikmeností povrchu, což způsobuje roztažnost lepidla, pomocí kterého je vzorek někde přichyn více než na jiných místech vzorku. Pouhým pohledem se tato chyba nedá odhalit, protože se jedná o minimální odchylku. Pokud ale tento povrch přeskenujeme, tato odchylka se projeví. V rámci práce jsem zvolila skeny, které jsou upraveny pomocí programu IOPRO, ve kterém bylo prováděno skenování. Při prvotním zkoumání skenu se může zdát, že povrch je velmi výškově členitý, ale po úpravě se výškové rozdíly sjednotí. Pokud se jedná o nesterilizaci prostředí, to má za následek výskyt nečistot na povrchu zkoumaného vzorku. Tato chyba se projeví u výpočtu průměrné drsnosti povrchu, která může být touto nečistotou ovlivněn (pokud se jich na povrchu nachází velké množství). Tyto nečistoty jsou zachyceny v mé
práci na Obrázku 32, kdy výsledná drsnost není ovlivněna.

Chyby uvedené na str. 57 ovlivnily naměřené kontaktní úhly. Jak již bylo v práci zmíněno, nepracovalo se ve sterilním prostředí. Vzorky používané pro měření kontaktních úhlů se používal jeden vzorek, který byl přenášen z místa A (Drop Shape Analyzer) na místo B (aktivace pomocí plazmatu). Během tohoto přenosu mohly na vzorku ulpět zvířené nečistoty v laboratoři. Do práce jsem umístila neupravené naměřené hodnoty (např. Obrázek 40.), které ukazují skutečné naměřené hodnoty, které byly použity pro výpočet průměrného kontaktního úhlu.

Děkuji za dotazy

S pozdravem

Barbora Baštářová