Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#24141
Martin Řezáč
Host

Využití energie velmi malého vodního toku
Matyáš Háze

Co přesně jste vyráběl vy a co váš otec a děda?
Víte co je to kavitace?
Na straně 15 uvádíte že bankiho turbína by byla příliš malá a nedala by se vyrobit. Jak malá by byla a jak jste k tomu dospěl.
Na straně 18 uvádíte, že obvodová rychlost musí být poloviční oproti rychlosti paprsku vody. můžete uvést proč?
Proč je sací koš na hladině?
Uvažoval jste o automatické regulaci otáček?
Zkoušel jste různé tvary lopatek? Pokud ano, mělo to vliv na účinnost?

Návrh postupového střihadla
Jakub Palowski

Proč používáte počáteční a průběžný doraz?
Pootočením střižnice by došlo k lepšímu využití plochy. Nezvažoval jste tuto možnost?
Můžete napsat za jakým účelem vlastně vznikla tahle práce?
proč 44 mm pás plechu se má odstříhnout?
mluvíte o automatizaci, ale ta tam není
V práci uvádíte na výkresech v některých případech rozměry na 0,01mm. Jak při lisování tuto přesnost zajistíte?
Návrh přípravku pro testy krytí IPX4
Richard Kokštein
V jaké formě a pod jakou licencí Vám byla poskytnuta norma ČSN EN 60 529 zmíněna v kapitole 1.2?
V prezentaci na Youtube, konkrétně v čase 6:54 je vidět umístění části elektroinstalace ve stejném prostoru a bezprostřední blízkosti nádob na vodu. Jak je zde řešena bezpečnost této instalace vzhledem k možnosti kontaktu el. zařízení s vodou?
Máte bezpečnostní snímač na otevření dveří, který zastaví čerpadlo?
Jak měříte že konektor ve zkoušce těsnosti obstál?
Jak probíhaly hydro testy?
Jak byl stanoven průměr otvorů na ostřikovacím remeni?

Parní stroj
Lea Vagnerová

Můžete stručně popsat co je ochraná atmosféra svařování Tig a k čemu slouží
Na straně 15 uvádíte, že jste nemohla zjistit přesnost výroby. Jak jste tedy dílce měřila a vyráběla?
Jakou metodou byl válec a píst vyroben a jak vzájemně těsní?
Jaké tolerance a drsnost povrchu by jste předepsala na píst?
Odhadněte přibližně výkon stroje

Sebereplikující 3D tiskárna
Adam Janeček

Kolik uživatelů si Váš model stáhlo a vyrobilo podle něj tiskárnu?
Tiskárna je vyrobena z velkých plastových dílů. Neměl jste problém s deformacemi výtisků?
Dělal jste nějaké úpravy firmware? Případně jaké a proč?
řídící program jste Vy nekonfiguroval?
jaká je přesnost modelu? Něco navrhovat bez jednotky měření není problematické?
kolikachodé trapézové tyče jste použil?
srovnejte tuhost eventuelně přesnost Vaší tiskárny s uvedenými příklady ostatních tiskáren

Zvyšování výkonu dvoudobého motoru
Jan Mejta

Práce SOČ by neměla být maturitní práce!!!
Jaká má být poloha pístních kroužků (jejich drážek) vůči sobě u pístu se dvěma kroužky?
Popište detailně jak jste seřizoval předstih.
Na straně 24 uvádíte, že se na ojnici používá měděné kluzné pouzdro. Opravdu se jedná o měď?
Proč si myslíte, že má sériově vyráběný motor při nižších otáčkách větší výkon, než motor upravovaný?
Myslíte si, že neutrpí tím živostnost motoru, když zvětšíte objemy?
Jaké jsou praktické zkušenosti s životností upraveného motoru?

Jednočinný parní stroj
Daniel Škop

Železo je chemický prvek. Konstrukční materiál se nazývá ocel!!
Popište, jak jste dosáhl vypouklost válce a jak jste válec vyráběl(detailně).
Je časování rotačního ventilu nějak seřiditelné?
U výkresů chybí tolerance a drsnosti povrchu. Jaké tolerance a drsnost povrchu by jste předepsal u válce a pístu?
Jak byste měřil výkon, účinnost?
Proč byl válec soustružen ze 6HR?
Popište způsob utěsnění rotačních ventilů, aby pára “neutíkala do strany”.

Štěpkovač
Petr Pešek

Jsou nože nějak tepelně zpracovány?
Jaká je životnost nožů?
Jak seřizujete střižnou vůli?
Zkoušel jste dělat analýzu rizik? (otázka bezpečnosti stroje)
proč jste nepočítal s nějakou bezpečností, co kdyby tam byl celý brit – nůž pod zátěží a ne jenom na 40 mm?
V některých výkresech jsou uvedeny rozměry s přesností v 0,01. Jaký to má význam a jak zajistíte jejich dodržení při výrobě?
Odstavec 2.3 je celý zkopírovaný ze stránek https://www.patentovaneteplo.cz/en/spalikovac/ , část 2.7 je celá zkopírovaná z diplomové práce VUT, https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=41626 , konkrétně z odstavců 2.4. Zdroje nejsou citovány ani uvedeny v seznamu použité literatury. Přesto student v úvodním prohlášení uvádí, že použil pouze prameny a literaturu uvedenou v seznamu bibliografických záznamů. Práce měla být vyřazena pro plagiátorství a nikoliv postupovat až do celostátního kola.

Vliv solných roztoků na brzdové obložení
Milan Knoflíček
Jak přesně byly vyřezány vzorky z kotoučů?
Brzdové destičky mají provozní teplotu vyšší. Jak myslíte, že by se změnila degradace kotouče při teplotě 100 stupňů?
jaké je složení posypové soli „2“?
proč výběr destiček dle výrobce a ne ze širšího sortimentu dle prvkového složení?
S jakou nejistotou bylo určováno chemické složení vzorků?
Na obr. 5 a 7 máte procentuální zastoupení jednotlivých prvků ve vzorcích. Např. u vzorku S je na obr. 5 zastoupení Fe cca 25 procent, na obr. 7 cca 10 procent (odhadnuto z obrázků). U Ca je na obr. 5 zhruba 10 procent, u toho samého vzorku na obr. 7 cca 5. Čím vysvětlujete tyto rozdíly?

Hospodárný rychlostní stupeň
Tomáš Kadlec

co na to životnost motoru bez paliva – nafty ve spalovací komoře při zařazení HS ?
Uvádíte odhad úspory 15 900 Kč. Odhadněte cenu úpravy tj. další převodovky, předělání pohonného systému atd. Měla by taková přestavba vůbec ekonomické smysl?
Konzultoval jste tento nápad s nějakým výrobcem motorů?
Jaké předpokládáte další využití práce? Experimentální ověření?

Oliver: open source MSLA 3D tiskárna
Adam Schuppler

Říkáte, že jste nenašel žádný podobný opensource projekt. Kdo dělal firmware a elektrické zapojení?
Můžete prosím přesně popsat jak jste použil “digitální dvojče” (v práci uvádíte, že jste to použil)
Co přesně jste na tiskárně dělal vy?
Je zde nějaká Vaše myšlenka na kterou jste nejvíce hrdý?
Jaká je přesnost modelu?
Jak by se dalo odstranit praskání tenkých profilů?
Jaká je přesnost kalibrace?
V práci uvádíte výkon LED osvětlení (např str. 9). Opravdu se jedná o výkon, tj. výstup ve formě záření? Nejedná se spíš o elektrický příkon LED?
Používáte trapézový pohybový šroub. Na str. 34 uvádíte, že pohybový mechanismus by měl mít v ideálním případě přesnost posuvu ±1μm. Jak jste vymezil vůle mezi šroubem a maticí?
Ve schématu na str. 28 máte výstupy z koncových spínačů s pull-up odpory na 5V. Vstupy R Pi nejsou 5V tolerantní. Neměl jste problémy s ničením R Pi?
Kolik lidí si Váš model stáhlo a vyrobilo podle něj tiskárnu?
Automatické vedení vlaku
Michal Trs
Neměla by být práce zařazena spíše jako učební pomůcka?
Jaký je praktický význam této práce (ve smyslu praktického využití)?
co je tam Váš přínos – pohled na danou problematiku?
Na str. 4 uvádíte, že s pomocí 8 permanentních magnetů je možné složit více než 30 000 kombinací kódu. Popište jak.

Konstrukce raketových motorů na kapalné pohonné látky
Jakub Svoboda
jaké reálné výsledky jste dosáhl, kromě simulace?
na str. 43 uvádíte, že “vstřikovač pro okysličovadlo má vnitřní průměr 1,2 mm a vstřikovač pro palivo vnitřní průměr 2 mm”. Jak jste k těmto rozměrům dospěl?
Na str. 45 uvádíte, že “Pro provedení simulace byla pro zjednodušení výpočtů aproximována směs plynů na mix dvou plynů, a to oxidu uhličitého a vodní páry. ”. Proč byla zvolena tato kombinace, odhadněte rozdíly mezi výsledky s těmito látkami ve srovnání s realitou.
Víte jaké palivo používají rakety od spaceX?

Malé tepelné čerpadlo na ohřev TUV
Radim Kundrata
V Práci je několikrát zmíněna řídící elektronika, v příloze práce je výkres mechanického rozložení elektronické části. Jakým způsobem byla tato část navržena, je k dispozici alespoň blokové schéma zapojení elektroinstalace?
kde je výpis – aspoň části programu?
Schéma zapojení řízení s Raspberry Pi?
Kompresor tepelného čerpadla je třeba dimenzovat nejen s ohledem na jeho schopnost přečerpávání chladiva, ale třeba i podle toho aby pracoval ve správném místě své pracovní charakteristiky a oblasti P-H diagramu. Jak to bylo při návrhu kontrolováno?
Jaké plánujete další využití práce?

Návrh rotoru a výroba funkčního modelu větrné elektrárny
Martin Holoubek
neměl jste k dispozici optimalizovaný průběh profilu lopatek?
Výstupní napětí z generátoru je velice malé, jednotky V. Jsou v můskovém usměrňovači použity standardní křemíkové diody nebo Schottky = s malým úbytkem napětí?
Proč je např. trubka stožáru tištěná a ne použitá standardní např. hliníková trubka?
V některých případech jsou rozměry na výkresech 3D tištěných dílů uváděné na 0,01 mm. Jak tuto přesnost při 3D tisku zajistíte?

Alternativní koncepce mechanismu spalovacího motoru
Jakub Záhora
Byly provedeny aspoň nějaké pevnostní výpočty klik. mechanismu?
Nebude tam problém mrtvých bodů v úvratích?
Na str. 12 a 13 uvádíte “Z tohoto chování tak lze vyvodit logický předpoklad, že navrhované pohybové ústrojí je z pohledu využití hnací energie mnohem účinnější než klasické klikové ústrojí.”. Když je tedy mnohem účinnější, proč se nepoužívá? Odhadněte účinnost “klasického klikového ústrojí”.
Bylo po vytištění modelu motoru třeba dělat nějaké změny?
Popište rozdíl mechanismů silového rozkladu na obrázku 5.