Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#24099
Přemysl Uzel
Host

1) Hodnocení by mělo zahrnovat, jaký vliv bude mít revitalizace toků na životní prostředí v EVL. Revitalizace toků by neměla přinést žádný negativní vliv.
2) Samotnému odchytu vranek jsem byl osobně přítomen, avšak odchyt prováděli vedoucí lovu s oprávněním pro tento odchyt. Sám jsem odchytával podběrákem ryby, kterým se podařilo uniknout před lovnou elektrodou. Měření délek a vážení hmotnosti, jsem z větší části prováděl na místě já. Statistika, výpočty a výsledky jsou má práce, ovšem dostalo se mi pomoci při výběru správných metod zpracování dat.
3) Jak již uvádím ve videoprezentaci, jedná se o graf růstu vranky obecné na jednotlivých tocích. Na ose x jsou vyznačeny délky zahrnující celé růstové spektrum vranky. A na ose y jsou dekadicky logaritmované váhy, to je důvod, proč je část osy v mínusu. Je to z důvodu, že hmotnost roste ve třech směrech, na rozdíl od délky, tudíž jedinou možností pro určení tohoto vztahu je jeho kvadratické pojetí, ovšem to by mi pak nevyšla přímka, tudíž stačilo hmotnosti logaritmovat. U každého sledovaného toku jsem tedy vypočítal růstovou rovnici, která mi sklon přímky určila. Výsledky jednotlivých toků jsem poté vložil do grafu. Z něj tedy vyplývá, že na toku s přímkou o největším sklonu, rostou vranky nejlépe a můžeme vyvodit závěr, že tam mají nejlepší podmínky k životu. Těmi se rozumí úživnost prostředí, úroveň konkurence, apod. V grafu 32. správně průměr v mm nemá být uvedený, jedná se pouze o překlep. Jak osa x, tak osa y uvádějí abundanci.