Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#23986
Filip Bureš
Host

Pokorná Kristýna – Využití hybridních guanidinátových ligandů pro přípravu katalyzátorů a luminiscenčních materiálů.

Videoprezentace: https://youtu.be/5cc8eXXFjUk

Otázky poroty:
1. Jaká byla stabilita lithného guanidinátu A1 u kterého není uvedeno 13C NMR spektrum?
2. Jaká byla funkce PbCl2 při syntéze sloučeniny A3?
3. UV-Vis elektronová absorpční spektra pro A3 a B3 obsahují více křivek (str. 53). Čemu tyto náleží?
4. V 1H NMR spektru látky A6 je vidět 1 signál pro CH z isopropylů a dva dublety pro methyly z isopropylů. Jak to lze interpretovat?
5. Jaký je důvod zhášení jednoho polymeračního systému kyselinou chlorovodíkovou a druhého systému methanolem?
6. Co je to disperzita plastu? Jakým způsobem se zjišťuje?
7. U řady grafů zcela chybí popis osy Y, jaké veličiny a jednotky jste vynášela v grafech na Obr. 8, 18, 21 a 23?
8. Sloučeniny A2 a A3 byly charakterizovány v pevném stavu pomocí RTG difrakce. Lze prokázat, že v roztoku tato struktura drží? Nemůže dojít ke změně koordinačního módu guanidinátu? Lze vyloučit, že v roztoku např. A2 není k Ti koordinovaný dusík nesoucí aminomethylfenylovou skupinu a postranní dimethylamin?
9. Tušíte, v čem je původ luminiscence připravených komplexů? Doba života excitovaných stavů je poměrně dlouhá na to, aby to byla běžná fluorescence konjugovaných systémů.