Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23771
Martin Švejnoha
Host

Dobrý den,

1) Abiotické faktory výrazně ovlivňují aktivitu motýlů, pro sledování výskytu jsou velmi důležité zejména tyto faktory:
Teplota – aktivita motýlů značně klesá, poklesne-li teplota pod cca. 12°C.
Vlhkost – nejvyšší aktivitu jsem zaznamenal za teplých a suchých nocí, vyšší vlhkost tedy není ideální.
Povětrnostní podmínky – nejvhodnější je úplné bezvětří

2)
údolní jasanovo-olšový luh – lokality toto typu jsou nejvíce ohroženy změnou vodního hospodářství a postupným zarůstáním agresivnějšími druhy rostlin (např. Urtica dioica, Impatiens glandulifera), navrhuji tedy zamezit poškození biotopu nevhodnou lidskou činností a monitoring obnovy porostu + případné odstraňování invazních druhů.

suchá acidofilní doubrava – je třeba zachovat složení porostů s velkým zastoupením dubů, jinak může dojít k postupné transformaci v dubohabřiny nebo jiná listnatá společenstva.

suťový les – tato lokalita nevyžaduje managementové zásahy ze strany člověka. Suťové lesy totiž najdeme především na nepřístupných svazích, kde nedochází k narušování těchto cenných biotopů atropogenními vlivy.

dubohabřina – až na občasné prosvětlování nevyžadují dubohabřiny příliš velkou péči, problémy s obnovou porostů ale mohou způsobovat příliš vysoké stavy zvěře.

vlhká nivní louka – je důležité zachovat vodní režim Bílého potoka. Faunu nočních motýlů může zásadně ovlivnit příliš časté sekání, ale je zároveň důležité zabránit zarůstání. Načasování seče je vhodné upravit podle ohrožených nebo vzácných druhů, aby např. nedošlo ke kompletní likvidaci larválních stádií.

3) příloha č. 9 je chybně označená, jedná se o Acronicta rumicis, Acronicta menyanthidis nebyla v rámci mé práce zaznamenána.