Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 3 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 3

#23468
Anna Prouzová
Host

1. otázka – Vzhledem k tomu, že byla práce vedena na vysokoškolském pracovišti pod dozorem odborníků, není z ní zcela patrný Váš vlastní přínos. Specifikujte prosím Váš vlastní podíl na práci v laboratoři, které zmíněné kroky jste prováděla samostatně a které jsou výsledkem týmové práce?

Ze stran Farmaceutické fakulty mi bylo nabídnuto téma práce, jelikož tento typ látek byl poprvé zkoumán zde. Díky tomu jsem mohla pracovat s konzultantem z této fakulty, který byl „v obraze“ a získala jsem možnost využít jejich laboratoří a již získaných poznatků, ale syntéza uvedených 3 látek je moje práce, přičemž 2 z těchto látek byly mnou syntetizovány úplně poprvé. Jako středoškolačka jsem neměla zkušenost s prací v laboratoři, takže nejprve jsem byla zaškolena a naučila se pracovat s jednotlivými laboratorními pomůckami a přístroji, také si osvojila potřebné metody syntézy a přečišťování látek, abych dále mohla pokračovat samostatně. Teoretický základ syntézy a vlastností těchto látek pochází také z FF, ovšem mojí prací byly tyto poznatky doplněny a obohaceny.

2. otázka – Můžete nám konkrétněji popsat, co bylo příčinou, že výsledný cyklopentenon 11 byl izolován v celkovém výtěžku 2 %? Vysvětlete vaši hypotézu nesprávně zvolené syntetické cesty.

Nejprve byla syntéza prováděna podobně jako u látek ostatních, což byl krok chybný, jelikož volná fenylová skupina esteru této látky je vysoce acidní a znemožnila odtržení benzylického protonu. Proto tímto způsobem se zacyklilo jen nepatrné množství esteru a až při druhém pokusu byla zvolena cesta přes ochránění této skupiny a tím snížení její acidity. Dalším možným důvodem mohlo být přečištění konečného produktu, jelikož směs se skládala z několika meziproduktů, produktu i výchozí látky, a to celý proces značně komplikovalo. Při vhodně zvoleném způsobu syntézy hned na začátku by se tento problém nejspíše vyřešil.

3. otázka – Můžete nám podrobněji vysvětlit pojem cyklizace esteru?

Estery všech 3 následných konečných látek obsahovaly 2 cyklické kruhy na svých koncích, které jsou typické pro skupinu kombretastatinů. K vytvoření kombretafuranonů musí látka obsahovat furanon, který se nachází uprostřed řetězce a látku stabilizuje. Vzhledem k umístění esterové skupiny uprostřed řetězce byly tyto látky ve finálním kroku cyklizovány zde. Cyklizace bylo dosaženo přes odtržení protonu benzylické CH2 skupiny. Cyklizace tedy spočívala ve vytvoření uzavřeného kruhu prostřednictvím esterové skupiny, který je pro kombretafuranony specifický.