Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 4, 8

#23439
Štěpánka Kunstová
Host

Odpovědi na otázky – Štěpánka Kunstová

Dobrý den.

1. Mapový zákres návrhu revitalizace není součástí práce, jelikož nemám potřebné podklady, jako jsou například přesné výškové poměry, podrobný geologický průzkum (ze kterého bych vyvodila informace o vhodnosti terénních úprav), informace o majetkových poměrech okolí toku a neznám podrobné hydrologické, klimatické, geologické a půdní poměry. Nejsem si jistá, jak chtějí využívat okolní půdní fond. Navíc navrhovaná revitalizace by měla zohlednit, jak ovlivní okolní sídla. K takovému posouzení nemám potřebnou kvalifikaci.

Proto jsem v mé práci uvedla a popsala pouze objekty, které by měly být součástí revitalizačního návrhu. Samotný projekt revitalizace (včetně nákresů) musí být navrhnut odborníky.

2. V případě, že by spadlý či ohnutý strom mohl způsobit vznik hráze ve vodním toku a tím zhoršit odtokové poměry a způsobit vznik povodně, je správce toku povinen strom odstranit. Nahnuté stromy, u kterých hrozí pád do koryta revitalizovaného toku, je třeba odstranit. Pokud nahnutý strom nehrozí zřícením, není jej třeba odstraňovat, musí však být nadále sledován. Mohou však nastat různé situace, například na slepém rameni, kdy není vznik takové překážky na škodu. Může dojít ke vzniku tůně, mokřadu nebo k vytvoření členitého biotopu pro zvýšení biodiverzity. Správce toku (Povodí Labe) je povinen dělat pravidelné protipovodňové prohlídky. Stromy, které rostou přímo v břehové linii toku není žádoucí odstraňovat, ale musíme dbát na bezpečnost lidských sídel. Aby nedocházelo k nepřirozenému přepažení toku, které by mohlo způsobit vznik povodně nebo rozvodnění toku.

S přáním dobrého dne

Štěpánka Kunstová