Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 2 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 2

#23225
Lukáš Matějek
Host

Dobrý den,
posílám odpovědi na otázky poroty.
Lenka Zerzová:
Filmová dozimetrie v radioterapii – otázky porotce:

Lineární urychlovač v nemocnici se kalibruje jednorázově nebo opakovaně (jak často)?
Lineární urychlovač se kalibruje při uvedení do provozu, poté se kalibrace opakuje dle četnosti používání, jednou za několik měsíců.

Kolik kalibračních křivek je potřeba, než se přístroj použije k ozařování pacientů?
Používá se jedna kalibrační křivka, k jejímuž vytvoření se použijí data z několika (cca 6-8) gafchromických filmů. Čím více filmů bude použito, tím bude křivka přesnější. Pro dozimetrické účely se používá červený (a při vysokých absorbovaných dávkách zelený) barevný kanál.

Skener, který jste použil, je speciálně pro tyto účely?
Skener, který jsem použil, je přímo doporučen výrobcem ke skenování gafchromických filmů. Skener je možné také využít ke skenování rentgenových snímků a k dalšímu skenování ve vysokém rozlišení. V nemocnici, kde jsem byl, se tento konkrétní skener používá pouze ke skenování gafchromických filmů. Domnívám se však, že nemocnice těchto skenerů vlastní více, protože mají širší uplatnění.

RNDr. Jan Břížďala:
Filmová dozimetrie v radioterapii – otázky porotce

1. V práci zmiňujete poděkování Dr. Osmančíkové z FJFI ČVUT v Praze. S fakultou jste spolupracoval výhradně za účelem vypracování práce SOČ nebo je spolupráce širší (např. absolvování dlouhodobé stáže)?
S fakultou jsem spolupracoval na prvním místě kvůli vypracování práce SOČ, současně jsem chtěl více poznat vědecké prostředí a zjistit, zda bych tímto směrem měl směřovat svoje další studium. Díky výzkumu a spolupráci s katedrou na FJFI ČVUT vím, že bych chtěl studovat na této fakultě.

2. Zmiňujete nutnost dohledávání a překladu anglické literatury. Dohledával jste především elektronické zdroje nebo i tištěné?
Pracoval jsem jak s elektronickými, tak s tištěnými materiály. Jako tištěný materiál jsem použil, byť není citován, návod k obsluze skeneru. Materiály v elektronické podobě v angličtině byly dostačující, protože jsem další tištěné zdroje nevyhledával.

3. Složení desky popisujete jako prvkové (např. vodík, kyslík a uhlík, dále sodík, dusík…). Předpokládám, že ve skutečnosti se jedná o sloučeniny, případně slitiny. Můžete uvést, o jaké typy látek se jedná?
Jde o mikrokrystaly monomeru, které jsou navázány na polymer. Na přesné složení sloučenin jsem se při psaní práce ptal i Dr. Osmančíkové, avšak ani ona odpověď neznala. Odpověď se nenachází ani v literatuře.

4. Jaká bezpečnostní opatření musela být dodržována při samotném ozařování v rámci praktické části?
Při příchodu na pracoviště jsem dostal plášť a dozimetr, ten jsem měl stále při sobě. Ozařování probíhá na urychlovači, kterým jsou ozařováni i pacienti, je nutno počkat, až je u urychlovače volno, protože léčba pacientů má přednost. Nejdříve byly na lehátko položeny RW3 desky, na ně gafchromický film, poté jsem místnost s urychlovačem opustil. Proběhlo ozáření, poté jsem film vyzvednul. Po celou dobu byla místnost pod dálkovým dohledem několika radiologických fyziků a radiologických asistentů. Překvapilo mě, jak přísná opatření jsou dodržována (olověné dveře, místnost bez oken, labyrint (= k místnosti s urychlovačem vede cesta přes klikaté chodby – zabrání se tak úniku záření). Labyrint se např. u běžného rentgenu nevyskytuje, na Klinice dětské hematologie a onkologie je frekvence ozařování vyšší, proto jsou nutná i větší bezpečnostní opatření

5. Pro vyhodnocení se používá jen stanovení barev RGB nebo je smysluplné i CMYK?
Pro vyhodnocení se používá pouze model RGB, odezva se bere z červeného a zeleného kanálu. Pokud by byl zvolen jiný barevný model, nebylo by možné z něho odezvu vyčíst ani porovnat s ostatními měřeními podobného typu. Stanovení barev CMYK tudíž nelze použít.

Kristýna Muchová:
Otázka pro: Lukáš Matějek

Ráda bych se zeptala, jak hodnotíte vybavenost pracoviště, na kterém jste měl možnost měřit. Je možnost mít lepší přístroje k tomuto měření?
Myslím si, že jde o jedno z nejlépe onkologicky vybavených pracovišť v ČR. Určitě je možné mít lepší přístroje k práci a studiu gafchromického filmu a ionizujícího záření, můj výzkum byl ale zaměřen na kalibraci konkrétního přístroje, který slouží k ozařování pacientů, proto jsem pracoval s ním. Modernizace přístrojů na onkologických pracovištích v Motole probíhá neustále, v průběhu mého výzkumu se zrovna měnil Leksellův gamma nůž.

Proběhlo nějaké zkušební měření (ozáření)?
Vedoucí mé práce provedla podobné měření na stejném urychlovači týden přede mnou. Přístroj je k ozařováním používán celý den, mé ozařování gafchromických filmů bylo několikáté v řadě. Zkušební měření jsem neprováděl, nebyl k tomu důvod. Samotné měření bylo totiž „zkušebním měřením“ pro daný lineární urychlovač.

Lukáš Matějek