Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ Odpověď na téma: 42. KK SOČ

#22725
Kateřina Filipi
Host

1. Byla provedena kalibrační řada UV/VIS spekter verapamil hydrochloridu?

Kalibrace mnou provedena nebyla, a to z toho důvodu, že jsem měla k dispozici přístroj již nakalibrovaný předchozími pokusy na shodné účinné látce. Kalibrační řada na tuto léčivou látku mi tedy byla poskytnuta ze strany fakulty

2. Jaká jsou maximální množství verapamil hydrochloridu v jednotlivých léčivech?

Maximální množství verapamil hydrochloridu v léčivech je následující:
VeraHEXAL KHK retard 120 mg
Verogalid ER 240 mg
Verapamil AL 240 retard 240 mg
Isoptin SR 240 mg

Procentuální maximální uvolnitelné množství i uvolněné množství po 24 hodinách lze dohledat v tabulkách mé práce.

3. Na základě jaké hypotézy či testů jste pro vyhodnocení kinetiky disoluce použila I. řád?

Volba kinetického modelu I. řádu byla ovlivněna skutečností, že je tento model používán pro popis uvolňování účinné látky z léčiv s řízeným uvolňováním. Jeho výhoda spočívá v možnosti výpočtu dalších farmakokinetických parametrů při hodnocení kinetiky uvolňování – hodnota rychlostních konstant čí biologický poločas. Vhodnost výběru kinetického modelu I. řádu byla následně ověřena výpočtem R2, který v mé práci dosahoval hodnot blízko 1, kdy při této hodnotě je popis uvolňování nejlepší možný.
Pro ověření mých závěrů lze v případě příznivých epidemiologických podmínek provést ověření vyhodnocením experimentálních dat i dalšími v mé práce práci popsanými kinetickými modely.
Tento matematický model byl také zvolen v důsledku nejlepších předchozích výsledků dosažených při již proběhlých pokusech s verapamil hydrochloridem na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice´, kde kinetický model I. řádu popisoval uvolňování verapamil hydrochloridu velmi spolehlivě.

4. Jak byste interpretovala data v Obrázku 21. na straně 33 (jedná se o graf ln k vs. 1/T)?

Pomocí dat v obrázku 21. byla získána lineární závislost 1/T na In k. Podle Arrheniovy teorie by tendence přímky sestupná, což splňuje pouze formulace F3, u ostatních formulací závislost uvolňování účinné látky na teplotě zjištěna nebyla (přímky těchto formulací v grafu nesplňují požadovanou podobu).

5. Každým odběrem vzorku (3 ml) došlo ke změně koncentrace uvolňovaného léčiva ve zbylém disolučním médiu, jak bylo toto zohledněno?

Zachování tzv. sink podmínek bylo dosaženo volbou přístroje – přístroj s míchadly, dále především zvolením objemu disolučního média (900ml – odebráno bylo celkem 87 ml) a zvolenou rychlostí míchání 100 ot/min. Tohoto výsledku by šlo lépe dosáhnout za využití průtokové cely, tu jsem však k dispozici neměla.