Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08

#22309
Ondřej Florián
Host

Dobrý den,

Odpovídám na otázky týkající se práce Perfluorované látky a jejich monitorování v řece Moravě u Uherského Hradiště pomocí pasivních vzorkovačů.

1) Látek, které jsou organickými polutanty, je mnoho a odkázal bych především na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013, kde lze v příloze X naleznout seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky, který je všechny jmenovitě uvádí. Česká republika ratifikovala Stockholmskou úmluvu, která následně vstoupila v platnost dne 17. května 2004. Zde lze vidět, že ze skupiny perfluorovaných látek je zastoupen pouze PFOA a její deriváty, jako je PFOS. Mezi další organické polutanty bychom tedy mohli například zmínit DDT, hexachlorbenzen (HCB), polychlorované bifenyly nebo třeba lindan. Jako příklad dalších látek POPs v řece Moravě lze uvést bromové zhášeče plamene, které byly monitorovány v projektu https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB030MZP001.

2) Důvodem pro to bylo především časové omezení. Praktickou část naší práce SOČ jsme prováděli během školního roku a odběr vzorků a následné zpracování proběhlo na začátku letních prázdnin. Bylo by pro nás komplikované domlouvat další vzorkování, protože centrum RECETOX se nachází v Brně, museli bychom najít další dva termíny (pro odběr a instalaci vzorkovačů) s panem docentem Vranou a vzorkovacím technikem, a i tak jsme zameškali kus školní docházky, kterou jsme si museli ve volném čase doplňovat. Důvodem bylo také to, že jsme na lokalitě Kostelany odebrali bodové odběry, které nám poskytly data z této lokality.

3) Izotopicky značené analogy byly od firmy Wellington Laboratories Inc. (Guelph, Ontario, Canada). Strukturně šlo o analogy, kde byly všechny atomy uhlíku 12C nahrazeny izotopem 13C. Označují se jako M8PFOA a M8PFOS a jejich molární hmotnost je o 8 g/mol vyšší, než u neznačených látek a proto je od sebe lze rozlišit pomocí hmotnostního spektrometru. Chemické vlastnosti analogů a neznačených látek jsou téměř totožné.
4) Vzorky jsme odeslali na analýzu do Laboratoře stopové analýzy Centra RECETOX (https://www.recetox.muni.cz/sluzby/laboratore-recetox/stopove-analyzy)

5) Jedná se o stejný důvod, jako u otázky č. 2, tedy časové omezení především školní docházkou. Určitě by bylo zajímavé, kdybychom získali data o vývoji situace, avšak to je už mimo rozsah naší práce.

6) Samotná práce v terénu nezabrala dlouhou dobu. Čas při začátku a při konci expozice/odběru vzorkovačů jsme zapisovali do protokolů a samotný úkon netrval déle než 20 minut. Více času nám zabralo přejíždění mezi jednotlivými lokalitami. Časově mnohem náročnější bylo laboratorní zpracování a vyhodnocení získaných dat. Osobně pro nás bylo časově náročné také dojíždění do laboratoře, protože každá cesta nám trvala kolem dvou hodin a svou roli hrálo také to, že se jednalo o naše první zkušenosti se seriózní laboratoří a pracovali jsme radši pomaleji, ale s větší pečlivostí. Proto věříme, že při rutinním využitím stejných metod zkušenými laboranty lze zpracovat velké množství vzorků v relativně krátké době.

Děkuji za otázky a přeji hezký den.