Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#22039
Jiří Zoul Sajbt
Host

Matyáš Garnol
Pane kolego, velice rád jsem si přečetl o Vašem zápalu pro detektorářsko-archeologickou práci a zejména, že spolupracujete s místním muzeem a tamními archeology. Pevně věřím, že v této součinnosti budete pokračovat a nesklouznte k typickým detektorovým vykradačům. Mám však několik připomínek k Vaší práci.
V první řadě je to selekce lokalit z doby bronzové. Proč? Kdybyste předložil kompletní výčet nálezových lokalit, práce by byla daleko využitelnější a díky ucelennosti by měla i větší vypovědní hodnotu (např. pro možnost komparace s jinými oblastmi). Pokud jste se obával, že by tím práce příliš narostla, pak se dala omezit buď geograficky – zmenšit popisované území; nebo časově – vzít jen část doby bronzové. Rázem by celá práce vypadala jinak.
S tou vypovědní hodnotou úzce souvisí moje další připomínka. Chybí mi nějaké konečné sdělení, uzavření. Jak podle Vašeho názoru vypadalo osídlení doby bronzové na Rakovnicku? Husté, řídké …, máte za to, že lokalita byla v rámci osídlení širšího regionu významná …?
Pak mi tam chybí nějaká narážka na kontinuálnost osídlení. Vím, že celá práce je věnována době bronzové, ale sám tam popisujete i jiné nálezy (mince Iulia Pia, esovité záušnice …). Celkově by práci jistě prospělo, kdybyste udělal narážku na další vývoj osídlení. Třeba jen jedním odstavcem v závěru, který tam právě v tomto směru postrádám.
Poslední připomínka se týká využití zdrojů. Při popisu jednotlivých kultur a časových horizontů doby bronzové máte Wikipedii. To úplně zbytečně sráží kvalitu práce. Dnes je velice dobře dostupné nepřeberné množství knih, kde byste periodizaci doby bronzové našel. Nepochybuji, že archeoložka, se kterou jste práci konzultoval, má nějakou takovou publikaci hned ve své příruční knihovně na pracovišti. A zase by celá práce měla jiný rozměr.
Těchto, mnohdy zbytečných nedostatků (vedoucí práce Vás na ně mohl včas upozornit), je škoda. Jinak záměr práce by byl jistě i vhodný jako téma bakalářské práce, pokud byste chtěl v archeologii pokračovat na vysokoškolských studiích a výše zmíněné nedostatky byste odstranil.