Jednací řád ÚK SOČ

Článek 1 – Základní ustanovení

 1. Středoškolská odborná činnost (dále jen „SOČ“) je soutěž pro žáky zejména středních škol, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků, vést je k samostatnému a tvořivému přístupu a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.
 2. Statut Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti (dále jen statut) je dán Organizačním řádem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 3 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 285/2003 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky pod č.j. 16 621/04-51 vydaným dne 18. 6. 2004.
 3. Jednací řád Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti (dále jen řád) v souladu se statutem upravuje přípravu, svolávání a průběh zasedání, způsob rozhodování a kontrolu plnění úkolů, jakož i další záležitosti spojené s působností Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti (dále jen komise). Současně vymezuje práva a povinnosti členů komise blíže neurčené statutem.

Článek 2 – Působnost a složení komise

 1. Působnost a složení komise vymezuje statut a v jeho rámci tento řád.
 2. Členové komise jsou v rozsahu práce komise nezastupitelní.

Článek 3 – Příprava zasedání

 1. Komise zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předsednictvo komise se schází a jedná podle potřeby.
 2. Zasedání komise (dále jen zasedání) svolává předseda komise podle potřeby nebo na žádost nadpoloviční většiny členů komise.
 3. Program zasedání připravuje předseda komise, případně další členové předsednictva. Administrativní záležitosti týkající se zasedání zajišťuje tajemnice SOČ.
 4. Pozvánka na zasedání musí být zaslána členům komise nejméně dva týdny před termínem zasedání písemně nebo v elektronické formě. V pozvánce musí být kromě data a místa zasedání též uveden rámcový program zasedání. Přílohou pozvánky mohou být další materiály. V případě časové tísně mohou být materiály k zasedání rozdány členům komise před zasedáním.
 5. Na zasedání mohou být z rozhodnutí předsedy komise pozvány další osoby, pokud to program zasedání vyžaduje.
 6. Pokud se na zasedání omluví tolik členů komise, že komise nebude usnášeníschopná, svolá předseda zasedání v nejbližším vhodném termínu.

Článek 4 – Průběh zasedání

 1. Zasedání může být zahájeno, pokud jsou přítomny nejméně dvě třetiny všech členů komise. Pokud se do jedné hodiny po stanovené době nesejde nadpoloviční většina členů komise, nemůže komise přijímat stanoviska a usnesení, pro které je nutno hlasovat.
 2. Zasedání je neveřejné.
 3. Zasedání se mohou zúčastnit pozvané osoby s hlasem poradním, a to po dobu projednávání bodů, ke kterým byly pozvány. Pozvané osoby se mohou účastnit zasedání mimo vyhrazenou dobu jen v případě, že s tím vysloví souhlas nadpoloviční většina přítomných členů komise.
 4. Zasedání řídí předseda komise nebo z jeho pověření některý člen komise.
 5. Zasedání probíhá podle připraveného a na začátku zasedání schváleného programu. V úvodu zasedání lze program zasedání na návrh členů komise doplnit nebo upravit, pokud s tím vysloví souhlas nadpoloviční většina přítomných členů.
 6. Prvním bodem zasedání jsou zpravidla informace o plnění případně uložených úkolů z minulého zasedání a jednáních jménem komise od minulého zasedání.
 7. Stanoviska k projednávaným bodům přijímá komise na základě diskuse. V diskusi má každý člen právo svobodného projevu.
 8. Na základě diskuse předsedající formuluje návrh stanoviska komise a vyžádá si vyjádření členů komise. Návrh je schválen, pokud s ním vysloví souhlas většina přítomných členů.
 9. Na návrh předsedajícího nebo na návrh některého člena komise je možné o návrhu stanoviska hlasovat.
 10. Na zasedání mohou být uloženy členům komise úkoly nebo mohou být členové komise pověřeni jednáním jménem komise. S úkoly nebo pověřením musejí příslušní členové komise souhlasit. Pokud nejsou přítomni osobně, musí být jejich souhlas získán předem.
 11. K závažným skutečnostem může komise přijímat usnesení. Usnesení musí být schváleno hlasováním. Platné usnesení může měnit komise pouze hlasováním.

Článek 6 – Hlasování

 1. Komise může hlasovat na zasedání nebo v případě nutnosti v období mezi zasedáními.
 2. Na zasedání hlasuje komise veřejně. Návrh je schválen, pokud se pro něj v hlasování vysloví nadpoloviční většina přítomných členů komise.
 3. V období mezi zasedáními může komise hlasovat per rollam. Návrh předmětu hlasování, popř. návrh usnesení musejí být předsedou komise nebo jím pověřeným členem komise rozeslány v písemné nebo elektronické formě s určením termínu, do kterého se členové komise musejí vyjádřit. Členové komise mohou své hlasování doplnit o důvody svého stanoviska. Hlasování je platné, pokud se do určeného termínu vyjádří více než dvě třetiny všech členů komise. Návrh je schválen, pokud pro něj kladně hlasuje nadpoloviční většina všech členů komise. Výsledek hlasování musí být členům komise sdělen v předem stanoveném termínu, nejpozději však na nejbližším zasedání. Výsledek hlasování musí být uveden v zápise nejbližšího zasedání.

Článek 7 – Zápis ze zasedání

 1. Ze zasedání se pořizuje zápis.
 2. Zápis pořizuje tajemnice SOČ nebo jiný předsedajícím pověřený člen komise.
 3. V zápise musejí být zachyceny všechny podstatné body jednání, důležité informace a závažná stanoviska či návrhy členů komise.
 4. V zápise musejí být uvedeny konkrétní úkoly uložené členům komise s termínem jejich splnění.
 5. V zápise musejí být uvedena všechna pověření k vystupování a jednání jménem komise.
 6. Pokud komise přijala usnesení, musí být v zápise uveden plný text usnesení a výsledek hlasování.
 7. Zápis je po autorizaci předsedajícím komise rozeslán všem členům komise v písemné nebo elektronické podobě s uvedením termínu, do kterého se mohou členové komise k zápisu vyjádřit. Po tomto termínu je zápis definitivní.
 8. Zápis se archivuje u tajemnice SOČ po dobu nejméně tří let.

Článek 8 – Vystupování a jednání jménem komise

 1. Jménem komise mohou vystupovat a jednat
  a) předsedající komise,
  b) tajemnice komise,
  c) člen komise v konkrétní záležitosti z pověření nebo s předběžným souhlasem předsedajícího komise,
  d) člen komise v konkrétní záležitosti z pověření komise.
 2. Vystupování nebo jednání mimo rozsah určený v bodu 1. toho článku bude považováno za porušení tohoto řádu.
 3. O svém vystupování a jednání jménem komise musí předsedající komise nebo pověřený člen komise informovat členy komise, a to nejpozději na nejbližším zasedání.

Článek 9 – Závěrečná ustanovení

 1. Tento jednací řád byl schválen na zasedání dne …. 2007 a vstupuje v platnost dnem schválení.

Mgr. Jitka Macháčková
předsedkyně Ústřední komise SOČ