• Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 7 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #20530 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Odborná porota krajského kola SOČ

   Předseda odborné poroty:
   PhDr. Michal Musílek, Ph.D. – proděkan PřF UHK, odborný asistent Katedry kybernetiky, člen okresní komise SOČ HK

   Člen poroty:
   Doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc. – Katedra fyziky PřF UHK

  • #23363 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Marek Bláha
   Úročení ve finanční matematice
   Biskupské gymnázium, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové

   1. otázka – V kapitole 2.7 jste zvolil jako ilustrativní příklad situaci, kdy věřitel poskytuje peněžní obnos pouze na dobu jednoho roku a s roční úrokovou sazbou 100 %. Je to vhodně zvolený příklad z hlediska budování finanční gramotnosti čtenáře, když takto vysoký úrok je v rozporu s dobrými mravy? (Jedná se o tzv. lichvářský úrok.)
   2. otázka – Co vás vedlo k tomu, že jste se ve své práci nezabýval problematikou spoření a splácení půjčky, které mají velký praktický význam?

  • #23364 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Pavla Čižinská
   Exponenciální závislosti a jejich využití ve společenské praxi
   Biskupské gymnázium, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové

   1. otázka – Jakou podmínku musí splňovat funkce f(x), aby existovala funkce k ní inverzní?
   2. otázka – Jaký je rozdíl mezi derivací funkce v bodě a derivací funkce na intervalu a jak spolu tyto dva pojmy souvisí?

  • #23365 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Adam Grunt
   Kovalentně vázané fluorescentní a magnetické nanočástice a jejich teoretické využití pro volumetrické zobrazení
   Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

   1. otázka – Pro silové působení magnetického pole na neutrální atom nebo molekulu je důležitý jejich magnetický moment. Vysvětlete, o jakou veličinu jde a jaké má složky.
   2. otázka – Vysvětlete princip vytváření prostorového (3D) obrazu pomocí hologramu.

  • #23366 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Štěpán Filip
   Měření rozpadových produktů radonu částicovou kamerou MX-10
   Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, 547 01 Náchod

   1. otázka – Jak pracuje fotonásobič? (Vysvětlení funkce fotonásobiče, které uvádíte v práci, neodpovídá skutečnosti.)
   2. otázka – Jaké zjednodušující předpoklady jsou ve výpočtu použity a jak ovlivní výsledek?

   • #23441 Odpovědět
    Štěpán Filip
    Host

    Odpovoděď na 1.otázku:
    Na začátku fotonásobiče se nachází fotokatoda. Dopadající foton z fotokatody vyrazí fotoelektrickým jevem elektron, který je následně směrován na dynody. Dynody jsou elektrody, které elektrony pomocí elektrického napětí urychlí. Urychlené elektrony dopadají na další dynody, kde se díky sekundární emisi zvyšuje počet emitovaných elektronů. Po řadě těchto dynod proud vyčteme pomocí anody, na kterou dopadnou vzniklé elektrony. Takovéto fotonásobiče zvládnou detekovat i 1 foton.
    Odpověď na 2 otázku:
    Z výpočtu jsem neodčítal alfa částice přírodního pozadí, které detektor zachytí během 25 hodinového měření. Během mého měření pozadí došlo před kamerou zhruba k 60 rozpadům. Tento malý počet rozpadů ovlivnil minimálně výsledný histogram a šel zanedbat.
    Během měření byla kamera a měřený filtr v klidu. Vzdálenost filtru od čipu byla stálá. Takže jsem mohl vypustit možnost změny stínění vrstvou vzduchu mezi filtrem a čipem kamery. Pokud by se vzdálenost měnila, měnily by se i energie dopadajících alfa částic.
    Kamera a filtr byly umístěny v krabici, která zamezila odfouknutí rozpadových produktů z filtru. Předpokládal jsem proto stálý počet produktů, jejichž počet se snižoval pouze jaderným rozpadem a žádným jiným okolním vlivem.
    Atmosférický tlak se během měření nijak zásadně neměnil. Velká změna by mohla zvýšit počet molekul vzduchu mezi čipem a filtrem, což by vedlo k vyššímu stínění. Se změnou stínění v průběhu měření jsem nepočítal.

  • #23422 Odpovědět
   Marek Bláha
   Host

   1. otázka – Principy v mé práci jsem se snažil vyložit obecně a co možná nejsrozumitelněji. Dané podmínky jsem nezvolil pro demonstraci reálné situace, nýbrž pro demonstraci principů, na jejichž základě vztahy fungují. Ke zvolení těchto konkrétních hodnot mě vedla snaha o to, aby hned při prvním pohledu byly čtenáři jisté vztahy patrné – 100 % jsem zvolil pro „intuitivnost“ dělení celého čísla 1 a pro dobu jednoho roku jsem se rozhodl proto, abych názorně demonstroval vztah mezi dělitelem a mocnitelem. Dle mého názoru takto zvolený příklad negativní vliv na budoucí finanční gramotnost čtenáře nemá, naopak si myslím, že zvolená čísla snáze přiblíží čtenáři dané vztahy a umožní plynulý postup k chápání vztahů následujících.
   2. otázka – V mé práci jsem se snažil vyložit zejména teoretické základy. Právě jejich dostatečné pochopení je pro další témata klíčové. Dle mého názoru si tak právě díky dostatečně „hlubokému“ pochopení snadno čtenář problematiku spoření, ač v mé práci neprobíranou, představí. Spoření a splácení půjčky je zároveň téma velmi rozsáhlé, a čtenář by se mohl začít cítit zahlcen – práce je ostatně i nyní značně rozsáhlá. Celkově jsem se tedy zaměřil spíše na důsledné vysvětlení základů – i skrze řešené příklady – a konkrétnějším tématům, jako je právě spoření a splácení půjčky, se mohu věnovat například v další práci.

  • #23423 Odpovědět
   Adam Grunt
   Host

   1) Zdrojem magnetického momentu neutrálního atomu je podle klasické fyziky kruhový pohyb elektronů v atomovém obalu. Kruhovou dráhu elektronu zde považujeme za malou proudovou smyčku. Magnetický moment takovéto smyčky, označme ho m, určíme jako součin proudu I procházejícího smyčkou a obsahu plochy S smyčky. Tato veličina má tedy jednotku A*m^2. Jde o vektor, jehož směr je souhlasný se směrem momentu hybnosti částice. Vnější magnetické pole pak na magnetický moment může silově působit nebo být zdrojem precese. Čím větší počet takovýchto momentů je v látce orientován souhlasně, tím větší je její magnetizace a tedy vliv vnějšího pole.

   2) Předpokládejme, že fluorescentní nanočástice jsou rovnoměrně rozprostřené v dobře definovaném objemu. Tyto částice můžeme považovat za tzv. voxely, analogii klasických pixelů, neboli bodové zdroje záření v trojrozměrném prostoru. Princip vykreslování výsledného obrazu je pak podobný principu starých elektronkových televizorů. Zde je však fluorescence docíleno světelným paprskem, který je do dané souřadnice v objemu nanočástic zaostřen. Takovýto kmitavý paprsek pak po linkách může výsledný obraz vykreslovat. Emisní záření nanočástic má energii nižší než excitační, nehrozí tedy, že částice se budou ve velké míře samy excitovat, budou ale část tohoto záření pohlcovat. Zdali toto je velký problém v současnosti nevím, ale statistická analýza zde připadá v úvahu.

  • #23450 Odpovědět
   Pavla Čižinská
   Host

   otázka č.1 – Podmínkou je, aby původní funkce byla tzv. funkce prostá, tzn. pro x_1≠x_2 je y_1≠y_2. Pozn.: Pokud omezíme definiční obor původní funkce tak, aby funkce byla prostá v novém definičním oboru, pak můžeme inverzní funkci definovat.
   otázka č.2 – Derivace funkce v bodě je číslo( směrnice tečny). Například pro funkci y=x^2, je derivace v bodě x=3 y=6. Derivace funkce na intervalu je funkce. Například pro funkci y=x^2 na intervalu (-∞;∞) je to funkce y=2x.Tzn.když dosadím do derivace na intervalu dané číslo dostanu derivaci v tomto bodě(funkční hodnotu).

Aktuálně je na stránce zobrazeno 7 vláken odpovědí
Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 1, 2
Informace o uživateli: