Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie

#24474
Lukáš Mikša
Host

Vážená poroto,
Ve své práci jsem již porovnával své výsledky se dvěma jinými pracemi, a tak mě vzhledem rozsahu mé práce nenapadlo shánět další podobné práce k porovnání.
Při vybírání lokalit mi bylo sděleno, jaké horniny je třeba odebrat a kde bych mohl příp. nalézt odkryvy, po odebrání minimálního počtu hornin jsem se na vlastní iniciativu rozhodl odebrat více vzorků k upřesnění výsledků.
Odběr a přípravu vzorků na gamaspektrometrickou analýzu jsem provedl samostatně. Při gammaspektrometrii jsem si vyzkoušel stanovení koncentrace sledovaných radionuklidů u jednoho vzorku. Odběr půdního Rn jsem prováděl společně s Mgr. Vítem Ladayinim, který poté provedl stanovení Rn-222.
Medián jsem použil, protože není ovlivněn extrémy, které se při menším souboru vzorků často vyskytují.
Terénní hodnoty U-238 jsou vyšší z více důvodů. Pravděpodobně nejvýznamnější je vliv kosmického záření na nekrytý terénní gamaspektrometr. Značný vliv má také nerovnost měřeného povrchu, který byl měl být ideálně zcela rovný, toho se však v terénním prostředí jen těžko dosahuje. K dalším rušivým faktorům pak může patřit Rn unikající z mikropuklin měřených hornin.
Základním faktorem determinujícím koncentrace půdního Rn je typ horninového podloží, ale faktorů je samozřejmě více. Jeden z nejvýznamnějších je velká rozpustnost Rn ve vodě, což způsobuje výrazný pokles Rn objemové aktivity v podmáčených půdách. Mezi další faktory patří struktura půdy a její plynopropustnost, kromě struktury půdy závisí i na struktuře matečné horniny, jak jsem zmínil ve své práci, kde pórovitost vápence zapříčinila kumulaci Rn ve sledované lokalitě. K dalším faktorům patří i klimatické podmínky, zejména výška atmosferického tlaku, (ne)přítomnost srážek nebo vliv ročního období (v zimě jsou hodnoty nižší a v létě naopak vyšší, proto jsem Rn-222 odebíral mimo tato roční období).
SOČ jsem bral jako příležitost se rozhodnout jakým směrem se chci dále v životě vydat. SOČ mi v tomto pomohla si uvědomit, že bych se dále chtěl zabývat problematikou astrobiologie z pozice molekulárního biologa. Vzhledem k tomu, že teď budu studovat molekulární biologii a biotechnologie, tak se dále nebudu moci tomuto výzkumu věnovat.
Mé výsledky mají uplatnění k dalšími výzkumu, tedy mohou být využity brněnskými výzkumníky, kteří se touto problematikou zabývají. Porozumění výši dávky je velmi důležité pro dlouhodobé studie hormeze, které nám mohou konečně odhalit jaký vliv mají podprahové dávky IZ na živé soustavy, jestli pozitivní, zanedbatelný či negativní.