Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#24357
Kristýna Pokorná
Host

1.Jaká byla stabilita lithného guanidinátu A1 u kterého není uvedeno 13C NMR spektrum?
Jedná se o lithnou sůl, takže stabilita není úplně skvělá (v porovnání s draselnou solí ligandu A, kterou jsem připravila mimo látky do práce SOČ), pro práci v inertní atmosféře argonu/dusíku je ale zcela dostačující, pro maximální výtěžnost reakcí je nejlepší lithnou sůl připravovat in-situ a ihned ji podrobit reakci s komplexem kovu.

2. Jaká byla funkce PbCl2 při syntéze sloučeniny A3?
PbCl2 funguje v reakci jako oxidační činidlo, abych měla jistotu, že mi vznikne skutečně čtyřmocné zirkonium, podobný postup jsem volila i při syntéze sloučeniny A2 – u titaničitých sloučenin je takový postup téměř nutný, ze zkušenosti vím, že bez použití PbCl2 mi při reakcích vznikal paramagnetický trojmocný titan, po zkušenosti s titaničitými komplexy jsem tedy tento postup volila i v případě zirkoničitého komplexu.

3. UV-Vis elektronová absorpční spektra pro A3 a B3 obsahují více křivek (str. 53). Čemu tyto náleží?
Barevně odlišené křivky náleží různým koncentracím roztoků dané sloučeniny – v případě sloučeniny A3 červená křivka znázorňuje především peak, který je dobře viditelný jen při vysoké koncentraci (při měření jsem postupně ředila roztok o koncentraci c1 až na koncentraci c4), to samé platí i pro spektra sloučeniny B3.

4. V 1H NMR spektru látky A6 je vidět 1 signál pro CH z isopropylů a dva dublety pro methyly z isopropylů. Jak to lze interpretovat?
Dva dublety pro methyly na i-Pr skupinách s posuny 1.22 resp. 1.32 ppm a septet pro CH s posunem 3.64 ppm ukazují na symetrické uspořádání i-Pr skupin okolo atomu hafnia. Analogie s komplexem A6 je vidět i u sloučeniny A5, jejíž NMR spektra nejsou v práci uvedena, ale taktéž se zde vyskytují 2 dublety a 1 septet s podobnými chemickými posuny.

5. Jaký je důvod zhášení jednoho polymeračního systému kyselinou chlorovodíkovou a druhého systému methanolem?
Důvodem je rozdíl v kokatalyzátoru – v případě MMAO-12/d-MMAO-12 byla použita HCl, v případě B(C6F5)3/Et3SiH systému bylo nutné použít methanol, pro tento systém nelze použít kyselinu chlorovodíkovou.

6. Co je to disperzita plastu? Jakým způsobem se zjišťuje?
Disperzita je míra neuniformity částic v polymeru, jedná se o podíl Mw/Mn – tedy hmotnostně střední molární hmotnosti a číselně střední molární hmotnosti

7. U řady grafů zcela chybí popis osy Y, jaké veličiny a jednotky jste vynášela v grafech na Obr. 8, 18, 21 a 23?
Na obr. 8 na ose y je relativní intenzita daného signálu
Na obr.17-20 na ose y je relativní četnost
Na obr. 21 na ose y je absorbance IR záření
Na obr. 23 na ose y je opět absorbance, tentokrát UV/Vis záření

8. Sloučeniny A2 a A3 byly charakterizovány v pevném stavu pomocí RTG difrakce. Lze prokázat, že v roztoku tato struktura drží? Nemůže dojít ke změně koordinačního módu guanidinátu? Lze vyloučit, že v roztoku např. A2 není k Ti koordinovaný dusík nesoucí aminomethylfenylovou skupinu a postranní dimethylamin?
Samozřejmě, že struktura sloučeniny není RTG krystalografií dána na 100%, dalo by se to ověřit výpočtem energií pro dané komplexy, takové výpočty ale dosud nebyly uskutečněny. Pokud by K tobě byl koordinovaný dusík z Vámi zmiňované skupiny, v IR spektru by bylo možné vidět dativní vazbu N-Ti z dimethylamidové postranní skupiny, tak jak k tomu dochází v případě zirkoničitého komplexu A3.

9. Tušíte, v čem je původ luminiscence připravených komplexů? Doba života excitovaných stavů je poměrně dlouhá na to, aby to byla běžná fluorescence konjugovaných systémů.
Luminiscenční aktivita byla u těchto látek sice předpokládána, ale trvalo mi relativně dlouho takovou látku syntetizovat, a proto dosud nebyla luminiscence testována tak, jak by bylo potřeba pro další výstupy. Další měření a studium těchto vlastností jsou naplánovány v nejbližší budoucnosti.