Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie

#24336
Jiří Bruthans
Host

Mohl byste nám vysvětlit, co jsou mikrofosílie?
– Mikrofosílie jsou zkameněliny o velikostech do jednoho milimetru. Jsou to fosílie, které kvůli jejich velikosti není možné studovat pouhým okem.

Mohl byste nám vysvětlit, jaký je rozdíl mezi bentickými a planktonními foraminiferami?
– Bentické foraminifery jsou součástí bentosu. Žijí tedy na dně svého vodního prostředí, zatímco planktonní foraminifery, které jsou součástí planktonu, se pohybují pasivně ve volné vodě a nechají se unášet vodními proudy.

Mohl byste nám říci, zda-li budete ve Vašem výzkumu pokračovat a zda-li hodláte Vaše výsledky nějak publikovat?
– Ano. Zpracovávám materiál z dalších vzorků z této lokality. Pokud by se mi to podařilo, rád bych své výsledky nějak publikoval.

Vysvětlil byste nám, co jsou mikrovrtby a čím se odlišují od makrovrteb a mohl byste uvést nějaké příklady?
– Mikrovrtby jsou vrtby („chodbičky“) po činnosti nějakých endolitických organismů. Od makrovrteb se odlišují svou velikostí, která u nich nepřesahuje jeden milimetr. Mezi mikrovrtby patří například vrtba Fascichnus Grandis vytvářená řasou rodu Acetabularia. Mezi makrovrtby patří například Oichnus vytvářený pravděpodobně činností gastropodů.

Mohl byste stručně nastínit plány Vašeho budoucího výzkumu spodnodevonských foraminifer?
– Rád bych finálně potvrdil, nebo vyvrátil přítomnost nového druhu foraminifery mezi zpracovanými vzorky. Chtěl bych také ověřit výskyt mikrovrteb na schránkách brachiopodů ve zpracovaných vzorcích. Rád bych se i nadále věnoval lokalitě lomu Požáry.