Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#23990
Filip Bureš
Host

Sochorová Kateřina – Spektroskopická charakterizace komplexů aminokyseliny histidin s kovy.

Videoprezentace: https://youtu.be/gLxmf070ofc

Otázky poroty:
1. Jak jsou komplexy silné? Jaká byla shoda mezi metodami při stanovení rovnovážné konstanty komplexace?
2. Obr. 4 ukazuje acidobázické možnosti histidinu. Deprotonace NH-skupiny imidazolu však chybí. Při jakém pH by k ní docházelo?
3. Přes které atomy histidinu předpokládáte komplexaci s kationty kovů? Do jaké míry byste očekávala rozdílné výsledky v chování, když měříte komplexaci roztoku volného histidinu v porovnání se situací, kdy by histidin byl vázán v proteinu (jako je tomu reálně v těle)?
4. Jakou strukturu předpokládáte u komplexu His:Co 2:1 s peroxidickým můstkem?
5. V poslední kapitole zmiňujete „VCD signál“, co znamená „VCD“?
6. Obecně již organická chemie nevyužívá nejednoznačné označování antipodů deskriptory L a D. Věděla byste uvést, jakým způsobem/konvencí jsou stereoizomery správně rozlišovány?
7. Čím si vysvětlujete diskrepanci mezi spektry Co-His směsi na Obr. 20 – týká se spekter při 1h20min a 21h50min – oproti spektrům získaným před a po těchto měřeních?
8. Roztok nikelnatých solí je při koncentraci 10 mM zelený díky d-d přechodům, proč není na obr. 29 vidět žádný pás ve viditelné oblasti?
9. Je trochu podezřelé, že v případě Co-His směsi je absorbance odpovídající aromatickému systému přelitá přes detekční rozlišení přístroje (A(200 nm) > 3), zatímco u směsi Ni-His je absorbance cca 1. Je pro to nějaké vysvětlení? HOMO-LUMO histidinu a CT pásy vznikajících komplexů by měly mít přibližně stejný (alespoň řádově) absorpční koeficient.