Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23773
Lucie Koláříková
Host

1) Je železo (Fe) těžký kov, nebo není (zdůvodněte a uveďte proč je Fe významný prvek ve výživě zejm. batolat)?

Těžkými kovy označujeme chemické prvky s hustotou větší než 5 g/cm-3, toto kritérium železo splňuje, ovšem těžké kovy mají negativní účinky na životní prostředí a organismy, a to se u železa říci nedá. Až na několik výjimek ze světa bakterií, není život bez železa vůbec možný.
Železo je významný prvek ve výživě díky jeho funkci v krvi tzn. vazbě kyslíku na hemoglobin a následném transportu kyslíku po těle, díky této vazbě. Nedostatek železa ve výživě batolat může mít za následek zejména chudokrevnost, zvýšenou náchylnost k infekčním onemocněním, pomalejší psychomotorický vývoj a celkové ovlivnění růstu dítěte.

2) Proč jste analyzovala po jednom vzorku ze dvou lokalit a jaká to pro Vaši studii přináší rizika?

Analýza jednoho vzorku z každé lokality mi byla doporučena vedoucím práce, jelikož nebylo nutné pro „naše“ účely zachovávat reprezentativnost vzorků. Nejedná se totiž o výzkum, kde by data musela být přesná a zcela reprezentativní. Můj výzkum je spíše orientační a založený na mojí práci a seznamování se s přístroji použitými k měření. Rizikem je tedy již zmíněná reprezentativnost vzorků, která v mé práci nebyla zachována.

3) Jakou úlohu plní sorpční komplex v půdě ve vztahu k cizorodým látkám?

Půdní sorpční komplex může hrát i negativní roli v půdotvorném procesu a výživě rostlin, jelikož svými sorpčními silami je schopný poutat nejen významné a potřebné ionty, ale i látky cizorodé, které můžou negativně ovlivnit chemické procesy v půdě.