Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 12 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 12

#23461
Matyáš Novotný
Host

1. otázka
Předloženou učební pomůcku lze využít v předmětu biologie, konkrétně při výuce botaniky v těsné návaznosti na ekologii rostlin. Didaktická pomůcka byla zaměřena zejména pro 1. ročník čtyřletého gymnázia. Ve zjednodušené verzi ji lze využít i pro žáky 2. stupně základní školy.

Primárním účelem interaktivní prezentace je, aby ji žáci mohli využít pro samostudium, které by rozšířilo v návaznosti na RVP (ŠVP) látku z botaniky. Jedná se např. o morfologické a anatomické adaptace rostlin k základním abiotickým a biotickým eko-faktorům. Co se týče využití práce v hodinách botaniky, tak učitel může využít ve své výuce bohatou fotodokumentaci rostlin, které reprezentují jednotlivé ekologické skupiny rostlin (např. hydrofyta, xerofyta, …). Mimo jiné práce obsahuje několik námětů na laboratorní cvičení (např. schopnost rašeliníku udržet vodu z hlediska anatomického tak i morfologického, …). Vzhledem k těmto vlastnostem práce ji lze využít jako zdroj materiálů, či námětů ve výuce, nebo jako pomůcku při domácím samostudiu. Z těchto důvodu lze obtížně rámcově vyhodnotit hodinovou dotaci.

Další možnost využití nalezneme v přírodovědně zaměřených mimoškolních aktivitách žáků (např. přírodovědný klub v DDM, skauti, apod.).

2. otázka
Jako instruktor kajakářského oddílu mládeže VKMHK při DDM v Hradci Králové jsem měl možnost v okolí slepých ramen Orlice seznámit své svěřence (skupina osmi respondentů) s vegetací a zastoupenými druhy rostlin a upozornit na ekologické charakteristiky vegetace. Během této aktivity jsem vycházel z praktických botanických znalostí z práce.
Skupina žáků (respondentů) vnímala takovouto výplň přestávek v tréninku pozitivně, což dokladovala řada dotazů a následná diskuze.

Děkuji oponentovi za věnovaný čas a připomínky, otázky k práci.