Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 3 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 3

#23438
Nikola Eva Mádlová
Host

Nikola Eva Mádlová
Syntéza potenciálních antituberkulotik
První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové

1. otázka – Vzhledem k tomu, že byla práce vedena na vysokoškolském pracovišti pod dozorem odborníků, není z ní zcela patrný Váš vlastní přínos. Specifikujte prosím Váš vlastní podíl na práci v laboratoři, které zmíněné kroky jste prováděla samostatně a které jsou výsledkem týmové práce?

V rámci laboratorní činnosti jsem osobně prováděla určité separační a analytické metody (filtrace, extrakce, sloupcová chromatografie a tenkovrstvá chromatografie) za účelem zvýšení čistoty finálních sloučenin a to první 2 reakce jako asistent a následně již zcela samostatně s případnými konzultacemi. U přípravy reakčních směsí jsem navažovala reaktanty pod dozorem mé odborné konzultantky Ing. Galiny Karabanovich, Ph.D., jež sestavila reakční schémata a pomohla mi s kontrolou výpočtů. V souladu s následnou charakterizací výsledných produktů jsem ručně a samostatně určovala teploty tání všech finálních látek za použití bodotávku Kofler. NMR a CHNS analýza byly provedeny mimo naši laboratoř, což znamená, že na ně byly produkty pouze odeslány. Reporty v rámci NMR analýzy, jež jsou uvedeny pod konkrétními sloučeninami, jsem zpracovala na počítači pod dozorem mé konzultantky. Nakonec schémata, jež jsou uvedena v práci, byla mnou samostatně zakreslena za použití programu Chemdraw.

2. otázka – U syntetizovaných látek byly prováděny následné analýzy (NMR, stanovení teploty tání, CHNS analýza), jaký je jejich princip, postup provedení a k čemu přesně slouží?

Všechny tyto analýzy mají společný cíl, tj. přesněji charakterizovat připravené sloučeniny. NMR popisuje struktury analyzovaných sloučenin po jejich vložení do magnetického pole. Jádra různých atomů odlišně absorbují radiofrekvenční elektromagnetické záření, díky čemuž můžeme strukturu dané látky podrobně identifikovat.
Teplota tání je jednou ze základních vlastností, které je potřeba určit. Její stanovení probíhalo za použití bodotávku Kofler, kdy se vzorek směsi nanesl na sklíčko, jež bylo umístěno na postupně se ohřívající desku. Za pomocí lupy, jež vzorek mnohonásobně zvětšovala, a teploměru bylo poté pozorováno a stanoveno, kdy se pevný vzorek změnil na tekutý.
CHNS analýza slouží nejen k určení struktury finálních produktů, ale zejména ke stanovení čistoty daného vzorku. Tato metoda funguje na bázi spálení pevného vzorku v proudu kyslíku. To, co je následně analyzováno jsou plynné produkty, které jsou vyčištěny a odděleny od sebe.

3. otázka – Ke své práci jste přiložila přílohy. Můžete vysvětlit jejich význam, který v práci postrádáme?

Uvedené přílohy jsou ověřením informací, jež jsou v práci uvedeny. NMR a CHNS analýza hrají esenciální roli v rámci analytické stránky práce. Tyto metody pomohly nejen charakterizovat struktury výsledných sloučenin, ale zároveň také ověřit jejich čistotu. Pakliže by v práci nebyly uvedeny, čtenář by neměl žádný důkaz ohledně skutečné struktury finálních látek, jež nám tyto metody pomohly identifikovat a ověřit.