Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 15, 16 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 15, 16

#23296
Zdenka Hánová
Host

Hodnocení jednotlivých prací: obor 15
1. místo – J. Míšek – vtipná kritika konzumní společnosti. Je zřejmá orientace v divadelní terminologii, práce působí celistvě, je vhodně doplněna fotografiemi a videem. Po formální stránce odpovídá požadavkům SOČ s výhradami (minimální poznámkový aparát). Bylo by dobré upravit prezentaci a víc použít věcné argumenty v hodnotících pasážích.
2. místo – M. Novotná – zajímavá práce, text je psán kultivovanýcm jazykem, práce je přehledná s využitím množství primární i sekundární literatury. Vyskytují se ale chyby v interpunkci, tvaroslovné a pravopisné chyby, výhrady jsou i ke způsobu zápisu poznámek pod čarou (doporučujeme číslovat v textu arabskými číslicemi).

obor 16:
1. místo – L. Smolková – velmi rozsáhlá práce, autorka má hluboké znalosti z různých oborů, je velmi přesvědčivá. Kladem práce jsou také myšlenkové mapy. Doporučujeme v práci opravit gramatické a stylistické chyby (vypustit odbočky, dlouhé citované pasáže). Také doporučujeme upravit videoprezentaci, aby text byl čitelný.
2. místo – K. Čeleda – práce je přehledná, text je pečlivě doplněn fotodokumentací. Téma práce má ale blíž k technickému oboru, v práci jsou také časté gramatické chyby (velká písmena, interpunkce).

Všem soutěžícím:
Děkujeme vám všem za pečlivý přístup k vaší práci, za práci na videoprezentaci a za rozsáhlé odpovědi. Přejeme vám všem hodně úspěchů ve vaší další práci.