Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21552
Renata Švestková
Host

název práce: Infarkt myokardu
autor: Natálie Janková

název školy: Gymnázium Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II, 392 11 Soběslav
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=JZoCxGkX2Nw

Připomínky/pochvaly/náměty členů komise k předložené práci SOČ:
• Obrovské ocenění za záchranu lidského života – jde o práci SOČ pojednávající o záchraně života.
• Pozitivně hodnotíme aktuálnost a význam tématu.
• V poděkování mnoho lidí.
• Do úvodu se nepíší citace, úvod se píše vlastními slovy.
• Málo použité literatury.
• Nepoužívat v textu celé adresy internetových odkazů.
• Popisy obrázků jsou nepřehledné.
• V textu nejsou uvedeny odkazy na použité zdroje, autorka uvádí nejspíše jen přímé citace, které řádně neoznačuje (píší se do uvozovek nebo kurzívou).
• S literaturou autorka nepracuje dle citační normy.
• V teoretické části postrádáme kapitoly o diagnostice, léčbě a prevenci onemocnění (některé informace jsou uvedené dále v praktické části).
• Zkratka ISCH se nepoužívá, správně je ICHS (= ischemická choroba srdeční).
• V praktické části je zbytečně podrobně popisována léčba pacienta (obecně bych téma pojala méně medicínsky).
• Největší negativum, z mého pohledu, je, že studentka neuvedla, jakým způsobem se dostala k dokumentaci, k informacím o pacientovi.
• Chybí informovaný souhlas pacienta/informanta výzkumu.