Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 5, 8 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 5, 8

#21542
Valérie Bušová
Host

Dobrý den
1. Skládka může na okolní krajinu mít do určité míry vliv v eutrofizaci půdy a zvýšení prašnosti v okolí, nicméně jelikož oblast, ve které jsem prováděla výzkum je poměrně dále od skládky, tak si myslím, že případný vliv na vegetaci bude minimální. To je také jeden z důvodů, proč jsem pro svůj výzkum zvolila právě tuto oblast, chtěla jsem, aby mnou popsané druhové složení co nejlépe odpovídalo přirozenému charakteru výsypky a nebylo skládkou příliš ovlivněno.
2. Haldy jsou z počátku rychle osídleny rostlinami jednoletými (r-stratégy), jejich podíl postupně v dalších letech rychle klesá a postupně se zvyšuje podíl rostlin víceletých a dřevin. U lokality technicky rekultivované je tento přirozený vývoj však do značné míry ovlivněn typem technické rekultivace a vzhledem k tomu že podle charakteru i druhá zmíněná lokalita nese známky lidských zásahů, byl i zde tento přirozený vývoj do určité míry narušen.
Dané studované výsypky také nejsou stejně staré, naopak v jejich stáří je značný rozdíl, což je určitě další velmi významný faktor, který ovlivňuje druhové složení vegetace. Výsypka, u bývalého dolu Jan v Kladně-Dubí je stará okolo 100 let, naopak výsypka u bývalého dolu Max u obce Libušín je jednou z nejmladších výsypek na Kladensku, těžba zde byla ukončena až někdy v roce 2000.
3. Fotografie jsem pořizovala digitální zrcadlovkou Nikon 3200 (jak je uvedeno v metodice), fotografie jsem po pořízení dále nijak neupravovala, nejvíce času mi zabralo samotné zpracování fotoatlasu, tedy výběr nejlepších fotografií a dále přehledné uspořádání fotoatlasu a barevné znázornění. Fotoatlas by se dal využít pro případné vytvoření informační tabule pro návštěvníky výsypky, uvažuji tedy o předložení fotoatlasu i dané práce magistrátu města, kde by mohl být případně zveřejněn i na internetových stránkách.