Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Ústecký 42 – okres Litoměřice – obor 3 Odpověď na téma: 42 – okres Litoměřice – obor 3

#20075
Regina Müllerová
Host

Dobrý den, níže posílám zodpovězené otázky:

RNDr. Aurélie Pekařová

1) Vysvětlete pojem invertáza – podstata hydrolýzy sacharózy

Invertáza je enzym katalyzující hydrolýzu sacharózy. Řadí se do 3. EC k hydrolázám. Podstatou hydrolýzy sacharózy je rozštěpení glykosidické vazby (za přítomnosti invertázy, nebo je třeba kyselého prostředí) adicí vody.

2) Jak jste počítala odezvové faktory pro jednotlivé sacharidy?

Nejdříve jsem si určila, že odezvový faktor pro sacharózu se bude rovnat jedné, protože mi záleželo na poměrech, a ne na absolutních hodnotách. Odezvové faktory pro monosacharidy by měly být vyšší než pro sacharózu. Odezvové faktory glukózy a fruktózy jsem vypočítala tak, že jsem vydělila jejich směrnice směrnicí sacharózy.
Tedy směrnice monosacharidu/ směrnice sacharózy.

3) Rozeberte vybraný elektroforeogram z kvalitativního i kvantitativního hlediska.

Všechny cukry jsou záporně nabité, díky vysokému ph základního elektrolytu. Na každém cukru tedy došlo k disociaci -OH skupiny. Poloha píku vyjadřuje kvalitativní hodnotu vzorku. Sacharóza má nejmenší vlastní elektroforetickou mobilitu, proto k detektoru dorazila jako první. Výška píku vyjadřuje hodnotu kvantitativní, udává tedy množství analytu, které prošlo detektorem. Množství analytu procházejícím detektorem odpovídá i ploše píku, kterou jsem použila já. Hodnoty ploch píků v případě elektroforeogramu vzorku (Obrázek 16) pampeliškového medu jsou následující:

Sacharóza: 4,49

Glukóza: 3,62

Fruktóza: 3,54

4) Zhodnoťte způsoby ovlivnění konc. glukosy v krvi.

Koncentraci glukosy v krvi ovlivňuje především hormon glukagon a inzulin. Glukagon hladinu cukru v krvi zvyšuje, zatímco inzulin ji snižuje. Koncentrace glukosy v těle závisí na stravě člověka, na tom, jestli pravidelně vykonává nějakou pohybovou aktivitu a na dodržování dávek nebo léků, které jsou pro léčbu cukrovky lékařem předepsány.

Mgr. Markéta Jechová

1) Kde by mohly být výsledky Vašeho výzkumu dále využity?

Výsledky mého výzkumu by mohly být využity v potravinářském průmyslu.
Tím, že lze dosáhnout toho, aby poměr sacharidů přibližně odpovídal zastoupení cukrů v medu včelím, mohl by se pampeliškový med používat jako sladidlo místo cukru krystal, tedy sacharózy. Příprava medu není nijak náročná, a za vhodně zvolených podmínek lze dosáhnout téměř úplného rozložení sacharózy. Pokud by se pampeliškový med dostal na trh a lidé by jím začali sladit, místo sacharózy, došlo by k značnému urychlení metabolismu, protože by přijímaly rovnou monosacharidy, které se už nemusí štěpit.

2) Co bylo hlavním podnětem pro výběr Vašeho tématu?

Hlavním podnětem výběru tohoto tématu byl můj zájem o biochemii a sacharidy.
Doma používáme také med, atak mě zajímalo, jak je to s medem, pro jehož přípravu není potřeba žádný enzym ani jiná látka, kterou včely medu dodávají.
Chtěla jsem si také vyzkoušet vědeckou činnost a práci ve skutečné laboratoři.

3) Jak dlouho jste na výzkumu pracovala?

Na samotném výzkumu jsem pracovala 7 měsíců.

Mgr. Petr Bašus

1) Pochopil jsem jako laik dobře, že u včel máme kvalitu medu „zaručenou“, zatímco u pampeliškového vše závisí na subjektivních i objektivních faktorech?

Ano, v podstatě tomu tak je, avšak domnívám se, že i včelí med musí splňovat určité standardy, aby se mohl prodávat.

2) Jak je časově náročné vyrobit pampeliškový med? Pochopil jsem správně, že na výrobu 250 ml medu je třeba 75 květů pampelišky a čtvrt kila cukru?

Časová náročnost záleží na množství připravovaného medu, 250 ml roztok jsem na přímém vařiči vařila 120 minut. Na vodní lázni to ovšem trvá o něco déle. Kolik ml medu jsem získala, už jsem nezjišťovala, nebylo to předmětem mé práce. Myslím, že pokud použijete 250 ml roztok, tedy roztok obsahující 75 květů pampelišek, 250 g cukru krystal a citronovou šťávu, neznamená to, že tím získáte 250 ml medu, protože v průběhu varu se část vody odpaří.

3) Proč jste se rozhodla kapitolu na str. 37 nazvat použitá literatura, když odkazy zjevně ukazují i na internetové a jiné zdroje?

Kapitolu jsem takto nazvala, protože zahrnuje veškeré zdroje, z kterých jsem čerpala. Můžete zde najít nejen příspěvky z různých webových stránek, které se věnují pampeliškovému medu, ale i odkazy na spoustu učebnic a odborných článků.